Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘evolution’

Att något är naturligt ses nästan alltid som en kvalitetsstämpel eller som ett tecken på att det är rätt. I vissa kretsar anses det också vara det enda rätta, men oftast används det som ett stöd istället för ett primärt argument. Men hur det än används är det varken oproblematiskt eller särskilt dugligt, eftersom det egentligen inte säger något om företeelsen i fråga, mer än att det inte är syntetiskt eller, ja… onaturligt.

”Det är naturligt!”

Förespråkare av alternativmedicin och andra behandlingsmetoder som saknar riktig vetenskap att stödja sig mot använder sig inte sällan av något som liknar detta. Man menar då direkt eller indirekt, att eftersom örten, behandlingen eller vad det nu må vara är naturlig så är den också därför ofarlig, bättre än ”onaturliga metoder” och rätt för alla.

Detta är inte på något vis ett bra resonemang. Slutsatsen att ”det är naturligt, alltså rätt” är ett logiskt felslut. Man kan peka på en lång rad av naturligt förekommande fenomen eller substanser som är synnerligen farliga och oönskade. Jordbävningar är inte ofarliga, arsenik är inte så hälsosamt och ebola vill väldigt få smittas av, trots att det är naturliga företeelser.

Det finns djurarter som äter upp sin avkomma om den råkar födas missbildad eller på annat sätt är livsoduglig. Det förefaller alltså vara naturligt att göra så. Ser man någonsin förespråkarna av Det Naturliga™ föreslå det som Ett Naturligt Sätt™ att ta hand om barn som föds med skador eller sjukdomar?

Det är spännande att fundera på vad som kan eller ska klassas som naturligt. Är mediciner eller tekniker som människan uppfunnit, förädlat eller utvecklat inte naturliga? Människan kan nog klassas som naturlig, så är då inte det människan gör och har utvecklats till att åstadkomma också naturligt? Det vore intressant att veta hur långt tillbaka i den tekniska utvecklingen det naturliga slutar och det onaturliga börjar.

Förfäderna till människan kanske såg med förakt på de artfränder som stoltserade med att ha bemästrat elden och uppfunnit hjulet. Puristerna bland djuren skrattade åt det fåfänga och frusna modelejonet som börja klä sig i skinnet från andra djur. Antagligen fick jordbruksinnovatörerna utstå en del spott och spe från de som ibland lyckades äta sig mätta på det som växte vilt, helt naturligt. Mest troligt tittade de andra djuren snett på människan när den började bygga så onaturliga saker som flervåningshus med vattenklosetter och treglasfönster.

För att inte tala om när man med onaturliga mikroskop började upptäcka och undersöka mikroorganismer, däribland virus och bakterier som hittills gäckat människan och orsakat död och ohälsa. Det onaturliga steget att bekämpa dem med olika onaturliga mediciner kan bara inte vara rätt och riktigt. Att livslängden har ökat markant under de senaste århundradena tack vare bland annat onaturlig modern medicin är av allt att döma ett brott mot Det Naturliga™.

”… och så är det ju naturligt!”

Nyligen hade min sambo och jag återigen kontakt med en förlossningsläkare som informerade om riskerna och fördelarna med kejsarsnitt kontra vaginal förlossning. Det är rutin att undvika snitt så långt det går, eftersom man föredrar det naturliga sättet av flera skäl, inte bara medicinska — det är även en kostnadsfråga. Vaginal förlossning har dokumenterade fördelar men också klara nackdelar och liksom med det mesta inom medicin handlar det om nytto- och riskavvägning.

Denne förlossningsläkare var tveklöst mycket kompetent, men jag fick bita mig i tungan när han efter att ha nämnt några av fördelarna med vaginal förlossning leende lade till att ”det är också det naturliga, det är så evolutionen har ordnat det, så det är ju att föredra”. Det är förvisso sant att en vaginal förlossning har effekter både på barnet och mamman som är fördelaktiga, men det ska inte förväxlas med att det är den bästa lösningen bara för att evolutionen har lett till det. Läkaren i fråga menade det säkert inte så heller, det var nog något han bara sade (till exempel för att lugna förlossningsnervösa blivande mammor) men det är en vanlig missuppfattning.

Förlossningskanalen, själva graviditeten och alla involverade mekanismer är produkter av evolutionen. Detta innebär dock inte att de därför är optimala lösningar eller ”som det ska vara”. Innan modern medicin gjorde sitt intåg var en vanlig dödsorsak bland kvinnor och barn just att dö i barnsäng (under eller strax efter en förlossning). Om man inte har ”onaturliga metoder” till hjälp är en naturlig förlossning ett riskfyllt äventyr.

Evolution kan sägas ge resultat som är ”good enough”. Det är inte en process som alltid ger bästa tänkbara lösningar, vilket också märks i att människokroppen är full av opraktiska och galna lösningar. De har helt enkelt fungerat ”good enough” för att avkomma ska produceras men då med följden att genetiska förutsättningar som medför dessa suboptimala lösningar ärvs till nästa generation.

Det blev trots allt kejsarsnitt, även denna gång av medicinska men naturliga skäl. Min familj är alltså en onaturlig familj som inte vore en familj om Det Naturliga™ fick bestämma.

Read Full Post »

Efter ett lite för långt uppehåll passar det bra att chocka läsarna med en överdos av galna påståenden, grundlösa tolkningar, häpnadsväckande slutsatser och fenomenala felslut.

Tuve Skånberg, direktorClaphaminstitutet — en kreationistisk tankesmedja vars stora bidrag till det kollektiva vetandet verkar vara en bunt debattartiklar på t.ex. DN om hur fel evolutionsteorin är — publicerar så väl på egna bloggen som i Världen Idag en artikel om gudstro. Eller snarare ett försök till försvarstal om varför gudstro är det enda rätta.

Som vanligt ser vi inte bara missförstånd, utan även förhastade slutsatser och tillrättalagda påståenden, allt för att motivera och rationalisera den egna tron; den rätta tron.

Skyddsdräkt på, vi dyker rätt ner.

Det är inte lätt att vara ateist. En av de största svårigheterna med en ateistisk livsåskådning är hur man ska förklara den allmänna förekomsten av religiös tro. Globalt sett är det bara en av tio som inte bekänner sig tro på en gudomlig makt.

Tron är den normala mänskliga grundhållningen, inte otron. Varför då, kan man undra?

Så inleder Skånberg, och man förundras över förmågan att redan i andra meningen uppvisa sådan fantastisk bakvänd logik. En ateist tror inte på någon gud, det är nog allmänt känt för många som försöker veta ens lite om det. Det åligger inte ateisten att förklara någonting, lika lite som det är de troendes uppgift att förklara varför någon annan har någon annan uppfattning om något.

Den kristna tron är övertygad om att vi är skapade med en gudslängtan, med ett sinne och behov att kunna kommunicera med Gud själv. Om denna gudslängtan skrev Augustinus: ”Du har skapat oss till dig, o Herre, och våra hjärtan är oroliga, tills de finner vila i dig”.

Paulus deklarerar i Kolosserbrevet att ”Allt är skapat genom honom och till honom.” Upplevelsen av att vi är skapade till Gud och till att tro på honom understryks av orden i Predikarens tredje kapitel: ”Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan”.

Skånberg argumenterar sedan för att antalet troende skulle ha någon bäring för huruvida det de tror på är sant, och det är givetvis ett felslut. Men visst, ett tiotal miljarder flugor kan inte ha fel — fekalier är gott. Och för att vara tydlig: man kan ha fel även om man är en bland många som tror på något. Det skulle vara intressant att veta hur många som krävs i skaran av troende för att det de tror på ska bli sant, enligt Skånbergs logik.

Övertygelsen att människan är skapad för tron får stöd även av upplysningsmannen Voltaire i hans bekanta ord ”Om inte Gud funnits, hade det varit nödvändigt att uppfinna honom”.

Lustigt är också att Skånberg pressar in ett annat felslut så tidigt. Men jag låter det passera för denna gång, och riktar istället uppmärksamheten mot att det är en man från upplysningstiden som det refereras till. Upplysningstiden kan sammanfattas med följande:

Upplysningen hämtade sin livskraft från naturvetenskapens framsteg och den åtföljande trovärdighetskrisen för den kristna religionen. Vetenskapernas nya universum tycktes oförenligt med den gamla ”av Gud givna ordningen”.

I stället för den uppenbarade religionen vände man sig till deism och naturlig religion. En allt radikalare religionskritik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar nådde sin höjdpunkt i den franska revolutionen (1789-1799).

Som synes är kanske inte just upplysningstidens aktörer något som Skånberg egentligen bör hänvisa till om han vill vara konsekvent i sin kritiska granskning av kritik mot en teistisk religion som han själv förespråkar. Men å andra sidan — sammanhängande resonemang är svåra att finna i dessa sammanhang.

Man kan också läsa mer om Voltaire och se att användandet av denne som referens blir aningens lustigt:

Voltaire var starkt emot den kristna tron. Han menade att evangelierna var uppdiktade och fulla av självmotsägelser och att Jesus inte existerat, utan att bägge var en produkt av dem som ville skapa Gud till sin egen avbild.

Vidare om Voltaires beryktade ord; andemeningen går också att uttolka som människans inbyggda fallenhet för agent detection och sökandet efter svar, med konsekvensen att gudar hålls ansvariga för åska, olyckor och andra fenomen man inte kan (eller kunde) begripa eller förklara med naturliga processer. Skånberg fortsätter:

Människans hjärna är skapad och förprogrammerad för religiösa upplevelser. Den slutsatsen kan dras ur en studie publicerad tidigare i år i artikeln Cognitive and neural foundations of religious belief, i tidskriften Proceedings of the national academy of sciences. (PNAS 2009 106:4876-488).

Forskarna lät ett fyrtiotal troende försökspersoner tänka på religiösa och moraliska frågor samtidigt som de mätte vilka regioner i hjärnan som aktiverades. Det visade sig att personerna använde samma områden när de tänkte på moralfrågor eller frågor som hade med Gud att göra.

Resultaten var de samma oavsett vilken religiös övertygelse försökspersonerna hade.

Forskningen som Skånberg refererar till är intressant och ger stor insikt i mekanismerna som utgör människan, ur ett evolutionärt perspektiv. Att betrakta studien i sig som felaktig är inget jag varken kan eller har intresse av att göra, men Skånbergs tolkning därav finns det en hel del att säga om. Man kan ägna sig åt lite Occamsk rakning och se det som en rent naturlig konsekvens av de tidigare nämnda evolutionära processerna.

Detta påpekas i ett inlägg på OrsakVerkan, där det görs tydligt att forskarna i fråga själva belyser de evolutionära mekanismerna och deras roll i detta, och att området i hjärnan det handlar om hanterar tanken på ”gud” som på samma sätt som när hjärnan bearbetar vilken människa som helst. Även Bunta ihop o slå ihjäl dem bara tar upp detta. Forskarna skriver i rapporten:

Our results are unique in demonstrating that specific components of religious belief are mediated by well-known brain networks, and support contemporary psychological theories that ground religious belief within evolutionary adaptive cognitive functions.

Vi ser alltså ett praktexempel på hur Skånberg utelämnar delar av rapporten som motsäger hans teologiska och ideologiska ståndpunkt. Vad är syftet med att utelämna det? Kan det ha något att göra med att Claphaminstitutets enda roll verkar vara att förneka evolutionsteorin? Allt i den intellektuella hederns namn, givetvis!

Vi fortsätter med nästa stycke i Skånbergs artikel och hittar följande formulering:

Enligt en av författarna, professor Jordan Grafman vid US National institute of neurological disorder and stroke i Bethesda, Washington, är den mänskliga hjärnan uppbyggd för att tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det.

Så snart något är mer mystiskt och man inte omedelbart kan se en logisk förklaring börjar Gudsområdena i hjärnan att bearbeta materialet. Av de områden som aktiverades var frontallobens ytskikt, ett område som är unikt för människan.

Notera ”tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det”. Det är vi överens om, men då inställer sig frågan; vilken rationell och logisk grund finns det för att tro att en eller flera gudar existerar? Svaret på denna fråga undgår mig, alltjämt. Vilka grunder finns det för att den kristna tron är den rätta? Vilken grund har vi för att det som står i Bibeln är sant? Ni vet, gammal skåpmat helt enkelt, som ännu inte har några godtagbara svar.

Skånberg hänvisar återigen till en auktoritetsfigur, som givetvis bidrar med ett påstående som ska skänka trovärdighet åt tesen att den kristna guden finns, får man anta.

Professor Grafman kommenterar forskningen: ”Det finns ingen särskild Gudspunkt i våra hjärnor. I stället är den religiösa upplevelsen inbäddad i flera områden som vi använder varje dag. Religiös tro och religiöst beteende är ett kännetecken för det mänskliga livet, i alla mänskliga kulturer, utan någon motsvarighet hos djuren.” (The Indepedence 9 mars 2009).

Ingen förnekar att människan är konstruerad för vidskepliga tankar, och en irrationell tankeprocess. Detta är konsekvenser av mekanismer som kan och har förklarats med evolutionära modeller. Oavsett detta är inte förekomsten av sådana förmågor vare sig ett bevis för eller mot gudars existens eller religioners sanningshalt för den delen. Det enda det förklarar är att människan är mottaglig för att tro på och skapa religioner.

Att dra andra slutsatser av detta är att förhasta sig. Eller förvränga och misstolka forskningsrapporter, som vi har sett. Skånberg jämför sedan religiös fallenhet med andra naturliga behov och instinkter.

Vi har syncentrum i hjärnan som svarar mot vad våra ögon ser, luktcentrum som svarar mot vad våra näsor registrerar. Vi har mänskliga drifter som hunger, törst, sömn och sexualdrift som alla har sin tillfredsställelse.

Skulle vår gudslängtan och vår hjärnas beredskap för religiösa upplevelser vara den enda mänskliga drift och längtan som det inte finns någon faktisk grund för, och ingen relevant tillfredsställelse för? Ateisterna har onekligen en intellektuell uppförsbacke.

Tar man i beaktning att Skånberg utelämnade det faktum att forskningen visar att detta ”gudscentrum” hanterar ”gud” och människor på samma sätt, förstår man att han inte vill erkänna det som är rimligast att anta; att Gud och gudar är en manifestation av människans fallenhet att se aktiva agenter i allt som sker och vilja se någon ansvarig för dem. En annan lika rimlig tolkning är att människan har skapat Gud, inte tvärtom. Antingen ser inte Skånberg dessa förklaringar, eller så förnekar han dem.

I vilket fall som helst är det ett beteende helt förenligt med en irrationell hjärna, helt i enlighet med människans ursprung och utveckling. Och, i förlängningen, helt i enlighet med att man gärna ljuger i Jesu namn.

Att ateister skulle ha svårt att förklara detta är en ren lögn. Inte bara för att det redan har förklarats med naturliga förklaringsmodeller, men också för att det inte är upp till de icke-troende att förklara varför andra tror på något. Det är alltså inte tal om någon intellektuell uppförsbacke här. Uppförsbacken har istället blivit en brant bergsvägg, och Skånberg står vid dess fot.

Read Full Post »

Nu får det vara slut på stiljten på bloggen, förutom kommentarssektion då. Arbetet har vidtagit för de flesta av oss och då passar det väl lika bra med att dra igång lite lätt med två iaktagelser.

  • Kreationister: den alltid lika underhållande bloggaren PZ Myers tog och besökte det världsberömda kreationistmuseet i Kentucky med 300 andra glada skeptiker. Tydligen var resultatet kanske inte helt enligt kreationisternas önskemål (för en underhållande genomgång rekommenderas denna läsning).
  • Rent-mjöl-i-påsen: efter Eurovision 2009 har det dykt upp rapporter från Azerbadjan om folk som kallas till förhör för att de röstade på ”fel” låt (dvs. grannlandet Armenien). Än så länge verkar det vara en person och med förhållandevis tragikomiska förtecken (”… They said it was a matter of national security”) men är ett exempel på hur en uppkopplad värld leder till en lättare övervakningssituation. För den som fnysande pratar om gamla Sovjetrepubliker så kan det vara värt att påminna om situationen i Storbritannien; 1 på 78 vuxna, eller dryga en halv miljon människor, kom att övervakas av staten under 2008.

The Daily Mail has discovered that Sandwell Borough Council checked phone records to locate a bogus faith healer, while Lewisham Council used the anti-terror power to pursue a rogue removal firm and a rogue pharmacist.

Alarmingly, in 2008 there were 595 ‘errors’ by public authorities and the private firms who supply them with phone and e-mail information. One of the most common mistakes was typing in the wrong phone number when making a request – leading to details being disclosed about the wrong person.

(Eurovisionnyheten uppsnappades via HAX)

Uppdatering: Och där vaknade DN och SvD. Dock övertolkar DN och SvD  just nu BBCs artikel då man hävdar att 43 personer kallats till förhör. Enligt BBC är det oklart hur många som kallats till förhör (”it remains unclear how many of them have been questioned by police”), siffran 43 kommer från hur många som man tror röstade på Armenien.

Read Full Post »

Sent omsider levereras nu utnämningen av förra veckans tankebrott, och även denna gång är det två händelser som gjort sig förtjänta av utmärkelsen.

Homeopathy without boarders

Antivetenskapliga aktioner och overksamma böner

Vecka: 13
Brottstitel: Uppluckrande av undervisningsstandarder och i förläningen fördummande av skolungdom genom illa dold kreationistagenda, samt avdagatagande av avkomma med religiösa förtecken och orsaker.
Sammanfattning:

Om kreationisternas framgång i Texas:
Aldrig skall kreationisters kamp mot vetenskap, särskilt evolutionsteorin, upphöra. I fredags genomfördes en omröstning i skolstyrelsen i Texas som, trots att den inte medgav alla krav som ställdes, underlättar kreationisternas spridande av sin religiösa antivetenskapliga propaganda. De nya reviderade formuleringarna i skolstadgarna skapar ett sätt för intelligent design-anhängarna att låta sina pseudovetenskapliga idéer att sippra in i vetenskapliga sammanhang.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet:
En 16 månader ung pojke sa inte ”amen” efter maten i den sekt hans mamma tillhörde i Baltimoreområdet, således förvägrades han mat och vatten tills han avled. Efter detta följde dagar av böner över kroppen, i väntan på hans återuppståndelse. Inget sådant mirakel skedde. Istället stoppades barnets kropp i en resväska med malkulor och gömdes sedan i ett skjul. Diskussioner förs kring målet att mordet utfördes av religiös övertygelse och inte utav vanföreställningar.

CJs kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… För några år sedan hade tidningen Time en intressant artikel om utbildning, närmare bestämt den ”brain drain” (kompetensflykt, fritt översatt) av akademiker från Europa till USA som just då pågick.

Nåväl, beslutet i Texas kommer knappast påverka denna situation i vår närtid men USA står redan idag inför utbildningsproblem med minskad förståelse för vetenskap och minskat intresse för naturvetenskapliga ämnen i gemen bland skolelever. Och det är en del av dessa skolelever som ska läsa vidare och, så småningom, bli landets ledande forskare och lärare.

Att då komma från en utbildning som inte får, eller vågar, påpeka för en elev att dennes syn på vetenskap faktiskt inte är korrekt, gör helt enkelt att risken för en urholkning i utbildningsnivån är en realitet. Såsom en intervjuad lärare från artikeln länkad ovan säger:

”Telling a student that they can’t be penalized grade-wise because they subscribe to a specific opinion on science – that will be a big problem. It opens science up to being a relative thing.”

”And you can imagine a teacher thinking, ‘I’ll have a potential lawsuit from this student if I grade them down, so I’m not even going to touch on controversial topics like evolution, the age of the Earth, the formation of the solar system, etc.'”

Samtidigt finns det motkrafter i den här affären, som tur är. Många engagerar sig i det här fallet och det lär inte vara sista gången vi får höra något om detta, även på våra breddgrader. Personligen tycker jag att konflikten summeras bäst av en representant för vetenskapssidan i den här konflikten:

”When you have dentists and insurance salesmen and attorneys deciding what students should learn about science in a public school classroom, you’ve got a problem…”

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… Vill ”vuxna” tro på en zombiegud, en upplyst fåraherde eller en uppsjö av gudar är det helt okej, så länge man inte prackar på denna tro på folk i ens närhet. När barn tvingas in i religiösa rörelser, framför allt de som utövar fysisk disciplinering, då har man passerat gränsen för all mänsklighet.

Vad som gör hela den här historien extra sorglig är det snedsteg som rättssamhället gör om man ger mord utförda under religiös övertygelse ett slags frikort inför ansvarsfrågan:

Silverman [anm: försvarsadvokaten] said he and prosecutors think Ramkissoon was brainwashed and should have been found not criminally responsible; prosecutors declined to comment. Although an inability to think critically can be a sign of brainwashing, experts said, the line between that and some religious beliefs can be difficult to discern.

”At times there can be an overlap between extreme religious conviction and delusion,” said Robert Jay Lifton, a cult expert and psychiatrist who lectures at Harvard Medical School. ”It’s a difficult area for psychiatry and the legal system.”

Ursäkta? Kan ni upprepa detta en gång till, för jag tyckte mig höra att man försökte likställa vissa former av religiös övertygelse med vanföreställningar. Men, tyvärr, är detta naturligtvis bara en juridisk fint som försvaret spelar ut för att hjälpa sin klient så mycket som möjligt.

De personer som vägrar att inse vad religiös övertygelse kan ställa till med behöver inte titta längre än till en resväska, innehållandes kroppen av en 16 månader gammal pojke som svalt eller törstade ihjäl för att han inte sa amen efter maten!

Anundis kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… I årtionden har kampen om klassrummet pågått på andra sidan pölen. Efter Kitzmiller mot Dover-fallet för några år sedan, då Intelligent Design-anhängarna möttes av ett fatalt, men rättvist, domslut har deras strategi omformats. Nu ska istället ID och kreationism inte uttryckligen läras ut alla gånger. Istället vill man fokusera på ”svagheter” i de olika vetenskapliga områdena, för att därefter (får man nog förmoda) kunna erbjuda andra alternativa förklaringar, såsom… hm…  ”God did it!”.

Denna kontrovers mellan religiösa samfund och folk med en mer sansad syn på utbildning och vetenskap har fått till följd att skolor i USA faktiskt har övervägt att helt och hållet utelämna undervisning om evolutionsteorin och t.ex. Big Bang, för att inte stöta sig med (och riskera att bli stämda av) de som har en alternativ syn på verkligheten. En konsekvens av denna urlakning av vad utbildning och vetenskap innebär är att nästa generation styrande i USA kan komma att ha en mycket grund och felaktig syn på vetenskapliga frågor.

Vi har sett den förra administrationens ställningstagande mot vetenskapliga frågor, som antingen baseras på religiösa föreställningar eller på ren och skär okunskap, eller i vissa fall både och. Det kan tänkas vara oviktigt för oss svenskar, men det vore naivt att tro att det i många avseenden mäktigaste landet inte har någon påverkan på resten av världen, både vad gäller forskning och andra frågor.

Att det ändå pågår en aktiv kamp som medvetet vill förstöra skolans roll som lärosäte för sunda och korrekta vetenskapliga uppfattningar är skamligt. Man frågar sig, vad vill de uppnå? Ett land av vetenskapligt illiterata eftersläntare? Jag tror dock att inte alla av dessa som kämpar på lokal nivå för sin religiösa världsbild verkligen inser vad de gör, vilka effekter deras agerande får eller kan få.

Som tur har den nuvarande presidenten en väldigt klar syn på religionens roll i det offentliga, och även hur vetenskap ska och bör bedrivas. Förhoppningsvis kommer även detta sippra ner i leden, även om inte mycket talar för det, och leda till att skolor inte ska eller får ta hänsyn till elevers eventuella religiösa uppfattningar när det kommer till vetenskapliga områden. Det är nog, trots allt, bra för världen om så sker.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… ”Folk får väl tro vad de vill, det skadar väl ingen!” är något man ser och hör alltför ofta. När fall som dessa uppdagas får man istället höra att dessa inte ska betraktas som riktiga troende, att deras handlande inte skedde på grund av religionen. Det är svårt att se varför och hur dessa skulle ha en felaktig tolkning av sin religion, och att alla som inte håller med i sin tur har den rätta tolkningen.

”She wasn’t delusional, because she was following a religion,” Silverman said, describing the findings of the doctors’ psychiatric evaluation.

Försvaret försöker hävda att grymheterna i fallet berodde på vanföreställningar, och med all rätt påpekas det att skiljelinjen mellan religion och just sådana är oskarp. Det innebär inte att det inte går att skilja dem åt överhuvudtaget, eftersom ingen klar linje går att dra. Däremot kan man med all rätt undra varför en mer modest föreställning om en gudagestalt inte är en villfarelse. Detta ska inte betraktas som en förolämpning av de mer tillbakalutade troende som läser detta, bara som en uppmaning till att själv försöka dra en skiljelinje, och se vilka kriterier man anger för att en trosuppfattning ska gränsa till (eller vara en) villfarelse. Ett tankeexperiment som väcker många frågor och ger upphov till intressanta diskussionsunderlag.

Vidare kan man fråga sig om försvarsadvokat Silverman menar att om man är anhängare av en religion därmed per automatik inte kan vara desillusionerad, men även i det fallet blir varken det ena eller det andra godtagbart eftersom dådet var religiöst betingat.

I det aktuella fallet är det alltså utom allt tvivel att religionen bär skuld. Det var tack vare, på grund av och trots den som ett barn bragdes om livet. Det var dess föreställning om vad som är rätt och fel att göra (att säga amen är tydligen det som väntas) och dess uppfattning om att Gud kunde återuppliva barnet som orsakade hela situationen. Det går, och kommer säkert att hävdas att om det inte varit för religionen så hade det kunnat vara en annan sorts sekt eller hjärntvätt som orsakade tragedin. Det medhålles att så må vara, men två fel gör inte ett rätt. En religiös föreställning blir inte ursäktad eller mindre framträdande bara för att det hade kunnat vara andra orsaker som låg bakom.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Lärare. Teolog. Lärare och teolog.

Smaka på orden. Känner ni inte hur en smak av högre kunskap, intellektuell hederlighet och en stänk av allmänbildning sprider sig i munnen?

Johannes Forsblom, som titulerar sig lärare och teolog, låter läsarna på Newsmill ta del av den tydliga avsaknaden av ovannämnda ingredienser som hans utbildningsetiketter ger sken av att innefatta. Artikeln har han döpt till Från Darwin till Hitler, i vilken han refererar till Richard Weikarts bok From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. Det är tydligt att detta knep, att framföra åsikterna som någon annans, är ett sätt att försöka dölja sina egna åsikter och missuppfattningar. (Forsbloms artikel kvalificerade sig för övrigt nästan som Veckans Tankebrott).

Ni har säkert gissat rätt vid det här laget. Denne Forsblom drar alltså slutsatsen att en naturvetenskaplig upptäckt om livets mångfald är direkt ansvarig för att en av de mest hänsynslösa regimerna i historien kunde uppstå. Det har sagts förut, men jag säger det igen; det är som att beskylla en kemisk lag för t.ex. alla bomber som exploderat på Irland eller att få för sig att Newtons upptäckt av gravitationen bär skuld för att bomber faller ner och dödar människor.

Forsblom (eller är det Weikart?) skriver att

[d]en post-nazistiska världen undrar hur en man som Hitler kunde uppstå i en nation som Tyskland. Historikern Weikart frågar sig vad det var som ändrades i den tyska kulturen som möjliggjorde att en mordisk tyrann kunde välkomnas av hela folket som en Führer?

Svaret hänger i luften. Forsblom/Weikart lobbar upp för smash.

Det moraliska förfallet till nazismens folkmord, på framförallt judar, vilar inte i Mein Kampf, säger Weikart, utan härrör från den sociala darwinismen som de tyska akademikerna hade anammat nästan ett århundrade före Hitlers maktövertagande. När Darwins, ”Arternas ursprung”, publicerades första gången 1859, fängslade den tyska tänkare på ett sätt som få andra idéer gjorde. Det skulle orsaka en kulturell förändring som banade väg för Hitlers maktövertagande.

Oavsett om tyska ”tänkare” var inspirerarde av utvecklingsläran eller ej, kan man inte beskylla den för illdåden som följde Hitlers maktövertagande. Evolution är inte en moralisk eller etisk dogmatik. Inte heller är den  en grundbult för någon form av bedömning om hur något bör vara. Bara hur något är i naturen. Detta är ett exempel på en variant av det naturalistiska felslutet, vilket Forsblom/Weikart tydliggör i citatet här nedan.

De tyska intellektuella uppfattade Darwins teori, inte bara som ett biologiskt system som beskriver utvecklingen av organismer, men också en teori om att skapa ett bättre samhälle.

Forsblom visar också att han inte har förstått evolutionsteorins fundament, och tillskriver den värderingar som den inte har, baserade på sina egna missuppfattningar/tolkningar av den, i sann straw-man-taktik.

I den darwinistiska teorin, fungerar döden som en motor för evolutionära framsteg. Svagare organismer elimineras samtidigt som starkare organismer överlever. Det naturliga urvalet ses som något positivt och gott som ordineras av naturen själv, samtidigt som de traditionella judiskt-kristna idéerna om lidande, döende och död genomgår en förändringar och översyn.

1) Varken Darwins utvecklinglära, eller modern evolutionsteori, tillskriver organismer egenskaper som ”svag” eller ”stark”. De talar endast om bättre eller sämre anpassade till rådande miljö och omgivning.

2) Det naturliga urvalet beskrivs inte som positivt, men som en nödvändig och oundviklig mekanism varigenom de sämre anpassade har lägre sannolikhet att föröka sig och föra sina gener vidare. Att han här ovan även uttryckligen tillskriver den värderingen ”positivivt och gott” är som sagt ett ypperligt exempel på att förväxla ”är” med ”bör”. Allt som är naturligt är inte per definition bra och eftersträvansvärt, det bara är.

3) GOTO 1.

Felaktigheterna fortsätter när Forsblom skriver att

[v]etenskapens triumf över religionen blev i den darwinistiska moraliska visionen något som sanktionerade dödandet av oskyldiga. Program för att främja abort, barnamord, eutanasi (och koncentrationslägren som kom senare) följde denna moraliska logik på ett eller annat sätt.

När Forsblom talar om en ”darwinistisk moralisk vision” måste man återigen komma ihåg att ”darwinism” varken adresserar moralfrågor eller andra aspekter på mänskligt, eller annat, uppförande. Att därmed tala om en moralisk logik baserad på detta är inte bara fel utan också gravt missvisande.

Forsblom stannar inte där. Han fortsätter beskriva en ”darwinistisk etik”, och beskriver den som stående

i skarp kontrast till den judisk-kristna moraliska visionen som betraktar döden som en fiende som måste förgöras. Döden, definieras i den kristna traditionen inte som en ursprunglig kraft inneboende i naturen, utan som ett misstag – något som trädde in i världen efter att universum hade skapats. Skapelseberättelsen berättar för oss att döden kom in i världen efter att ”Gud vilade”. Döden är varken skapat av Gud eller något ”naturligt” av naturen.

Han antyder alltså att döden är något bra, enligt den påhittade ”darwinistiska etiken”. När han sedan orerar vidare om Döden, som en företeelse oberoende av naturen, då hamnar han i de teologiska sumpmarkerna. Vad är död och liv om inte just naturligt? Vad Skapelseberättelsen anbelangar är det helt egalt, eftersom den inte har något förklaringsvärde gällande livets mångfald eller alltet som ens går att jämföra med naturvetenskapens landvinningar.

Forsblom menar också att ”[döden kom] in i världen genom ett uppror av människan”, allt enligt den skrift han bekänner sin tro efter, och därför anser han att den ”inte tolkas som något socialt gott”. Vad menar han med socialt gott? Är det någon som anser att döden är ett socialt gott? Är inte döden bara ett oundvikligt faktum, en biprodukt av liv?

Han fortsätter i stycke efter stycke att prata om moralen i begreppen liv och död. Det är ett koncept han själv förfäktar. Det är inget man talar om överhuvudtaget när man studerar biologiska mekanismer. Värderingar som dessa väljer han själv att applicera på naturliga mekanismer. Att han sedan beskyller Darwins idéer för att bryta mot dessa moralvärderingar får stå för honom, men det förändrar inte faktum: Evolution är en värdeneutral mekanism. Den ena organismen är inte bättre eller sämre än den andra. Bara mer eller mindre anpassad för rådande omständigheter.

De miljoner som dödats av nazismen och marxismen bör ge en viss ödmjukhet mot begränsningarna hos vetenskapen allena. Före det andra världskriget fanns det emellertid en stark tilltro att den sekulära ideologin skulle förbättra det mänskliga samhället och lyfta mänskligheten högre än Babels torn.

Det verkar inte som att det finns någon hejd på Forsbloms missuppfattningar! Det var knappast begränsningarna i vetenskap som orsakade dessa ohyggligheter. Snarare begränsningar i människan, som ju enligt somliga är skapad till Guds avbild. Det säger väl något om denna påstådda gudafigur, om något.

Darwinismen ledde inte till Förintelsen, skriver Weikart, men utan den sociala och vetenskapliga underbyggnaden skulle det inte ha existerat moraliskt motiverade folkmord, viket var ytterst välgörande för Hitler och hans anhängare

Weikart må ha skrivit det, men det är tydligt att Forsblom delar den åsikten. Jag vet inte hur många gånger man kan understryka att en naturvetenskaplig upptäckt, värdeneutral som den är i det här fallet, inte kan hållas ansvarig för hur människor uttolkar dess innebörd. Inte heller kan den, med gott samvete, påstås ha orsakat folkmord, lika lite som elektromagnetismens upptäckt kan bära anvar för att folk avrättas i elektriska stolen.

Darwinismen vände den judisk-kristna moralen på huvudet. Genom att upphöja döden som ett tecken på naturliga framsteg, övergavs varje föreställning om att livet till sin natur är heligt, den moraliska grunden för en exempellös barbarism lades av darwinismen som ideologi.

Att i samma mening nämna judendom/kristendom och moral är en oxymoron. Kristendomens heliga skrift är den jag är mest bekant med av de två, och den är full av exempel på motsatsen; omoraliska handlingar och påbud och andra hemskheter finns i mängder. Att påstå att, för att ta ett exempel bland många,  stenande av homosexuella och folkmord på oliktänkande stammar är moraliskt säger en hel del om de som håller den så kallade heliga skriften kär.

Social darwinism är inte, och har aldrig varit, en aspekt av Darwins idéer eller modern evolutionsteori. Tvärtom! Genetik och evolutionsteori visar att rasbegreppet är förlegat och endast ett mänskligt påhitt utan grund.

Nej, Forsbloms illa dolda förakt för Darwisn revolutionerande upptäckt och evolutionsteorin samt hans enormt plumpa guilt by association-taktik är löjeväckande. Jag undrar verkligen vad han är lärare i, och hur hans lektioner ser ut.

Read Full Post »

Dagen.se skriver att Conservapedia erbjuder ”alternativ” information.

Är du skeptisk till evolutionsteorin och letar efter argument på internet?

Det har nog undgått artikelns författare att evolutionsteorin är en av de bäst underbyggda vetenskapliga teorierna, någonsin. Den är bevisad om och om igen. Att leta argument mot den är ett ogjort arbete, men det hindrar inte folk från att försöka, och det florerar en multitud av missuppfattningar, missförstånd och felaktigheter kring evolutionsteorin.

Skillnaden är obetydlig för somliga.

Skillnaden är obetydlig för somliga.

Att vara skeptisk mot evolution är att vara okunnig om den; att inte förstå den; att inte förstå bevisen. Evolution är inte en öppen fråga; den är ett faktum.

I artikeln står det också, lite lätt missnöjt, att det

[t]ill exempel finns massor av information om evolutionen [anm: på Wikipedia] – men knappt något alls om skapelseläran.

Ja, det finns mycket att skriva om en så välstuderad naturlig mekanism, men väldigt lite finns i faktaväg om skrönor och sagor, och seriös forskning för att bevisa fablerna är svår att finna. Biologer och vetenskapsmän lyckas däremot med att utöka bevisfloran.

Man kan, lite retoriskt, fråga sig var de vetenskapliga bevisen för skapelseberättelsen finns. Ingen presenterar några sådana, av den enkla anledningen att de inte existerar. Det är lönlöst att fylla spaltmetrar med kreationistargument som bemötts ett flertal gånger, och inga håller för granskning.

Det tipsas också i artikeln om att

[…] kunskapstörstande [kan ]hitta information om till exempel intelligent design […]

Visst, läs gärna om det, men kom ihåg att det inte är vetenskap, om ens pseudovetenskap.

Dagen.se presenterar en egen tolkning av ordet ”alternativ”, och den är alltså av betydelsen ”felaktig”.

Det ironiska med information av och för fundamentalister är att den ibland inte går att skilja från parodi, vilket gör att även Conservapedia brottas med uppgiften att sålla det parodiska från mer blygsamt nonsens.

Conservapedia rekommenderas dock som underhållning, som ett slags textbaserat Fox News. Varning: Frustration och irritation kan uppstå vid läsning!

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: