Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘autism’

Efter att artikeln Somliga djur är mer jämlika publicerades, om vaccination och Andrew Wakefieldfallet, fick vi ett tips från en läsare. Denne hänvisade oss till den inte alltför okända Anna Wahlgren och hennes forum för exempel på hur antivaccinationsrörelsen ser ut idag i Sverige.

Det man finner i den postning som Anna Wahlgren ligger bakom var inte särskilt förvånande, däremot häpnar man lite smått över de totalt grundlösa anklagelser hon kastar omkring sig. Materialet inte bara tendentiöst utan även på sina ställen alltför otydligt och abstrakt för att ens bemöta. Dock kan vissa, mer konkreta påståenden bemötas i sak här nedan.

Notera att den här postningen är tänkt att erbjuda länkar och citat som motargument för den som möter Wahlgren et als påståenden. Detta leder till att postningen kan bli något tung och teknisk, för att uttrycka det milt. För den som vill få en sammanfattning rekommenderas ett hopp till slutet av denna artikel.

Anna Wahlgren om… vaccin, autism och dess orsaker

Anna Wahlgren

För den som är obekant med Anna Wahlgren bör man först och främst veta följande; Anna Wahlgren tror att vaccin är direkt skadligt (läs mer om detta i Technicolors mycket välskrivna inlägg) och hon har inte mycket till övers för psykiatri.

Utöver detta präglas ofta Wahlgrens uttalanden i frågor kring sjuk- och hälsovård av lika delar konspirationstänk (cui bono, vem tjänar på det?-argument) och fria fantasier.

Så, med detta i bakhuvudet kan vi titta lite mer noggrannt vad som skrivs av Wahlgren på hennes forum. Om man börjar kronologiskt med Wahlgrens postning slås man av att allt som hon hänvisar till är uteslutande personer inom antivaccinationsrörelsen, eller rörelsen i sig.

Ett exempel på detta, och hur tankesättet ser ut i rörelsen är följande:

Wahlgren hänvisar till sajten/organisationen Child health safety som bland annat driver tesen att vaccin orsakar autism samt att vaccin inte har haft någon större, positiv effekt på den globala hälsan (något vi tog upp i Somliga djur är mer jämlika-artikeln).

På Child Health Safety-sajten plockas enstaka citat som stödjer deras sak, även om kontexten motsäger citaten. Man citerar till exempel amerikanska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet, CDC, som ”erkänner” att vaccin orsakar autism.

Men en bit längre ned i utdraget från utskottsförhöret hittar man:

… they have concluded that there really is no association between vaccines and autism.

Och:

One of the things that concerns me [anm: Julie Gerberding, GD på CDC] is while the attention is focused on vaccines, in a sense, it means people are not looking for other causes. I mean, we’ve got to keep reminding ourselves that the vaccine story has been one that’s been debated for many, many years now. We keep looking and looking and looking. And we really cannot turn up any information.

Det här fenomenet kallas för ”quote mining” (typ: citatletande) och går ut på att man letar upp en mening, eller ett stycke som ger stöd för sin tes, oavsett egentlig innebörd, och tar det ur sitt sammanhang. Förhoppningen är att ingen orkar kontrollera varifrån citatet kommer ifrån eller vem som säger det. Detta är också ett vanligt handgrepp inom konspirationsrörelsen.

En annan organisation Wahlgren hänvisar också är US National Autism Association, som något uppseendeväckande hävdar att man vet idag att autism inte är genetiskt betingat:

Autism is no longer considered a heritable, genetic disorder.  It is an environmentally triggered, therefore preventable and treatable disease.  Environmental research holds the key to finding the cause and developing effective treatments for those affected

Detta motsägs av amerikanska CDC (min förstärkning):

There may be many different factors that make a child more likely to have an ASD [anm: autistic spectrum disorder], including environmental, biologic and genetic factors.

Anna Wahlgren om… upptäckten av autism bland rikemansbarn

Leo Kanner, "upptäckaren" av autism

När det kommer till ”upptäckten” av eller, rättare sagt, första gången som autism användes vid diagnosticerande var i en artikel skriven av barnpsykiatern Leo Kanner.

Artikeln, vars titel var Autistic disturbances of affective contact (originalartikel, PDF-varning), publicerades 1943 och tittade närmare på elva barn som tidigare hade ”dömts ut” som svagsinta eller förståndshandikappade.

Detta ursprung tar Anna Wahlgren fasta på och gör en stor sak av att barnen skulle komma från överklassfamiljer, eftersom dessa hade råd att vaccinera sig (och därmed också var de första som skulle drabbas av autism):

När vaccinerna var få till antalet och kostade pengar var det mest de välbeställda som hade råd. När barnpsykiatern Kanner upptäckte och döpte autism år 1943 skrev han om en ny och mycket sällsynt sjukdom som drabbade överklassbarn.

I Kanners rapport återfinns bara en referens till att ett barn vaccinerats (”… smallpox vaccination at 12 months, he had an attack of diarrhea and fever, from which he recovered in somewhat less than a week”). Det görs inte heller någon stor sak över att barnen kommer från ”överklassfamiljer”.

Vad som däremot understryks i artikeln är att barnen kommer från framgångsrika och ”intelligenta” hem:

They all come of highly intelligent families. Four fathers are psychiatrists, one is a brilliant lawyer, one a chemist and law school graduate employed in the goverment Patent office, one a plant pathologist, one a professor of forestry, one an adevertising copy writer who has a degree in law and has studied in three universities, one is a mining engineer, and one a successful business man.

Nine of the eleven mothers are college graduates. Of the two who have only high school education, one was secretary in a pathology laboratory, and the other ran a theatrical booking office in New York City before marriage. Among the others, there was a freelance writer, a physiciam, a psychologist, a graduate nurse

Notera antalet personer ovan som antingen rör sig inom vården, då särskilt inom psykologi/psykiatri, eller inom utbildningsväsendet. Kanske inte förvånar att dessa reagerar över att barnet inte utvecklas såsom förväntat samt visste vad man skulle kunna göra åt detta.

Anna Wahlgren om… autism i USA

I sin postning skriver Anna Wahlgren att det idag ”… finns flera miljoner autistiska barn i USA ”, samt att ett antal ”undersökningar” (okända vilka) skulle visa på att det finns ett stort mörkertal här.

Då det är något osäkert vad Wahlgren åsyftar när hon skriver ”autism” så kan vi för enkelhets skull räkna in hela autismspektrat i den här beräkningen.

2011 beräknar man att det  finns ungefär 75 miljoner barn i USA. Och man räknar att mellan 1 på 240 till 1 på 80 (barn) har diagnosen ASD, autismspektrumstörningar. Utan att veta vad det skulle vara för mörkertal är det svårt att bedöma riktigheten i Anna Wahlgrens påståenden. Dock står det på skakig grund.

Därom antalet drabbade idag. Men hur är det då med den påstådda explosionen av autismfall orsakade av vaccinationer, som kritikerna hävdar? Är det en verklig ökning eller har siffrorna ”korrigerats” på grund av förändrad (utökad, bredare) diagnosticering?

Undersökningar som gjorts på senare tid tycks peka mot att det är diagnosticeringen som påverkar, även om man inte helt kan utesluta någon form av ökning:

It should also be noted that all of this research, while supporting the hypothesis that the rise in autism diagnoses is not due to a true increase in the incidence but rather is due to a broadening of the definition and increased surveillance, does not rule out a small genuine increase in the true incidence.

A small real increase can be hiding in the data. There is no evidence upon which we can conclude, however, that true autism rates are increasing.

Utöver diagnosticeringskriteriernas förändring finns det tecken på att sociala faktorer kan spela in:

… the risk of being diagnosed with an autism spectrum disorder (ASD) correlates with social proximity to another family with a child with an ASD diagnosis.

Anna Wahlgren om… amishfolket och autism

... my homies agree I really look good in black. Fool!

En ofta spridd myt är att amishfolket skulle vara mer eller mindre fria från autism, något som Anna Wahlgren upprepar:

Det verkligt intressanta är att det inte finns några autister bland Amish-folket, en religiös grupp i USA och Kanada omfattande 230 000 människor. Varför inte? Jo, de flesta Amish tillåter inga vacciner.

Ursprunget till det påståendet kommer från reportern Dan Olmsted som skreven  artikel med titeln The Amish Anomaly.

I artikeln hävdar Olmsted att amishfolket är helt förskonade från autism, sånär som på tre ”importerade” fall som han upptäcker. Detta skulle i sin tur kunna tillskrivas det faktum att väldigt få, om några, vaccinerar sig i den här befolkningen.

Påståendet om att amish inte vaccinerar sig har påvisats vara fel flertalet gånger. Dessutom finns det kliniker inom amishområdet som riktas till barn med autism, som den här till exempel.

Anna Wahlgren om… skadestånd medger skuld

Något som gjordes, och fortfarande görs, en väldigt stor poäng av är det faktum att en amerikansk domstol tilldömde familjen Poling skadestånd för skador som vaccinet skall ha gett deras dotter. Skador som antingen orsakade eller förvärrade dotterns autism. Wahlgren skriver:

Under år 2010 har familjen Poling i USA erhållit stora summor i skadestånd eftersom man i domstolen bevisat att Hannah Poling blev autistisk på grund av vaccin. I samband med detta har CDC officiellt erkänt att vacciner kan utlösa autism.

Här är Wahlgren ute och cyklar långt ut på landsbygden. För det första, CDC erkände på intet sätt att vacciner utlöser autism. Fallet var utan ett så kallat ”evidentiary hearing”, det vill säga att det krävdes ingen bevisbörda för att koppla vaccinet till autism i rättsfallet.

Istället behöver den som vill ha skadestånd bara påvisa en biologisk möjlighet, oavsett om detta stöds av existerande forskning.

Paul Offits krönika om hur det här systemet fungerar i USA är väldigt belysande:

If, at a trial in a special court, a preponderance of scientific evidence suggested that a vaccine caused one of these problems, a family would be compensated quickly, generously and fairly. Because no one could sue vaccine makers without going through this special court, the number of lawsuits against vaccine makers fell drastically.

The system worked fine until a few years ago, when vaccine court judges turned their back on science by dropping preponderance of evidence as a standard. Now, petitioners need merely propose a biologically plausible mechanism by which a vaccine might cause harm — even if their explanation contradicts published studies.

Sedan dess har liknande fall varit uppe i domstol och där har man bedömt att autism inte orsakades av vaccin.

Anna Wahlgren om… innehållet i vaccin & PSD i Japan

Postningen ger en nästintill parodisk genomgång av vad som ingår i vaccinet. Wahlgren vältrar sig i så äckliga detaljer som möjligt, antagligen för att skapa obehag och avsky hos läsaren (”jag vill inte ha det i min kropp”).

Tyvärr finns det ingen bra källa på svenska i den här frågan, däremot en väldigt tydlig artikel från About.coms avdelning för autism:

… Vaccines contain no aborted fetal tissue.

But there’s more to the story.

Some vaccines, including the Mumps Measles Rubella (MMR) vaccine, contain killed viruses. The viruses are cultured in aborted fetal tissue. Regarding the MMR vaccine, the CDC states:

    The rubella vaccine virus is cultured in human cell-line cultures, and some of these cell lines originated from aborted fetal tissue, obtained from legal abortions in the 1960’s. No new fetal tissue is needed to produce cell lines to make these vaccines, now or in the future. Fetal tissue is not used to produce vaccines; cell lines generated from a single fetal tissue source are used; vaccine manufacturers obtain human cell lines from FDA-certified cell banks. After processing, very little, if any, of that tissue remains in the vaccine.

Alltså, det finns inte vävnad från aborterade foster i vaccin. Däremot avdöda virus som odlats i cellkulturer från människor och dessa kulturer har sitt ursprung i celler från foster på 1960-talet.

Sedan har barnläkaren Mats Reimer har ett bra svar på Wahlgrens påstående om en påstådd koppling mellan vaccination och plötslig spädbarnsdöd i Japan. Mer behöver inte ordas i den frågan.

Inget mer från Anna Wahlgren… jo lite

Uppdaterad 23/1: Jag har en svag aning om att jag läst detta förut, men Anna Wahlgren hävdar att hon Alan Rees i den ansedda tidningen British Medical Journal utmanat vaccinförespråkare. Dessa skulle ”… låta sig vaccineras av undertecknad med barnvaccinerna i en dos som justerats efter kroppsvikt”. Men ingen har gått henne honom till mötes i denna utmaning.

Det är möjligt att denna utmaning finns i en pappersversion av tidningen, men en sökning på BMJs hemsida ger ingen som helst träff. Någon av läsarna som vet var denna utmaning kan hittas?

Sanna Ehdin hann med en till…

Sanna Ehdin

Det var inte länge sedan vi publicerade artikeln om Sanna Ehdin och hennes vaccinförnekelse här på Tankebrott, men nu har hon varit ute och slirat igen. Till skillnad från tidigare har hon den här gången i alla fall bistått med länkar och referenser i sitt inlägg.

Vad artikeln egentligen handlar om är en Cochranestudie som vill göra gällande att vaccin mot influensa inte är särskilt effektivt. Denna slutsats presenterades i en artikel i Aftonbladet. Men inte särskilt effektiv? Det är då inte samma sak som Ehdins vulgoblingiga titel, ”Vaccinet är värdelöst”. Vad säger slutsatsen i Cochranerapporten då?

AUTHORS’ CONCLUSIONS: Influenza vaccines have a modest effect in reducing influenza symptoms and working days lost.

”Värdelöst” kontra ”have modest effect”, alltså… Vad som kanske är än viktigare att påpeka är att rapporten tar sig rätt stora friheter med åsikter för att vara en metaanalys. Mark Crislip på Science Based Medicine har skrivit ihop en bra genomgång av studien, om än något raljerande. Faktum kvarstår dock, det är en väldigt konstig slutsats som görs i Cochrane-rapporten.

Förutom artikeln i Aftonbladet passar Sanna Ehdin på att förfasa sig över skvalen i vaccinet:

Förra årets svininflvaccin innehöll skvalen som gett bl a narkolepsi hos barn o tonåringar (starkt samband men inte vetenskapligt påvisat). Skvalen är en oljebaserad vaccinationsadjuvans som har bevisats generera koncentrerade, bestående immunförsvarsreaktioner en lång tid framåt… hemskt!!

Den är inte med i årets vaccin, men samtidigt har det spätts ut med allt som blev över när hälften användes förra året… Varianter av Skvalen har visat sig bidra till uppkomst av autoimmuna sjukdomar, vilket visade sig hos de amerikanska soldater som vaccinerades mot mjältbrand vid gulfkriget.

För det första, det finns ingen studie som idag kopplar samman skvalen med narkolepsi. Detta är något som utreds hos bland andra svenska Läkemedelsverket. Men innan alltför långtgående slutsatser dras bör man notera att narkolepsiökningen även syns bland ovaccinerade.

Läkemedelsverket har en bra sida för att få lite kött på benen om skvalen och varför man använder skvalen i vaccinet:

I samband med en pandemi så finns i allmänhet inte ett sådant immunologiskt minne [anm: som man får av vanlig säsongsinfluensa], utan viruset upplevs som helt nytt av immunsystemet.

I detta fall blir immunsvaret betydligt svagare i frånvaro av adjuvans. En ytterligare anledning varför adjuvans behövs i ett pandemivaccin är att det finns en begränsad möjlighet att producera influensa-antigen.

Det finns ett globalt behov av vaccin mot influensa-pandemin. För att kunna producera tillräckligt med vaccin så har det bedömts att mängden influensaantigen i varje dos skall vara så liten som möjligt.

På informationssidan skriver man också om frågan kring skvalen och att det skulle ligga bakom det så kallade Gulf War Syndrome:

I en senare studie presenterades data som ansågs visa att dessa antikroppar [anm: mot skvalen] bildades efter vaccination med ett skvalen-innehållande vaccin mot anthrax (mjältbrand) (3). Dessa data har ifrågasatts och senare studier har visat följande:Man har kunnat visa att det vaccin mot anthrax som användes ej innehöll skvalen (4,5).

Man har i andra studier visat att hos individer som vaccinerats med ett influensavaccin med ett skvalen-innehållande adjuvans (MF59) ledde vaccinering inte till en ökad mängd av antikroppar mot skvalen

Mer information om Gulf War Syndrome hittas i artikeln om detta fenomenScience Based Medicine.

Sammanfattning

Så, vad har vi lärt oss idag? Jo, att Anna Wahlgren fortsätter på sitt invanda spår, förnekar vaccinationens fördelar och hävdar att vaccinering leder till sjukdomar och biverkningar som det inte finns vetenskapligt stöd för.

Anna Wahlgren har inte gjort sig känd som någon särskilt väl påläst debattör i frågor om sjukvård, medicin eller vaccination. Hennes vurmande för KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter — en av Scientologernas organisationer) understryker detta än mer.

Det är alltför vanligt att folk tar kända debattörers åsikter i alla ämnen för mer eller mindre sanning och det är märkbart att Wahlgren har en påverkan på de som läser hennes alster, tyvärr.

Vi har nämnt det i tidgare vaccinationspostningar här på Tankebrott, men jag tror det är värt att upprepa; läs ovanstående noga och fundera på vad du kan göra.

Tillhör du de som sympatiserar med Wahlgrens et als påståenden? Läs texten ovan än mer nogrannt och fundera på om det är så att det är rimligt, det som man påstår från antivaccinationshåll.

Det kan också vara värt att fundera över varför det på intet sätt är okej att ”vanliga” läkemedelsbolag tjänar pengar på sin verksamhet, men när t.ex. Andrew Wakefield visar sig vara avlönad för att man ska kunna stämma existerande vaccintillverkare, för att Wakefield ska ersätta med sitt eget, då är det bara svartmålning.

När det kommer till Sanna Ehdin understryks det faktum att vi här har en utbildad immunolog som totalt saknar all form av vetenskaplig förankring. Istället går hon på samma spår som Anna Wahlgren och väljer att påstå allsköns felaktigheter omvaccin och misstänkliggöra evidensbaserad vård till förmån för verkningslösa metoder.

Båda dessa damers inlägg vore värda att peka och skratta åt om det inte vore för att de båda har en påverkan på sina läsare och anhängare. Dessa argument slår rot hos vissa, oavsett hur lite grund det finns för argumenten som läggs fram eller om de till och med är rena osanningar. Det är i dessa fall som det behövs mothugg, med fakta och med engagemang.

Men, istället för att grotta ned oss i än mer mörka framtidsvisioner tycker jag att vi avslutar den här postningen på en något mer uppåt ton.

För att vara så pigg på att se konspirationer bland storbolagen på grund av deras profithunger i varje hörn (”någon tjänar på det, alltså är det en konspiration!”) känns det härligt ironiskt på något vis att Ehdins senaste bok ges ut på ett Bonnierförlag. Häpp på sig!

Read Full Post »

Vaccin är en av världshistoriens mest framgångsrika uppfinningar. Få medicinska landvinningar har bevisligen räddat ens i närheten lika många liv, men trots detta har en växande högljudd grupp av antirealister fått för sig att vaccin antingen är dödliga häxbrygder eller att de orsakar autism (trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund specifikt) och en hoper andra åkommor (vaccin i allmänhet).

Denna skräckpropaganda kan den brittiska läkaren Andrew Wakefield till stor del beskyllas för. Wakefield blev uppmärksammad för en studie som pekade på klara orsakssamband mellan MPR-vaccin och autism. Studien publicerades 1998 i den ansedda tidsskriften The Lancet, vilket bara det har bidragit till att hans resultat har betraktats med otillbörlig legitimetet. Studien och dess resultat har kritiserats, bland annat för dess upplägg och för att ingen har lyckats reproducera resultaten (misstankar om direkt forskningsfuskande förekommer), men också för att den verkade ha genomförts i strid med de etiska riktlinjer som engelska läkarkåren ställt upp för medicinska studier, vilket nu också har fastställts.

The Lancet har nu dragit tillbaka artikeln och skriver:

Following the judgment of the UK General Medical Council’s Fitness to Practise Panel on Jan 28, 2010, it has become clear that several elements of the 1998 paper by Wakefield et al are incorrect, contrary to the findings of an earlier investigation. In particular, the claims in the original paper that children were ”consecutively referred” and that investigations were ”approved” by the local ethics committee have been proven to be false. Therefore we fully retract this paper […]

Att Wakefield var upphovsman till ett vaccin som skulle ersätta MPR-vaccinet kan, för att uttrycka sig onödigt försiktigt, ha en del att göra med vilka resultat han fick. En annan intressant och inte så obetydlig detalj i sammanhanget är att han finansierades av advokater som företrädde föräldrar som försökte hålla vaccintillverkare ansvariga för skador som påstods orsakas av just MPR-vaccinet. Då är det självfallet praktiskt och viktigt att ha studier som pekar på sådana skador.

Den befarade kopplingen mellan vaccin och autism har trots allt tagits på allvar och ett flera stor studier har genomförts för att undersöka om det kan tänkas ligga något bakom all oro, men slutsatserna är entydiga; man har inte kunnat finna några som helst belägg för att det finns fog för vaccinskräcken. Vaccin orsakar inte autism, helt enkelt. Autism har av allt att döma en stor genetisk komponent, men ännu är inte orsakerna helt klarlagda. På sina håll har avsaknaden av fullständig kunskap om vad som orsakar autism ansetts innebära att man inte kan avfärda vaccin som boven i dramat, men det är givetvis inte sant.

Resultaten har inte fått vaccinhatarna att ändra åsikt, eftersom de varken lutar sig mot vetenskap eller förstår den i många fall, vilket gör det föga sannolikt att det The Lancet gjorde kommer medföra några ändrade agendor i vaccinmotståndarnas läger.

En artikel i Göteborgs-Posten uppmärksammande nyheten om Wakefields studie och berör den obefogade vaccinskräcken som den lett till världen över, med allvarliga konsekvenser som följd. Sjukdomar som idag med lätthet går att förebygga och undvika har blossat upp och orsakat onödigt lidande samt tragiska dödsfall, allt på grund av en irrationell, ovetenskaplig och helt ogrundad skräck för vaccin. Artikeln poängterar att

[o]roliga men okunniga föräldrar i flera länder har fattat beslut om att säga nej till vaccination, vilket har gjort att sjukdomar som mässling, som i princip varit utplånade, åter- igen börjat få fäste.

För människor som lever i dag är det kanske svårt att förstå hur mycket skador allvarliga sjukdomar åstadkom innan vaccinationsprogram blev legio. Påssjuka orsakade infertilitet och gravida som smittades av röda hund riskerade att få allvarligt skadade barn. Mässling kan i värsta fall leda till allvarlig lunginflammation, hjärnhinneinflammation, skador på nervsystemet eller till och med döden.

Nya vaccin utvecklas hela tiden, till de flestas stora glädje, men verklighetsförnekarna får väl förmodas se livräddande åtgärder som något ont och hemskt. Välkomna bidrag gör vaccinforskningens framtid ljusare, och man kan bara föreställa sig den totala härdsmältan hos antivaccin-lobbyn om ett autismvaccin (mot förmodan) utvecklas.

Read Full Post »

Jag undviker gärna Aftonhoran.se, vars kommentarsfält ofta får mig att tvivla på mänsklighetens fortlevnad, men stundtals tipsas det om artiklar där som jag läser. Denna gång tipsar Daniel R om en debattartikel om ämnet vaccin, signerad Stefan Whilde. Artikeln uppmärksammas även av bl.a. OrsakVerkan.

Sverige har turligt nog varit förskonad den värsta vågen av anti-vaccinpropaganda, men allt oftare kryper det upp små förnekare och motståndare som tydligen tycker att det är bra att barn dör av eller insjuknar i sjukdomar när man lätt kan förhindra det.

Whilde proklamerar stolt att han säger nej till vaccinationer, å det bestämdaste. Det må ju vara hänt, men varför? Man kanske tänker sig att han är insatt i medicin, kanske rentav forskar eller har några ordentliga belägg och argument för att det är på sin plats att avstå vaccin.

Njah, inte riktigt. Han börjar med att framhäva sin brist på utbildning.

Jag är en vanlig människa som bor och arbetar i Sverige. Jag är 42 år, född i Malmö, pappa till en fyraårig pojke, skild och omgift. Min taxerade förvärvsinkomst är något lägre än genomsnittet, men på det stora hela normal. Jag har ingen akademisk utbildning, men en gymnasieutbildning med ganska höga betyg.

Det får mig att genast tänka att den här killen vet vad han talar om. Han måste ha bra koll på molekylärbiologi, virologi, immunologi och kliniska tester, för att inte tala om medicinsk beprövad erfarenhet. Han ger här sken av att detta på något ska göra honom lämplig att uttala sig om sådant som riktiga vaccinforskare ägnar mycket tid åt.

Jag ska väl inte vara helt orättvis, för han skriver ju trots allt att hans

kritiska hållning till det som många ger sig in i av bara farten beror inte på att jag är medlem i någon sekt eller att jag vill vara obekväm i största allmänhet. Men jag har vänner och bekanta vars barn drabbats av vaccinationsskador och jag har, genom egen erfarenhet, lärt mig att lyssna på människor som aldrig eller väldigt sällan släpps fram i media. Tack vare internet finns det numera utrymme för vaccin­kritiska föräldrar att ut­byta erfarenheter och göra sina röster hörda. Allt fler texter publiceras. Åsikter, opartisk forskning och spännande debatter tillgängliggörs.

Det är visserligen inte bara sektmedlemmar som är potentiellt farliga och sprider farlig propaganda, så att han svärjer sig fri från det betyder inget. Inte när han faktiskt ägnar sig åt just det. Hans argument verkar också vara att om det står på internet så är det sant.

Visst kan man vara vaccinkritisk, men man måste förstå riskerna med att inte vaccinera sina barn. Man riskerar inte bara sitt eget barns liv, utan andras. Spädbarn som inte är gamla nog att få vaccin löper stor risk att smittas av någon vaccinmotståndares barn, säkerligen mycket tack vare idioter som Jenny McCarthy.

Vårdguiden.se skriver om detta:

Kritik mot vaccinering av barn
Några är kritiska mot att vaccinera små barn. De anser att det skulle vara bättre att låta barnet utveckla ett eget försvar mot olika sjukdomar. En del menar att riskerna med vaccinering är för stora. Andra argument är att vaccinationerna bidrar till ökade allergier, reumatiska sjukdomar, diabetes, autism, DAMP, multipel skleros med mera. Det finns dock inga hållbara vetenskapliga bevis för detta.

Rapporter som talar om risk för att vaccinet leder till autism och andra mycket allvarliga tillstånd har till och med motbevisats i upprepade vetenskapliga studier. De svenska vaccinationerna ger en mycket god skyddseffekt och har inga eller få nackdelar och risker. Det finns många bevis på att risken att få allvarliga bestående men och handikapp som till exempel blindhet, dövhet och andra svåra hjärnskador har minskat genom vaccination.

Risker
Det finns några få biverkningar och risker med vaccinationer. Själva vaccinationsstället kan bli ömt och svullet. Barnet kan även få feber. Allvarliga biverkningar som till exempel allergiska reaktioner eller hjärninflammation är extremt ovanliga. För det fåtal barn och föräldrar som ändå drabbas är det förstås en ytterst svår och tragisk händelse. Men många fler skulle drabbas och till och med dö om vi inte vaccinerade.

Det står alla vaccinmotståndare fritt att kritisera ovanstående, men problemet är att det inte görs vetenskapligt eller med ordentligt stöd i några som helst studier. Whilde verkar mena att vaccinkritiska föräldrar, genom att vara kritiska och i egenskap av föräldrar, har adekvat kunskap i frågan och därför förtjänar uppmärksamhet och trovärdighet i denna fråga.

Problemet med falangen han nu verkar tillhöra är att de inte är balanserade eller intresserade av vetenskap överhuvudtaget. De risker som finns med vaccin är så otroligt små i jämförelse med riskerna att inte vaccinera. Dessutom, ska det påpekas, har inga som helst kopplingar mellan autism och vaccin kunnat etableras. För varje studie som visat på bristande kopplingar mellan X och autism har motståndarna bytt måltavla, ”aaaah, men det är ju inte X som är farligt i vaccinet, det är Y”. Det om något visar att motståndarna inte är intresserade av att se om en koppling finns, utan att de istället har bestämt sig för att det finns en koppling oavsett hur lite stöd en sådan syn har.

Det vore för övrigt intressant att få veta exakt vilka vaccinationsskador Whilde är orolig för, och vilka belägg han stödjer sig på för att tillåta sig att skriva en sån här artikel som ökar risken för onödiga dödsfall.

Att göra som Whilde föreslår är väl förmodligen att förespråka att ta det säkra för det osäkra, i någon mån, vilket i sig kan tänkas vara en rimlig försiktighetsprincip. Men vad han inte förstår är att han byter en minimal risk mot en mycket större. Det resonemanget betyder också att Whilde m.fl. tror att man går säker genom att inte göra en viss sak, när det i vaccinfallet snarare är tvärtom. Vaccinerar du inte dina barn är risken för sjukdom och rentav död mycket, mycket högre än att barnet drabbas av någon ”vaccinskada”.

Man måste också komma ihåg att det som kallas herd immunity bara gäller om en tillräckligt stor andel av populationen är vaccinerad. Vi vill inte att andelen vaccinerade ska bli för låg. Det vill inte ens Whilde tror jag, om han bara förstod problemet.

Och vad vore väl lite vaccinkritik om inte lite Big Pharma-konspirationsteorier kastas in i världsbilden. Whilde är förstås inte sämre.

Man får en nyanserad bild av fördelarna och nackdelarna med vaccin. Debatten i Sverige är och har varit på tok för ensidig. Om detta beror på läkemedelsindustrins inflytande på marknad och myndigheter vill jag låta vara osagt.

Men genom att säga så har han fått det sagt. Snyggt jobbat, o du gymansiekompetente spridare av dödspropaganda! Det kan finnas en orsak till att debatten är ensidig. Kritiken är grundlös och i de allra flesta fall ovetenskaplig. Whildes inlägg i denna debatt är som vanligt väldigt lik kreationisternas argumentation med det att han verkar tro att alla påståenden om verkligheten förtjänar samma uppmärksamhet och har samma vetenskapliga relevans.

Uppgifter om att Social­styrelsen utbildar BVC-personal i att bearbeta och övertyga föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn måste utredas öppet och omedelbart!

Nej, det som istället ska utredas är varför denna misstro mot vaccin fortsätter spridas. Vaccinering av barn har förhindrat många tusentals barns onödiga död, och stoppat mången smittsam sjukdom, och i vissa fall nästan utrotat dem. Vacciners effektivitet stöds av otaliga undersökningar, samtidigt som inga studier visar på det Stora Hot som nu även Whilde propagerar för. Han ger dock vid första anblick ett gott råd åt oroliga föräldrar.

Mitt stående råd till föräldrar: avvakta så länge som möjligt innan ni låter vaccinera era barn. Ta reda på allt ni kan under tiden. Sök information från alla håll och ta del av debatten utomlands via internet. Vi är många som vill lära våra ungar att tänka själva genom att föregå med gott exempel.

Vad han missar är att under tiden man ”avvaktar” riskerar man att se sitt barn insjukna i dödliga sjukdomar och även att andra barn dör på grund av all denna dödliga propaganda som sprids av ansvarslösa vaccinmotståndare. Kritiskt och självständigt tänkande skriver vi alla under på, men det innebär också att man ser till den verklighet som finns och inte förvränger den för att passa sin egen ideologi. Man kan också fråga sig hur länge ”så länge som möjligt” är. Är det tills det är för sent? Är det tills ännu fler barn dör i onödan? Är det tills… ja, hur länge ska man avvakta?

Varför ska man förresten ta reda på information från ”alla håll”? Är verkligen allas råd lika viktiga och relevanta?

Jag undrar om Whilde har insett hur vaccin har påverkat barndödligheten under de senaste decennierna. Har han funderat på varför mässlingen nästan är utrotad, varför polio inte längre är ett problem på samma sätt som förr, varför vaccinets fördelar med enorm marginal överväger eventuella nackdelar?

Här vill jag ge er några lästips: den här artikeln speciellt:

There is a dedicated fringe anti-vaccine movement. They are dedicated to some permutation of the collection of beliefs that vaccines are: 1) not effective; 2) have not reduced or eliminated any infectious disease; 3) are not safe; and 4) are a conspiracy of Big Pharma, the government, and paid-off doctors. Specific claims have wandered over the years, but they have as a central theme that vaccines are bad.When one specific claim collapses, they will move on to the next anti-vaccine claim.

Läs även den här, och den här. Många fler finns, men jag rekommenderar hur som helst att man inte läser på anti-vaccinationssidor, eftersom de just är emot vaccin, punkt slut, oavsett argument mot deras ståndpunkt. Detta är ingen åsiktsfråga. Det är inte fråga om smak. Vetenskapliga medicinska belägg är tydliga nog, för den som förstår logik och har den minsta koll på vetenskap. Läs på officiella hälsomyndigheters sidor, läs vad studie efter studie visar om vaccinernas effekter. Detta såvida inte ni också tror att Big Pharma är ute och konspirerar igen… (jag får för övrigt en fin lönecheck från Astra-Zeneca för denna artikel, förstås).

Om någon som helst slutsats ska komma av denna artikel är det helt sonika följande: Vaccinera dig och dina barn. Lyssna på din läkare och ta reda på varför medicinvetenskapen framhävdar vacciners förträfflighet. Riskerna med att inte vaccinera är så monumentalt mycket högre än några risker för någon sjukdom som påstås vara vaccinrelaterad. Notera också att det fortfarande inte finns några hållbara belägg för att autism orsakas av vaccin, men många som argumenterar mot vaccin med en stil som Whilde är inspirerad av fortsätter denna kampanj ändå.

Mina ad hominem-attacker till trots, Whilde gör ingen nytta med sånt här. Det är inte hans bristande utbildning som gör hans argument felaktiga, inte alls. Det är snarare att han framhåller det som något positivt att han är helt ”vanlig” som gör det absurt. Att han faktiskt påstår att vaccinkritiska föräldrars anekdotiska bevis ska stå som argument mot välbelagd medicinsk forskning och välstuderade vaccin, det får mig att sucka djupt. Sen att han inte lägger fram några argument för sin sak överhuvudtaget får ju tala sitt tydliga språk.

Om det bara vore så enkelt som att låta Whilde göra som han vill och låta honom leva i vilken villfarelse som helst, då skulle jag inte ägna tid åt honom. Det värsta är att hans barn riskerar att helt utan egen vilja skadas, och vad värre är — andras barn kan komma att leva farligt på grund av all felaktig information som tyvärr sprids så lätt.

Stefan Whilde, säg förlåt, läs på, på riktigt, och förstå varför det du gör är farligt. Och läs den här artikeln: ”Vaccin – en fråga om solidaritet”.

Read Full Post »

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu har vi låtit Veckans Tankebrott ligga och lagras ytterligare en vecka för att få fram den allra renaste dumhet.

XXXXXXXX

Tro går före behandling

Vecka: 20 & 21
Brottstitel: Avbrytande av behandling för att tillgodose religiös övertygelse och woo-behov
Sammanfattning: Den 13-årige amerikanen Daniel Hauser har diagnosticerats med cancer i lymfkörtlarna, Hodgkins lymfom. Som tur är är detta en väldigt godartad, och förhållandevis lättbehandlad, form av cancer. Utsikterna för överlevnad vid behandling med cellgifter och/eller strålbehandling rör sig kring 85-98% för en femårsperiod.

Tyvärr har Daniel bestämt sig för att han inte vill ha fortsatt behandling, och hans beslut stöds av föräldrarna:

Daniel Hauser has what doctors consider one of the most curable types of cancer, Hodgkin’s lymphoma.

But the 13-year-old from Sleepy Eye, Minn. and his parents don’t want him to have chemotherapy and radiation, the standard treatments. For the past three months, they have ignored the advice of his cancer specialists and turned to natural therapies, such as herbs and vitamins, instead.

Now they are going to court to defend their decision.

Ett domstolsbeslut senare var föräldrarna beordrade att ta Daniel till en läkare för att bedöma hans hälsotillstånd. Nu ser det ut som om mor och son flytt till Mexiko för att ”skydda sin tro” (anm: och idag står det att läsa att de tagit sig tillbaka).

CJs kommentar:

Och kanske det sorgligaste med den här historien är att det verkar som om den religiösa frihetstörsten egentligen är något så mänskligt som rädsla inför behandlingen. Tydligen dog Daniels faster efter sviterna av cancer, där cellgiftsbehandling hade en framträdande roll. Dessa fall, där föräldrars rätt ställs mot barns ve och väl, är alltid väldigt svåra att förhålla sig neutral till. Personligen blir jag genuint upprörd när föräldrar hellre sätter sitt barns liv i fara än att ge dokumenterat fungerande vård en chans att verka. Dock är det  inte sällan som det är starkare krafter som strömmar bakom kulisserna än bara religion. I det här fallet verkar det vara en fråga om att Daniel var rädd för fortsatt behandling då han sett hur behandlingen påverkade hans faster.

Att i det läget ”tvinga” sitt barn till att genomlida ytterligare skräckfyllda behandlingar kan vilken förälder som helst tveka inför. Men vad som gör detta till ett sådant skrämmande fall är att föräldrarna inte försökte be om terapeutisk hjälp till sin son utan åberopade religionen som ursäkt. Vad som gör det hela än mer cyniskt är att man verkar ha nyttjat en nyskapad indiansk religion för att ytterligare skydda sig mot möjliga, juridiska hinder.

Som påpekas i sammanfattningen så är denna cancerform en av de cancerformer som svarar bäst på cellgifts- och strålbehandling.

In one recent European trial, the 5-year survival rate for those patients with a favorable prognosis was 98%, while that for patients with worse outlooks was at least 85%

Det här är inte det första fallet med en person som vägrar fullfölja en behandling med god prognos, och det lär inte vara den sista. Men vad som behövs är en genuin och ärlig debatt kring dels föräldrars rätt och ansvar samt vilka mått av tvång får samhället tillgripa för att skydda sina invånare från fatala beslut. Personligen vet jag vartåt jag lutar men samtidigt är det ett trauma som verkar ligga bakom detta, ett trauma som kläs i religiös övertygelse. Att då integritetsmässigt våldföra sig på ett barn vinner ingen på. Intervjuade läkare hade svårt att se hur en behandling skulle kunna gå till om Daniel skulle fysiskt motsätta sig den.

Anundis kommentar:

I det här fallet finns så många fel. Det första är det uppenbara; att man mot förmodat bättre vetande undviker väletablerad och dokumenterat effektiv behandling. Jag förstår mycket väl att det känns hemskt att utsätta sitt barn för en uppenbart känslomässigt och möjligen även fysiskt plågsam behandling, men ter sig inte alternativet än mer avskräckande; att eventuellt mista sitt barn, trots så goda chanser till tillfrisknande?

Det andra felet är det ytterst tveksamma beslutet att ägna sig åt alternativmedicinska behandlingar som saknar belägg för effektivitet. Visserligen är nog det rationella tänkandet inte det första som slås på i sådana svåra stunder, men av allt att döma hade folk i omgivningen bestämt förespråkat riktig medicin och försökt få föräldrarna på bättre tankar.

Det tredje felet är tillflykten till religiösa föreställningar som ursäkt för att försumma bästa möjliga vård. Det är inte bara fegt, det är rentav galenskap. Precis som CJ skriver borde istället sjukvårdsapparaten göra sitt yttersta för att erbjuda hjälp så att hela familjen skulle acceptera situationen, och inse följderna av deras val.

Möjligheterna att åberopa religiösa skäl som skäl för att slippa ge sitt barn behövlig vård (bara de sex sista orden tillsammans är absurda!) är inte annat än vållande till annans död (varför inte rentav mord? Det är medvetet och konsekvenserna är tydliga), även om måhända juridiken i de enskilda staterna må vara av annan uppfattning. Religiösa övertygelser är privata och inget någon stat eller myndighet ska ställa sig över, men när samma religiösa uppfattningar får konsekvenser som utan religiösa förtecken hade varit solklara fall av försummelse av barn och i många fall också brottsligt, då är det läge att dra i nödbromsen.

Sorgligt nog är detta inte det enda fallet man kunnat läsa om på senare år som handlat om religiös frihet kontra barnens välmående. När någon frågar ”vad är det för farligt med lite vidskepelse och tro?” kunde detta fall, tyvärr, bli ytterligare ett tragiskt exempel att visa upp. Glädjande nog  verkar det som att Daniel nu ska få den vård han behöver, men det gör inte hela händelsen mindre viktig att lyfta upp.

Veckans nästan Tankebrott:

  • Tyskland har svaret på hur man sätter stopp för allt våld i hela samhället, förbjud paintball.
  • Britterna fortsätter sitt försök att omforma samhället efter Orwells utopibeskrivning, nu ska man testa GPS-styrd hastighetsbegränsning i bussar och taxibilar. Hur många månader innan det föreslås bland privatförare?
  • Aftonbladet tar existerande enkät från nätet och omformar det efter eget huvud, tar bort Piratpartiet och Sverigedemokraterna från valmöjligheterna.
  • Om man får tro Jonas Gardell löstes alla brott innan nätet… typ.
  • Även om det är för tidigt att skrika ”valfusk” så är detta åtminstone väldigt pinsamt. Är man valförrättare ska man ha järnkoll på vad som gäller.
  • Har Last.fm bistått RIAA med användardata, via moderbolaget CBS? Ser onekligen ut så…
  • Att folkomrösta om saker som berör vetenskap brukar inte båda gott. För det mesta är folk väldigt lättimponerande av woo, och de lederhosen-beklädda schweizarna är inget undantag.

Till sist, detta förtjänar nästan en egen bloggpostning; Två män, far och son närmare bestämt, tror sig ha hittat en nyckel till autismens utbredning.  Svaret stavas testosteron. Så naturligtvis är svaret att kemiskt kastrera de pojkar som diagnosticerats som autistiska. Denna process kopplas ofta till en behandling som är tänkt att driva ut tungmetaller från kroppen (läs: kvicksilver), en behandling med potentiellt farliga bieffekter.

Each component of the Geiers claims are not only not proven, the scientific evidence is against them. It is pretty clear now from multiple studies that there is no association between mercury or vaccines and autism. Autism is not a form of mercury or heavy metal poisoning. Chelation therapy, which itself is risky, is of not benefit in autism. And high testosterone levels do no cause autism.

Att använda metoder som grundligt motbevisats av vetenskapen är inte bara oetiskt utan farligt och ohederligt. ”Förbannade molusker” hälsar vi från Tankebrott och hoppas att vi aldrig behöver skriva om något liknande i Sverige.

Samt att inga vurmare för just molusker tar illa upp av ovan nämnda liknelse.

Read Full Post »

Nej, dumheterna tog inte slut förra veckan. Vi stiftar bekantskap med förra veckans mer eller mindre noga utvalda snedsteg…

Pediacidvilja

Pediacidvilja

Vecka: 14
Brottstitel: Pediacidvilja för bevisning av tes
Sammanfattning: Amerikanska skådespelerskan Jenny McCarthy, känd för sitt totala engagemang mot vaccinationer, kommer ut med en ny bok om hur vaccinationer orsakar autism. I en intervju med tidningen Time framgår det att några sjukdomsfall är godtagbart då en poäng kan påvisas:

I do believe sadly it’s going to take some diseases coming back to realize that we need to change and develop vaccines that are safe. If the vaccine companies are not listening to us, it’s their f___ing fault that the diseases are coming back. They’re making a product that’s s___. If you give us a safe vaccine, we’ll use it. It shouldn’t be polio versus autism.

CJs kommentar:
Vad ska man säga? Nog för att Ipred är, more or less, per definition ett tankebrott värdigt namnet. Trots det så kan man inte konkurrera denna vecka med den magnitud som Jenny McCarthys skrämmande dumjävelbeteende ignorans tar.

Inte nog med att människan ena stunden skriker om att man injecerar gift i barnen för att i nästa stund uttrycka sin totala kärlek inför botoxinjektioner. Utöver detta så är hon ”beredd” att ta några fall av polio och mässlingen för att bevisa sin ståndpunkt. Vilken ståndpunkt, frågar sig vän av ordning, och på vilka grunder? Vår vän McCarthy har studerat intensivt vid Google U och funnit svaret på alla sina frågor. Ety det som står på nätet äro sant!

Men i ärlighetens namn; är det värt att bränna krut på en förblindad pseudokändis? Ja, tyvärr är det nog det. I en tid när ordet kändis per automatik innebär den så åtråvärda tiden i rampljuset, oavsett kvalifikation, så finns det skäl att ta sig en rejäl titt (och funderare) på hur media hanterar denna typen av påståenden. Även här i Sverige har vi vår beskärda del av kändisar som kommer ut och förklarar krig mot både det ena och det andra. Skit i vad skälet, eller kvalifikationerna, är. Personen är ju kändis!

Tyvärr tror jag inte att McCarthy eller hennes gelikar förstår hur ironiskt det är när artiklar om hennes rubriksätts med The New McCarthyism.

Anundis kommentar:
I Sverige har vi, tack och lov, varit skonade från de värsta hysteriska avgrundsdjupa idiotiska uttalanden kring vaccin och autism. I det stora landet i Väst har den ”debatten” (om man vill kalla ett gäng knäppskallars grundlösa gallskrik och jag är mamma-retorik kontra medicinsk vetenskap för debatt) varit mer eller mindre aktuell ett antal år nu.

Länge framhölls Thimerosal/Thiomersal som boven i dramat, och autistlägret menade att det var det som bar skulden för ökning av autismfall i USA. Intressant nog har medlet inte använts i vaccin på flera år, och samtidigt har diagnosen för autism ändrats så att den täcker in ett vidare spann av autismsymptom, vilket får som följd att fler barn diagnosticeras som autister. Detta tar litegrann udden av anklagelserna, men ändock har flera studier genomförts med syfte att se om någon koppling mellan vaccin och autism går att finna, och resultatet är tydligt:

We can now say, from multiple independent lines of evidence, that vaccines do not cause autism. For one thing, the autism “epidemic” probably does not represent a true increase in the disorder, but rather an artifact of expanding the diagnosis (now referred to as autism spectrum disorder, ASD) and increased surveillance

[…]

What we have are the makings of a solid scientific consensus. Multiple independent lines of evidence all point in the same direction: vaccines in general, and thimerosal in particular, do not cause autism, which rather likely has its roots in genetics. Furthermore, true autism rates are probably static and not rising.

Då kanske vän av ordning tycker att vaccinhatarna borde ändra sin ståndpunkt? Ändra, schmändra! Här ändras ingenting baserat på vetenskap! McCarthy och mammamilisen fortsätter sin kamp. De fortsätter propagera för att barnen inte ska vaccineras, på erkända sakliga program som Oprah och i andra mediaavlopp, helt utan grund för sina påståenden. ”I’m a mom and I know the vaccine caused the autism!”.

Det är galenskap så det räcker att inte vaccinera sitt eget barn, som ändå tack vare det så kallade Herd Immunity-begreppet är skyddad mot sjukdomar, men genom att aktivt propagera mot vaccin och göra sitt yttersta för att folk att avstå från vaccinering, det gränsar till vansinne. Mässling och polio var på god väg att utrotas, men på grund av vaccinskräck (tillsammans med konspirationsteorier av andra slag) har de blossat upp igen på sina håll.

Inte alla kändisar gör sitt yttersta för att sprida felaktigheter och potentiellt orsaka utbrott av sjukdomar. Amanda Peet överraskade lite när hon publicerade en video där hon delger oss sin syn på autistlägrets verklighetsfrämmande tillvaro. Även om man alltid ska ta kändisars uttalanden med en nypa salt är det uppfriskande med motvikter, om än minimala i jämförelse.

Det är alltid farligt när ideologier står mot vetenskap. Ideologier ändras sällan eller aldrig i ljuset av ny kunskap. Kunskapen idag talar sitt tydliga språk. Jenny McCarthy har inga som helst grunder för sin aktivism. Hon har bestämt sig. Mamma vet bäst.

Veckans nästan Tankebrott:

Read Full Post »

När man sitter dryga 80 minuter per dag i bilen så inser man rätt raskt att det finns skäl till att försöka spendera tiden med något lite mer förkovrande än att lyssna på skvalradio. Ett av de program som jag finner rätt underhållande för stunden är Countdown with Keith Olbermann, en lagom liberalvriden show med rätt mängd humor och personligt tyckande. Den sänds varje vardag och finns att ladda ner som podcast lagom till morgonen efter sändning. Perfekt.

Ännu mer perfekt var det när Olbermann gick från häckla politiker/myndighetspersoner till att slå ett skarpt slag för vetenskapen i tisdags. I det programmet utsågs nämligen Andrew Wakefield som ”worst person in the world” då hela debacklet kring hans vaccin-autismkoppling fick ordentlig uppmärksamhet.

Döm om min förvåning när jag hör att personen som grävt i hela denna Wakefield-affär, Brian Deer, utses till 3:e ”worst persons” av Olbermann dagen efter:

Konfunderad började jag vrida och vända på hela affären. Visst, Olbermann är färgad av sin politiska övertygelse och det är inget som direkt döljs. Men att totalt gå ut med så pass allvarliga anklagelser, anklagelser jag inte sett röken av tidigare, satte det hela på sin spets. Alternativen som fanns var; a) Olbermann et al. har rätt om Brian Deer och denne är insyltad i affären eller b) Olbermann et al. har gjort ett dåligt researcharbete. Kanske till och med blivit matade med ”talking points”, något de brukar anklaga favoriterna på Fox News för gång efter annan.

Worst person in the world is... Me?!

Worst person in the world is... Me?!

En snabbare sökning gav alternativ b). Ett väldigt, väldigt tydligt alternativ b) till och med. Men det gav också ursprunget till hela den här konstiga ”ett steg framåt, två steg bakåt”-händelsen… och vad som redan var en historia i thriller-format tar ytterligare en spännande vändning.

Om vi börjar med den första artikeln jag hittade så var det en krönika skriven av en viss David Kirby. Han gillade inte alls att Wakefield utsågs till ”wors person in the world”. Och han gillar definitivt inte Brian Deer:

Last night, thousands of parents and grandparents of children with autism sat in front of their TVs, mouths agape, as Keith Olbermann declared their national hero, Dr. Andrew Wakefield, Tuesday’s ”Worst Person in the World” on the popular Countdown show on MSNBC.

The accusations printed in the Sunday Times are, frankly, outlandish. And they are false. A thorough accounting of the entire blackballing of Andrew Wakefield was published today by journalist Melanie Phillips in The Spectator, (UK): called The Witch-Hunt Against Andrew Wakefield.”

David Kirby fortsätter att citera anklagelserna mot Brian Deer i Melanie Phillips artikel.

What the Sunday Times did not report was that the GMC investigation into Wakefield was triggered by a complaint from… Brian Deer, who furnished the allegations against him four years ago. He has thus been reporting upon the hearing into his own complaint.

Inte ett ljud, naturligtvis, om vad man visat om och om igen i akademiska kretsar. Kopplingen autism och MMR/MPR-vaccination kan inte göras på några som helst vetenskapliga grunder.

Detta hindrade naturligtvis inte Kirby från att utöva lite påtryckning på programmet.

Which brings us to today’s Best Person in the World — Keith Olbermann, who is issuing an eloquent and fitting correction on tonight’s show.

I contacted his office today, as did many, many people, to see if he would address the issue. And address it he will.

För den som inte redan gissat det vid det här laget så är denne David Kirby förhållandevis djupt insyltad i anti-MMR/MPR-sidan. Ett skäl så gott som något att vara misstänksam när man får information och/eller påtryckningar från en sådan källa, således. Problemet är dock att Countdown har ett ytterst gott öga till Huffington Post, en rejält vänsterliberal websajt som drivs av Ariana Huffington. Hon brukar dyka upp i rutan titt som tätt på till exempel just Countdown. Förvånande? You decide.

Nå, nog om den delen av historien. För det är nu det börjar bli riktigt intressant och, för Countdowns del, sorgligt.

In any case, so what if Brian Deer made the initial complaint? Olbermann apparently doesn’t know that the reason Deer made the complaint to the British GMC was because of what he found in his original report in 2004 and then again in 2006. In other words, Deer discovered that Wakefield had been in the pocket of a trial lawyers seeking to sue vaccine manufacturers, having accepted £435,643 in fees, plus £3,910 expenses for his ”research.” Who wouldn’t have reported him to the GMC for that? Moreover, once the complaint was made, Deer’s involvement appeared to be over, except for his reporting.

Som sagt, en illa vald källa att nyttja sig av för Olbermanns del. En lycka PR-kupp för Kirbys del.

... And I'm BLOODY annoyed!

... And I'm BLOODY annoyed!

Och mitt i allt detta, vad säger då huvudpersonen för dagen, journalisten Brian Deer?

The GMC’s case was initiated following a concurrence between Wakefield and the health secretary John Reid, that such an investigation should be held. I was subsequently approached and asked for my cooperation, which, as a matter of public duty I was bound, and indeed anxious, to give. I have a letter from the GMC’s lawyers, which was also supplied to Wakefield, stating that I am not the complainent, but that I am an ”informant”, like, say, a health authority. Were I the complainant, I would have been entitled to legal representation at the GMC.

Efter denna första, korta kommentar såg han det för gott att skriva in till MSNBC och klargöra några punkter kring hela den här affären.

These two instances [anm: Wakefield- och Deer-inslagen] evidence your inability to deliver three daily targets for your ”world’s worst person” item, and you now resort to baselessly picking on people about whom you know little. It’s clear to me that you do so in order to deliver entertaining defamations, at little cost to the programme, and in circumstances where you believe your victims will have no redress.

Ouch. Låt oss säga att resten av brevet inte direkt blir snällare, eller roligare, för MSNBCs eller Olbermanns del. När en britt börjar prata om stämning för förtal, advokater och yttrandefrihet, då bör man verkligen lyssna.

Jaha, en någorlunda underhållande ”pundit” dabbar sig rejält. Än sorgligare blir det när man ägnar sig åt precis det man anklagar sina ideologiska motståndare för att göra. Inte kolla upp fakta, check. Läsa direkt från utskick, check. Jag tror nog att Olbermann i fortsättningen helt enkelt får hålla sig till att himla med ögonen åt Rupert Murdoch och republikanska senatorer och lämna vetenskapen åt de som kan sin sak.

Och apropå postningstiteln. Om ni spelar golf känner ni säkert till den, om ej så kan ni läsa om Mulligan här.

Read Full Post »

… och ytterligare ett antal barn i respirator. Allt på grund av en sjukdom som skulle kunna vara utrotad i, åtminstone, Europa idag.

Där har ni ett handfast exempel på vad som händer när folk drar sina egna slutsatser istället för att läsa på och kritiskt granska tillgängligt material. I England har fallen ökat med 36%, i USA har fallen mer än fördubblats medan Sverige klarade sig hyggligt med ”endast” 25 smittade förra året. En av de absolut största orsakerna till detta är en del medborgares misstanke om att MPR-vaccin (mässlingen, påssjuka, röda hund) skulle orsaka autism.

All denna oro och misstänksamhet kan spåras tillbaka till en enda artikel. En artikel som publicerades i The Lancet 1998 av Andrew Wakefield där han påstod sig ha hittat en koppling mellan MPR-vaccination, inflammatorisk tarmsjukdom och autism:

We identified associated gastrointestinal disease and developmental regression in a group of previously normal children, which was generally associated in time with possible environmental triggers.

I klartext: normala barn får vaccination mot bland annat mässlingen, tidigare normala barn utvecklar autism. Media vädrade blod. Vad mer kunde man begära; ett mental handikapp som kunde knytas till en av de vanligaste medicinska behandlingar som finns… Och barn var inblandade. Under ett antal år var det alltför många tidningar som spenderade sin tid med att skrämma föräldrar istället för att kontrollera fakta.

Andrew Wakefiled, fru och demonstranter...

Andrew Wakefield, fru och demonstranter...

Trots allt, det var ju faktiskt en läkare som kommit fram till att 12 barn, i studien, hade fått autism av vaccinationen. Men något stämde inte riktigt. Ju mer man började testa teorierna och gräva i resultatet, desto mer frågetecken dök upp.

En av de deltagande pojkarna sades ha fått symtom på autism en vecka efter vaccinationen. Detta visade sig, vid kontroll, inte stämma:

The boy’s medical records reveal a subtly different story, one familiar to mothers and fathers of autistic children. At the age of 9½ months, 10 weeks before his jab, his mother had become worried that he did not hear properly: the classic first symptom presented by sufferers of autism.

Testets enda flicka skulle ha uppvisat symtom på autism två veckor efter vaccinationen. Ej heller korrekt. Inte heller det faktum att två andra pojkar skulle varit symtomfria:

Before she was admitted, she had been seen by local specialists, and her GP told the Royal Free of “significant concerns about her development some months before she had her MMR”.

Child Six, aged 5, and Child Seven, aged 3, were said to have been diagnosed with regressive autism, with an onset of symptoms “one week” and “24 hours” after the jab respectively.

But medical records show that neither boy was “previously normal”, as the Lancet article described all the children, and that both had already been hospitalised with brain problems before their MMR.

Utöver detta har det dykt upp fler oegentligheter kring denne Wakefield, bland annat att ett patent hade sökts för något som gör exakt samma sak som MPR-vaccinet innan studien publicerades.

En väldigt välskriven genomgång av hela karusellen finns i denna artikel från Times Online, signerat Brian Deer. Denne man har även en välmatad hemsida där en sektion vikts åt Wakefield/vaccinations-debacklet.

Vad jag har kunnat se så är vi förhållandevis förskonade från grundlösa artiklar i våra tidningar, de som hittades på ämnet uttryckte mer eller mindre klart att ingen koppling mellan vaccination och autism har kunnat identifieras. Dock finns det väldigt mycket osäkerhet ute bland föräldrar och frågan finns fortfarande flytande där ute.

Risken, som jag vädrat både en och två gånger tidigare, är att det allmänna laissez-fair-attityden leder till att fler personer aktivt ifrågasätter dels vaccinationens hälsoeffekter och dels ifrågasätter varför de ska vaccinera sig/sina barn över huvud taget. Vi har ju en befolkning som är immun, så vad är skadan? Tja, en effekt är att vi riskerar att tappa denna immunitet hos folket. Detta har alltså skett i England för mässlingen:

With less than 95% of the population vaccinated, Britain has lost its herd immunity against the disease. In 1998 there were 56 cases reported; last year there were 1,348, according to figures released last week that showed a 36% increase on 2007. Two British children have died from measles, and others put on ventilators

Självklart ska oron tas på allvar, men det ska också hanteras genom att informera och utbilda, inte klappa på huvudet. Som sagt, vi har det inte så illa i Sverige men folks förståelse utav vetenskap och dess bidrag är på tillbakagång. Risken finns att vi hamnar i en liknande situation som denna i England.

Slutligen, varför skriver jag om detta? En barnlös människa som inte varit i närheten av autism? Förutom den vetenskapliga aspekten så blir jag rakt av förbannad på personer som använder redan utsatta för att driva sina egna agendor. Att det ens finns en tillstymmelse skuldbeläggande, till att föräldrar till drabbade barn ska fråga sig varför de tog emot vaccinationen är tillräckligt för att se rött. Det är inte bara oansvarigt, det är på gränsen till kriminellt.

När föräldrar till fullt friska barn väljer bort vaccination och då riskerar sina barns kortsiktiga och långsiktiga hälsa, allt på grund av en sedan länge motbevisad teori, då borde en person, och en bransch, känna ansvar. Något säger mig dock att Wakefield inte känner något direkt ånger i Texas. Återstår att se hur media hanterar föräldrars oro, vetenskapen och framtiden.

På VoFs forum finns en bra tråd gällande detta ämne.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: