Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Religion’

DN.se skriver om det absurda och otidsenliga i successionsordningen, d.v.s. att våra regenter i kungahuset, särskilt den som ska ärva tronen, bland annat måste  fördöma islam.

I den grundlag som reglerar tronföljden, successionsordningen från 1809, står att medlemmar av kungahuset måste vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

För en längre genomgång och tidigare — fortfarande gällande — diskussion kring detta rekommenderas den tidigare artikeln: Ett sekulärt samhälle, men inte för alla

Men vi noterar i alla fall att TT:s redaktion alltså bara hunnit till februari 2009 i Tankebrott-arkivet. De har säkert mycket annat att läsa också.

Read Full Post »

Efter ett lite för långt uppehåll passar det bra att chocka läsarna med en överdos av galna påståenden, grundlösa tolkningar, häpnadsväckande slutsatser och fenomenala felslut.

Tuve Skånberg, direktorClaphaminstitutet — en kreationistisk tankesmedja vars stora bidrag till det kollektiva vetandet verkar vara en bunt debattartiklar på t.ex. DN om hur fel evolutionsteorin är — publicerar så väl på egna bloggen som i Världen Idag en artikel om gudstro. Eller snarare ett försök till försvarstal om varför gudstro är det enda rätta.

Som vanligt ser vi inte bara missförstånd, utan även förhastade slutsatser och tillrättalagda påståenden, allt för att motivera och rationalisera den egna tron; den rätta tron.

Skyddsdräkt på, vi dyker rätt ner.

Det är inte lätt att vara ateist. En av de största svårigheterna med en ateistisk livsåskådning är hur man ska förklara den allmänna förekomsten av religiös tro. Globalt sett är det bara en av tio som inte bekänner sig tro på en gudomlig makt.

Tron är den normala mänskliga grundhållningen, inte otron. Varför då, kan man undra?

Så inleder Skånberg, och man förundras över förmågan att redan i andra meningen uppvisa sådan fantastisk bakvänd logik. En ateist tror inte på någon gud, det är nog allmänt känt för många som försöker veta ens lite om det. Det åligger inte ateisten att förklara någonting, lika lite som det är de troendes uppgift att förklara varför någon annan har någon annan uppfattning om något.

Den kristna tron är övertygad om att vi är skapade med en gudslängtan, med ett sinne och behov att kunna kommunicera med Gud själv. Om denna gudslängtan skrev Augustinus: ”Du har skapat oss till dig, o Herre, och våra hjärtan är oroliga, tills de finner vila i dig”.

Paulus deklarerar i Kolosserbrevet att ”Allt är skapat genom honom och till honom.” Upplevelsen av att vi är skapade till Gud och till att tro på honom understryks av orden i Predikarens tredje kapitel: ”Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan”.

Skånberg argumenterar sedan för att antalet troende skulle ha någon bäring för huruvida det de tror på är sant, och det är givetvis ett felslut. Men visst, ett tiotal miljarder flugor kan inte ha fel — fekalier är gott. Och för att vara tydlig: man kan ha fel även om man är en bland många som tror på något. Det skulle vara intressant att veta hur många som krävs i skaran av troende för att det de tror på ska bli sant, enligt Skånbergs logik.

Övertygelsen att människan är skapad för tron får stöd även av upplysningsmannen Voltaire i hans bekanta ord ”Om inte Gud funnits, hade det varit nödvändigt att uppfinna honom”.

Lustigt är också att Skånberg pressar in ett annat felslut så tidigt. Men jag låter det passera för denna gång, och riktar istället uppmärksamheten mot att det är en man från upplysningstiden som det refereras till. Upplysningstiden kan sammanfattas med följande:

Upplysningen hämtade sin livskraft från naturvetenskapens framsteg och den åtföljande trovärdighetskrisen för den kristna religionen. Vetenskapernas nya universum tycktes oförenligt med den gamla ”av Gud givna ordningen”.

I stället för den uppenbarade religionen vände man sig till deism och naturlig religion. En allt radikalare religionskritik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar nådde sin höjdpunkt i den franska revolutionen (1789-1799).

Som synes är kanske inte just upplysningstidens aktörer något som Skånberg egentligen bör hänvisa till om han vill vara konsekvent i sin kritiska granskning av kritik mot en teistisk religion som han själv förespråkar. Men å andra sidan — sammanhängande resonemang är svåra att finna i dessa sammanhang.

Man kan också läsa mer om Voltaire och se att användandet av denne som referens blir aningens lustigt:

Voltaire var starkt emot den kristna tron. Han menade att evangelierna var uppdiktade och fulla av självmotsägelser och att Jesus inte existerat, utan att bägge var en produkt av dem som ville skapa Gud till sin egen avbild.

Vidare om Voltaires beryktade ord; andemeningen går också att uttolka som människans inbyggda fallenhet för agent detection och sökandet efter svar, med konsekvensen att gudar hålls ansvariga för åska, olyckor och andra fenomen man inte kan (eller kunde) begripa eller förklara med naturliga processer. Skånberg fortsätter:

Människans hjärna är skapad och förprogrammerad för religiösa upplevelser. Den slutsatsen kan dras ur en studie publicerad tidigare i år i artikeln Cognitive and neural foundations of religious belief, i tidskriften Proceedings of the national academy of sciences. (PNAS 2009 106:4876-488).

Forskarna lät ett fyrtiotal troende försökspersoner tänka på religiösa och moraliska frågor samtidigt som de mätte vilka regioner i hjärnan som aktiverades. Det visade sig att personerna använde samma områden när de tänkte på moralfrågor eller frågor som hade med Gud att göra.

Resultaten var de samma oavsett vilken religiös övertygelse försökspersonerna hade.

Forskningen som Skånberg refererar till är intressant och ger stor insikt i mekanismerna som utgör människan, ur ett evolutionärt perspektiv. Att betrakta studien i sig som felaktig är inget jag varken kan eller har intresse av att göra, men Skånbergs tolkning därav finns det en hel del att säga om. Man kan ägna sig åt lite Occamsk rakning och se det som en rent naturlig konsekvens av de tidigare nämnda evolutionära processerna.

Detta påpekas i ett inlägg på OrsakVerkan, där det görs tydligt att forskarna i fråga själva belyser de evolutionära mekanismerna och deras roll i detta, och att området i hjärnan det handlar om hanterar tanken på ”gud” som på samma sätt som när hjärnan bearbetar vilken människa som helst. Även Bunta ihop o slå ihjäl dem bara tar upp detta. Forskarna skriver i rapporten:

Our results are unique in demonstrating that specific components of religious belief are mediated by well-known brain networks, and support contemporary psychological theories that ground religious belief within evolutionary adaptive cognitive functions.

Vi ser alltså ett praktexempel på hur Skånberg utelämnar delar av rapporten som motsäger hans teologiska och ideologiska ståndpunkt. Vad är syftet med att utelämna det? Kan det ha något att göra med att Claphaminstitutets enda roll verkar vara att förneka evolutionsteorin? Allt i den intellektuella hederns namn, givetvis!

Vi fortsätter med nästa stycke i Skånbergs artikel och hittar följande formulering:

Enligt en av författarna, professor Jordan Grafman vid US National institute of neurological disorder and stroke i Bethesda, Washington, är den mänskliga hjärnan uppbyggd för att tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det.

Så snart något är mer mystiskt och man inte omedelbart kan se en logisk förklaring börjar Gudsområdena i hjärnan att bearbeta materialet. Av de områden som aktiverades var frontallobens ytskikt, ett område som är unikt för människan.

Notera ”tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det”. Det är vi överens om, men då inställer sig frågan; vilken rationell och logisk grund finns det för att tro att en eller flera gudar existerar? Svaret på denna fråga undgår mig, alltjämt. Vilka grunder finns det för att den kristna tron är den rätta? Vilken grund har vi för att det som står i Bibeln är sant? Ni vet, gammal skåpmat helt enkelt, som ännu inte har några godtagbara svar.

Skånberg hänvisar återigen till en auktoritetsfigur, som givetvis bidrar med ett påstående som ska skänka trovärdighet åt tesen att den kristna guden finns, får man anta.

Professor Grafman kommenterar forskningen: ”Det finns ingen särskild Gudspunkt i våra hjärnor. I stället är den religiösa upplevelsen inbäddad i flera områden som vi använder varje dag. Religiös tro och religiöst beteende är ett kännetecken för det mänskliga livet, i alla mänskliga kulturer, utan någon motsvarighet hos djuren.” (The Indepedence 9 mars 2009).

Ingen förnekar att människan är konstruerad för vidskepliga tankar, och en irrationell tankeprocess. Detta är konsekvenser av mekanismer som kan och har förklarats med evolutionära modeller. Oavsett detta är inte förekomsten av sådana förmågor vare sig ett bevis för eller mot gudars existens eller religioners sanningshalt för den delen. Det enda det förklarar är att människan är mottaglig för att tro på och skapa religioner.

Att dra andra slutsatser av detta är att förhasta sig. Eller förvränga och misstolka forskningsrapporter, som vi har sett. Skånberg jämför sedan religiös fallenhet med andra naturliga behov och instinkter.

Vi har syncentrum i hjärnan som svarar mot vad våra ögon ser, luktcentrum som svarar mot vad våra näsor registrerar. Vi har mänskliga drifter som hunger, törst, sömn och sexualdrift som alla har sin tillfredsställelse.

Skulle vår gudslängtan och vår hjärnas beredskap för religiösa upplevelser vara den enda mänskliga drift och längtan som det inte finns någon faktisk grund för, och ingen relevant tillfredsställelse för? Ateisterna har onekligen en intellektuell uppförsbacke.

Tar man i beaktning att Skånberg utelämnade det faktum att forskningen visar att detta ”gudscentrum” hanterar ”gud” och människor på samma sätt, förstår man att han inte vill erkänna det som är rimligast att anta; att Gud och gudar är en manifestation av människans fallenhet att se aktiva agenter i allt som sker och vilja se någon ansvarig för dem. En annan lika rimlig tolkning är att människan har skapat Gud, inte tvärtom. Antingen ser inte Skånberg dessa förklaringar, eller så förnekar han dem.

I vilket fall som helst är det ett beteende helt förenligt med en irrationell hjärna, helt i enlighet med människans ursprung och utveckling. Och, i förlängningen, helt i enlighet med att man gärna ljuger i Jesu namn.

Att ateister skulle ha svårt att förklara detta är en ren lögn. Inte bara för att det redan har förklarats med naturliga förklaringsmodeller, men också för att det inte är upp till de icke-troende att förklara varför andra tror på något. Det är alltså inte tal om någon intellektuell uppförsbacke här. Uppförsbacken har istället blivit en brant bergsvägg, och Skånberg står vid dess fot.

Read Full Post »

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu har vi låtit Veckans Tankebrott ligga och lagras ytterligare en vecka för att få fram den allra renaste dumhet.

XXXXXXXX

Tro går före behandling

Vecka: 20 & 21
Brottstitel: Avbrytande av behandling för att tillgodose religiös övertygelse och woo-behov
Sammanfattning: Den 13-årige amerikanen Daniel Hauser har diagnosticerats med cancer i lymfkörtlarna, Hodgkins lymfom. Som tur är är detta en väldigt godartad, och förhållandevis lättbehandlad, form av cancer. Utsikterna för överlevnad vid behandling med cellgifter och/eller strålbehandling rör sig kring 85-98% för en femårsperiod.

Tyvärr har Daniel bestämt sig för att han inte vill ha fortsatt behandling, och hans beslut stöds av föräldrarna:

Daniel Hauser has what doctors consider one of the most curable types of cancer, Hodgkin’s lymphoma.

But the 13-year-old from Sleepy Eye, Minn. and his parents don’t want him to have chemotherapy and radiation, the standard treatments. For the past three months, they have ignored the advice of his cancer specialists and turned to natural therapies, such as herbs and vitamins, instead.

Now they are going to court to defend their decision.

Ett domstolsbeslut senare var föräldrarna beordrade att ta Daniel till en läkare för att bedöma hans hälsotillstånd. Nu ser det ut som om mor och son flytt till Mexiko för att ”skydda sin tro” (anm: och idag står det att läsa att de tagit sig tillbaka).

CJs kommentar:

Och kanske det sorgligaste med den här historien är att det verkar som om den religiösa frihetstörsten egentligen är något så mänskligt som rädsla inför behandlingen. Tydligen dog Daniels faster efter sviterna av cancer, där cellgiftsbehandling hade en framträdande roll. Dessa fall, där föräldrars rätt ställs mot barns ve och väl, är alltid väldigt svåra att förhålla sig neutral till. Personligen blir jag genuint upprörd när föräldrar hellre sätter sitt barns liv i fara än att ge dokumenterat fungerande vård en chans att verka. Dock är det  inte sällan som det är starkare krafter som strömmar bakom kulisserna än bara religion. I det här fallet verkar det vara en fråga om att Daniel var rädd för fortsatt behandling då han sett hur behandlingen påverkade hans faster.

Att i det läget ”tvinga” sitt barn till att genomlida ytterligare skräckfyllda behandlingar kan vilken förälder som helst tveka inför. Men vad som gör detta till ett sådant skrämmande fall är att föräldrarna inte försökte be om terapeutisk hjälp till sin son utan åberopade religionen som ursäkt. Vad som gör det hela än mer cyniskt är att man verkar ha nyttjat en nyskapad indiansk religion för att ytterligare skydda sig mot möjliga, juridiska hinder.

Som påpekas i sammanfattningen så är denna cancerform en av de cancerformer som svarar bäst på cellgifts- och strålbehandling.

In one recent European trial, the 5-year survival rate for those patients with a favorable prognosis was 98%, while that for patients with worse outlooks was at least 85%

Det här är inte det första fallet med en person som vägrar fullfölja en behandling med god prognos, och det lär inte vara den sista. Men vad som behövs är en genuin och ärlig debatt kring dels föräldrars rätt och ansvar samt vilka mått av tvång får samhället tillgripa för att skydda sina invånare från fatala beslut. Personligen vet jag vartåt jag lutar men samtidigt är det ett trauma som verkar ligga bakom detta, ett trauma som kläs i religiös övertygelse. Att då integritetsmässigt våldföra sig på ett barn vinner ingen på. Intervjuade läkare hade svårt att se hur en behandling skulle kunna gå till om Daniel skulle fysiskt motsätta sig den.

Anundis kommentar:

I det här fallet finns så många fel. Det första är det uppenbara; att man mot förmodat bättre vetande undviker väletablerad och dokumenterat effektiv behandling. Jag förstår mycket väl att det känns hemskt att utsätta sitt barn för en uppenbart känslomässigt och möjligen även fysiskt plågsam behandling, men ter sig inte alternativet än mer avskräckande; att eventuellt mista sitt barn, trots så goda chanser till tillfrisknande?

Det andra felet är det ytterst tveksamma beslutet att ägna sig åt alternativmedicinska behandlingar som saknar belägg för effektivitet. Visserligen är nog det rationella tänkandet inte det första som slås på i sådana svåra stunder, men av allt att döma hade folk i omgivningen bestämt förespråkat riktig medicin och försökt få föräldrarna på bättre tankar.

Det tredje felet är tillflykten till religiösa föreställningar som ursäkt för att försumma bästa möjliga vård. Det är inte bara fegt, det är rentav galenskap. Precis som CJ skriver borde istället sjukvårdsapparaten göra sitt yttersta för att erbjuda hjälp så att hela familjen skulle acceptera situationen, och inse följderna av deras val.

Möjligheterna att åberopa religiösa skäl som skäl för att slippa ge sitt barn behövlig vård (bara de sex sista orden tillsammans är absurda!) är inte annat än vållande till annans död (varför inte rentav mord? Det är medvetet och konsekvenserna är tydliga), även om måhända juridiken i de enskilda staterna må vara av annan uppfattning. Religiösa övertygelser är privata och inget någon stat eller myndighet ska ställa sig över, men när samma religiösa uppfattningar får konsekvenser som utan religiösa förtecken hade varit solklara fall av försummelse av barn och i många fall också brottsligt, då är det läge att dra i nödbromsen.

Sorgligt nog är detta inte det enda fallet man kunnat läsa om på senare år som handlat om religiös frihet kontra barnens välmående. När någon frågar ”vad är det för farligt med lite vidskepelse och tro?” kunde detta fall, tyvärr, bli ytterligare ett tragiskt exempel att visa upp. Glädjande nog  verkar det som att Daniel nu ska få den vård han behöver, men det gör inte hela händelsen mindre viktig att lyfta upp.

Veckans nästan Tankebrott:

 • Tyskland har svaret på hur man sätter stopp för allt våld i hela samhället, förbjud paintball.
 • Britterna fortsätter sitt försök att omforma samhället efter Orwells utopibeskrivning, nu ska man testa GPS-styrd hastighetsbegränsning i bussar och taxibilar. Hur många månader innan det föreslås bland privatförare?
 • Aftonbladet tar existerande enkät från nätet och omformar det efter eget huvud, tar bort Piratpartiet och Sverigedemokraterna från valmöjligheterna.
 • Om man får tro Jonas Gardell löstes alla brott innan nätet… typ.
 • Även om det är för tidigt att skrika ”valfusk” så är detta åtminstone väldigt pinsamt. Är man valförrättare ska man ha järnkoll på vad som gäller.
 • Har Last.fm bistått RIAA med användardata, via moderbolaget CBS? Ser onekligen ut så…
 • Att folkomrösta om saker som berör vetenskap brukar inte båda gott. För det mesta är folk väldigt lättimponerande av woo, och de lederhosen-beklädda schweizarna är inget undantag.

Till sist, detta förtjänar nästan en egen bloggpostning; Två män, far och son närmare bestämt, tror sig ha hittat en nyckel till autismens utbredning.  Svaret stavas testosteron. Så naturligtvis är svaret att kemiskt kastrera de pojkar som diagnosticerats som autistiska. Denna process kopplas ofta till en behandling som är tänkt att driva ut tungmetaller från kroppen (läs: kvicksilver), en behandling med potentiellt farliga bieffekter.

Each component of the Geiers claims are not only not proven, the scientific evidence is against them. It is pretty clear now from multiple studies that there is no association between mercury or vaccines and autism. Autism is not a form of mercury or heavy metal poisoning. Chelation therapy, which itself is risky, is of not benefit in autism. And high testosterone levels do no cause autism.

Att använda metoder som grundligt motbevisats av vetenskapen är inte bara oetiskt utan farligt och ohederligt. ”Förbannade molusker” hälsar vi från Tankebrott och hoppas att vi aldrig behöver skriva om något liknande i Sverige.

Samt att inga vurmare för just molusker tar illa upp av ovan nämnda liknelse.

Read Full Post »

Det finns former av barnmisshandel i Sverige som är helt lagliga och dessutom där staten villigt hjälper till mot betalning. Nästa gång din lille son gör något som han inte får göra kan du alltid lagligt straffa honom genom omskärelse vid något av de 10 av totalt 21 landsting i Sverige som utför det mot betalning. Snart kan det vara 11 landsting, dvs mer än 50%, när Region Skåne på måndag 25/5-2009 skall rösta i frågan.  Går förslaget igenom räknar Region Skåne med att uftöra 400 fall av misshandel per år, med start till hösten.

Barnen har givetvis inga rättigheter och valmöjligheter. Att Region Skåne tillsammans med de andra 10 landstingen över huvudtaget ponerar över att utföra dessa handlingar är i direkt strid mot barnkonventionen som FN fastslog 1989.  Svensk lag påbjuder inga förbud mot det. Nej, faktum är att det finns faktiskt lagligt stöd för det, lagen heter SFS 2001:499 och med den som stöd kan föräldrar karva i sina söners genitalier om högre makts påbud säger så.

Efter omskärelse (OBS! Obehaglig bild)

Efter omskärelse (OBS! Obehaglig bild)

Tack och lov är kvinnlig omskärelse i Sverige inte tillåten över huvud taget. Lagen SFS 1982:316 ger inte ett uns av utrymme för omskärelse eller könsstympning, vilket är precis vad det handlar om, och den täcker alla former av kvinnlig omskärelse.  Könsstympning av kvinnor är ett brott som kan ge fängelse upp till 10 år.

Min mor som arbetade som barnmorska och sjuksköterska i både Sverige och centralafrika har berättat om könsstympningar hon fått se hos kvinnor hon tagit hand om i Sverige. Bland annat berättade hon om  den så kallade faraoniska metoden där klitoris skärs bort (utan bedövning) för att sedan könsorganets öppning sys ihop med sytråd, snöre eller ståltråd. Det uppfattas som ett extremfall, men tyvärr inte något ovanligt. SFS 1982:316 är strängt formulerat och det innebär att ingrepp som kan beskrivas som omskärelse inte ens får utföras på en myndig kvinna som uttryckt sitt medgivande.

Kvinnlig omskärelse med rakblad...

Kvinnlig omskärelse med rakblad...

Det är minst sagt makabert att omskärelse av pojkar ens röstas om i Region Skåne, dock är det tyvärr hög sannolikhet att förslaget går igenom. Resonemanget är att det är bättre att det utförs av läkare i kontrollerade miljöer än av religiösa präster med ett rakblad i en källare. Infektionsrisken är givetvis mindre, men barnet har fortfarande berövats sina rättigheter som människa och individ.

Att du tvångsinflikas i Svenska kyrkan när du döps och därmed beskattas är allvarligt och också ett frihetsberövande. Individen har dock möjligheten att lämna Svenska kyrkan senare i livet vilket begränsar skadan något. Förhuden få han aldrig tillbaka dock.

Genom att åberopa påhittade övernaturliga väsen medför att stympning är ”ok” för de troende. När en annan religion dyker upp där det påbjuds att ytterörat skall skäras bort kommer landstingen att ställa upp på det med? Misshandel och stympning skall benämnas för vad det är och är absolut inget som landstingen eller svensk lag skall stödja.

Read Full Post »

Det hände inte så mycket förra veckan så att eeeeeh… Nej, allvarligt. Vi var lite lata och hade tillräckligt mycket på bordet för att skrinlägga Veckans Tankebrott till denna vecka istället.

Juridisk uppfattningsmisstag

Anglosaxiskt återtåg

Vecka: 18 & 19
Brottstitel: Irländskt justitiedepartement försöker återinföra förbud mot hädelse – miljonbot som påföljd
Sammanfattning: Ett lagförslag från irländska justitiedepartementet gör ett försök att göra hädelse av religioner ett brott som kan ge upp till 100,000 euro i böter:

Minister for Justice Dermot Ahern proposes to insert a new section into the Defamation Bill, stating: “A person who publishes or utters blasphemous matter shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to a fine not exceeding €100,000.”

Förutom en förhållandevis stor bötessumma ska polisen ha rätt att göra husrannsakan för att beslagta det hädiska materialet:

Where a person is convicted of an offence under this section, the court may issue a warrant authorising the Garda Síochána to enter, if necessary using reasonable force, a premises where the member of the force has reasonable grounds for believing there are copies of the blasphemous statements in order to seize them.

Labours representant i lagfrågor, Pat Rabbite, försökte mildra lagförslaget med att:

reduce the maximum fine to €1,000 and exclude from the definition of blasphemy any matter that had any literary, artistic, social or academic merit.

CJs kommentar:

Man kan tro att i dessa upplysta tider så skulle ett förslag kring hädelse mötas med en axelryckning och kanske ett snett leende, ”hädelse, är inte det lite väl Inkvisitionen?”. Men inte på Irland, här är religion en dödligt allvarlig affär  och med tanke att nästan 95% tillskriver sig någon form av organiserad religion är det inte svårt att förstå varför. Alla västländer idag tillskriver vikten av yttrandefrihet så pass stor betydelse att den är i stort sett oantastlig, med några få undantag.

Med tanke på den inställningen så är det svårt att se hur man, med ett medlemskap i EU i ryggen, ens fundera på att införa förbud mot hädelse. Och jo visst, det kan mycket väl vara en avkänning av den politiska opinionen, ett test helt enkelt. Men oavsett intention så är det en skrämmande utveckling som tyvärr allt mer börjar få eko i vår del av världen, senast i form av den icke-bindande FN-resolutionen kring hädelse (Tankebrotts kommentar). Kanske är det mest ironiska i det här fallet att man säkerligen skulle ha tillämpat lagstiftningen i de fall av utnyttjande av barn som förekom inom irländska katolska kyrkan.

Dessa försök till att sätta munkavle på befolkning är inte bara dumt, det är rent skamligt. Att som Labours representant försöka tillmötesgå dessa krafter är en form av medlöperi som, om än välmenat, leder till öppnande av dammluckor som blir mycket svåra att stänga efteråt. Hemmavid har den ack så konstiga termen islamofobi muterat vidare till att nu även vara släkt med kristofobi (fram till 4 juli kan man se programmet om kristofobi på SVT Play). Enligt Lennart Sacrédeus (lite lustigt namn i sammanhanget) får kristna idag till och med utstå ”fientlig retorik”, hemska tanke.

Nej, låt oss hoppas att de mer upplysta och humanistiska krafterna på Irland ser till att förpassa detta lagförslag dit det hör hemma, en eckumenisk papperskorg. Låt oss dessutom verka för att våra folkvalda inte ens överväger att fingra på något snarlikt. Det finns bara så många sekunder man står ut med att se Maria Hasselgren sitta i tv-soffan och beklaga sig över alla styggingar som antyder att katolska kyrkan skulle vara toppstyrd och i osynk med resten av omvärlden.

Det är antingen det eller så får vi mynta ateistofobi. Se bara hur många kristna som anklagar icke-troende för morallöst leverne, förintelsekrig och så vidare. Jag äro kränkt!

Anundis kommentar:

Man undrar lite stilla – egentligen inte alls så stilla – hur tankegångarna går när utkastet till ett sådant lagförslag formar sig. Menar man att vissa idéer, hur stora anhängarskarorna än må vara, är oklanderliga? Immuniserade mot satir, i vissa fall av välförtjänt hån och förakt?

Med FN:s bugande inför demokratins och yttrandefrihetens förkämpar ser det ut som att religion återigen söker den upphöjda status den hade i sina forna dagar, före upplysningstiden och dess ideal. Är det en motvikt mot ökad sekularitet? Har religionskritiker världen över lyckats så bra med sin kampanj att det enda sättet att skydda den döende dandyn är att lagstifta mot hädelse?

Nu är visserligen inte hädelse alla gånger lika sofistikerat eller välformulerat som en tirad av de vältaliga debattörer man ser inom området, men även hädelse kan ha en viktig funktion. Den är polemisk, om än rentav attackerande och rå, men likväl en antites. ”Jamen, jag blir kränkt!”, protesterar nog mången drabbad. Nej! Du blir inte kränkt, det är det du tror på som är målet för attacken, och klarar inte du av att göra den distinktionen är det dags att distansiera sig från det du baserar din existens på. Är du din tro? Är du inget utan den?

Men ytterligare frågetecken uppstår i och med stycket ovan. Definitionen som anges för det tänkta brottet öppnar upp för en hel här av betydelseglidningar, som brukligt följer med inskränkningar av yttrandefriheten. Så kallade ”substantial number of the adherents of that religion” måste känna sig träffade, och syftet med uttalandet eller utrycket måste vara att uppöra, enligt lagförslaget. För det första, när blir en mängd troende ”substantial” i mängd och, för det andra, vad är upprörande om inte just det som bara de träffade anger som sådant? Var dras då gränsen för vad denna ”substantial number” anger som stötande? Är det, att bli stött å sin religions vägnar, verkligen ett hållbart argument för att hindra någon från att uttrycka sig?

Yttrandefrihet innebär inte frihet från yttranden man inte gillar; det är just att tillåta sådana som måste utgöra orsaken till att ett sådant begrepp överhuvudtaget existerar. För vad vore meningen med att uttryckligen bara tillåta positiva yttranden som ingen potentiellt känner sig kränkt av, eller värre, som inte en religion kränks av?

För mer utbroderade tankar kring ämnet rekommenderas bl.a The Blasphemy Debate (direktlänk till mp3-fil), och On Free Speech and Freedom of Expression.

Veckans nästan Tankebrott:

 • En del amerikanska soldater jobbar på att etablera kristendom i Afghanistan. Smart att sätta ett rejält propagandavapen i händerna på de extremistiska krafterna…
 • Jobba som journalist, skicka brev till myndighet som privatperson, sparkas som en förrädare. Fransk journalist vid TF1 skickar mail till kulturdepartementet i egenskap av privatperson, blir uppkallad till sin chef som läser ordagrant ur mailet och får sedan sparken. You stay classy, San Diego!
 • I USA äger du inte dina dvd’er, du har bara köpt ett lån av dem.
 • Söta kattungar är guds förtjänst, krig och elände är människans fria vilja. Auschwitz, människans fria vilja således. Men ett hittat nödrop, det är Guds förtjänst.
 • Homeopater rider på vågorna från paniken kring svininfluensa
 • Demokrater ligger bakom influensaepedimier… och zomg! Under spanska sjukan var det Woodrow Wilson som var president, det var alla bevis vi behövde!
 • ”Vi vill inte veta vad som sägs, bara när, var, vad, hur, via vilken operatör och hur länge”. Britterna visar varför Orwell skrev den utopiska boken 1984 i England.
 • Problem med att skilja vetenskap från teologiskt önsketänkande råder i Stenumgaards värld, men OrsakVerkan reder ut begreppen.
 • Och slutligen; Lägg lagförslag om att fängsla bloggare som säger dumma saker. Ljug sen om omfattningen…

Read Full Post »

Sent omsider levereras nu utnämningen av förra veckans tankebrott, och även denna gång är det två händelser som gjort sig förtjänta av utmärkelsen.

Homeopathy without boarders

Antivetenskapliga aktioner och overksamma böner

Vecka: 13
Brottstitel: Uppluckrande av undervisningsstandarder och i förläningen fördummande av skolungdom genom illa dold kreationistagenda, samt avdagatagande av avkomma med religiösa förtecken och orsaker.
Sammanfattning:

Om kreationisternas framgång i Texas:
Aldrig skall kreationisters kamp mot vetenskap, särskilt evolutionsteorin, upphöra. I fredags genomfördes en omröstning i skolstyrelsen i Texas som, trots att den inte medgav alla krav som ställdes, underlättar kreationisternas spridande av sin religiösa antivetenskapliga propaganda. De nya reviderade formuleringarna i skolstadgarna skapar ett sätt för intelligent design-anhängarna att låta sina pseudovetenskapliga idéer att sippra in i vetenskapliga sammanhang.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet:
En 16 månader ung pojke sa inte ”amen” efter maten i den sekt hans mamma tillhörde i Baltimoreområdet, således förvägrades han mat och vatten tills han avled. Efter detta följde dagar av böner över kroppen, i väntan på hans återuppståndelse. Inget sådant mirakel skedde. Istället stoppades barnets kropp i en resväska med malkulor och gömdes sedan i ett skjul. Diskussioner förs kring målet att mordet utfördes av religiös övertygelse och inte utav vanföreställningar.

CJs kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… För några år sedan hade tidningen Time en intressant artikel om utbildning, närmare bestämt den ”brain drain” (kompetensflykt, fritt översatt) av akademiker från Europa till USA som just då pågick.

Nåväl, beslutet i Texas kommer knappast påverka denna situation i vår närtid men USA står redan idag inför utbildningsproblem med minskad förståelse för vetenskap och minskat intresse för naturvetenskapliga ämnen i gemen bland skolelever. Och det är en del av dessa skolelever som ska läsa vidare och, så småningom, bli landets ledande forskare och lärare.

Att då komma från en utbildning som inte får, eller vågar, påpeka för en elev att dennes syn på vetenskap faktiskt inte är korrekt, gör helt enkelt att risken för en urholkning i utbildningsnivån är en realitet. Såsom en intervjuad lärare från artikeln länkad ovan säger:

”Telling a student that they can’t be penalized grade-wise because they subscribe to a specific opinion on science – that will be a big problem. It opens science up to being a relative thing.”

”And you can imagine a teacher thinking, ‘I’ll have a potential lawsuit from this student if I grade them down, so I’m not even going to touch on controversial topics like evolution, the age of the Earth, the formation of the solar system, etc.'”

Samtidigt finns det motkrafter i den här affären, som tur är. Många engagerar sig i det här fallet och det lär inte vara sista gången vi får höra något om detta, även på våra breddgrader. Personligen tycker jag att konflikten summeras bäst av en representant för vetenskapssidan i den här konflikten:

”When you have dentists and insurance salesmen and attorneys deciding what students should learn about science in a public school classroom, you’ve got a problem…”

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… Vill ”vuxna” tro på en zombiegud, en upplyst fåraherde eller en uppsjö av gudar är det helt okej, så länge man inte prackar på denna tro på folk i ens närhet. När barn tvingas in i religiösa rörelser, framför allt de som utövar fysisk disciplinering, då har man passerat gränsen för all mänsklighet.

Vad som gör hela den här historien extra sorglig är det snedsteg som rättssamhället gör om man ger mord utförda under religiös övertygelse ett slags frikort inför ansvarsfrågan:

Silverman [anm: försvarsadvokaten] said he and prosecutors think Ramkissoon was brainwashed and should have been found not criminally responsible; prosecutors declined to comment. Although an inability to think critically can be a sign of brainwashing, experts said, the line between that and some religious beliefs can be difficult to discern.

”At times there can be an overlap between extreme religious conviction and delusion,” said Robert Jay Lifton, a cult expert and psychiatrist who lectures at Harvard Medical School. ”It’s a difficult area for psychiatry and the legal system.”

Ursäkta? Kan ni upprepa detta en gång till, för jag tyckte mig höra att man försökte likställa vissa former av religiös övertygelse med vanföreställningar. Men, tyvärr, är detta naturligtvis bara en juridisk fint som försvaret spelar ut för att hjälpa sin klient så mycket som möjligt.

De personer som vägrar att inse vad religiös övertygelse kan ställa till med behöver inte titta längre än till en resväska, innehållandes kroppen av en 16 månader gammal pojke som svalt eller törstade ihjäl för att han inte sa amen efter maten!

Anundis kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… I årtionden har kampen om klassrummet pågått på andra sidan pölen. Efter Kitzmiller mot Dover-fallet för några år sedan, då Intelligent Design-anhängarna möttes av ett fatalt, men rättvist, domslut har deras strategi omformats. Nu ska istället ID och kreationism inte uttryckligen läras ut alla gånger. Istället vill man fokusera på ”svagheter” i de olika vetenskapliga områdena, för att därefter (får man nog förmoda) kunna erbjuda andra alternativa förklaringar, såsom… hm…  ”God did it!”.

Denna kontrovers mellan religiösa samfund och folk med en mer sansad syn på utbildning och vetenskap har fått till följd att skolor i USA faktiskt har övervägt att helt och hållet utelämna undervisning om evolutionsteorin och t.ex. Big Bang, för att inte stöta sig med (och riskera att bli stämda av) de som har en alternativ syn på verkligheten. En konsekvens av denna urlakning av vad utbildning och vetenskap innebär är att nästa generation styrande i USA kan komma att ha en mycket grund och felaktig syn på vetenskapliga frågor.

Vi har sett den förra administrationens ställningstagande mot vetenskapliga frågor, som antingen baseras på religiösa föreställningar eller på ren och skär okunskap, eller i vissa fall både och. Det kan tänkas vara oviktigt för oss svenskar, men det vore naivt att tro att det i många avseenden mäktigaste landet inte har någon påverkan på resten av världen, både vad gäller forskning och andra frågor.

Att det ändå pågår en aktiv kamp som medvetet vill förstöra skolans roll som lärosäte för sunda och korrekta vetenskapliga uppfattningar är skamligt. Man frågar sig, vad vill de uppnå? Ett land av vetenskapligt illiterata eftersläntare? Jag tror dock att inte alla av dessa som kämpar på lokal nivå för sin religiösa världsbild verkligen inser vad de gör, vilka effekter deras agerande får eller kan få.

Som tur har den nuvarande presidenten en väldigt klar syn på religionens roll i det offentliga, och även hur vetenskap ska och bör bedrivas. Förhoppningsvis kommer även detta sippra ner i leden, även om inte mycket talar för det, och leda till att skolor inte ska eller får ta hänsyn till elevers eventuella religiösa uppfattningar när det kommer till vetenskapliga områden. Det är nog, trots allt, bra för världen om så sker.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… ”Folk får väl tro vad de vill, det skadar väl ingen!” är något man ser och hör alltför ofta. När fall som dessa uppdagas får man istället höra att dessa inte ska betraktas som riktiga troende, att deras handlande inte skedde på grund av religionen. Det är svårt att se varför och hur dessa skulle ha en felaktig tolkning av sin religion, och att alla som inte håller med i sin tur har den rätta tolkningen.

”She wasn’t delusional, because she was following a religion,” Silverman said, describing the findings of the doctors’ psychiatric evaluation.

Försvaret försöker hävda att grymheterna i fallet berodde på vanföreställningar, och med all rätt påpekas det att skiljelinjen mellan religion och just sådana är oskarp. Det innebär inte att det inte går att skilja dem åt överhuvudtaget, eftersom ingen klar linje går att dra. Däremot kan man med all rätt undra varför en mer modest föreställning om en gudagestalt inte är en villfarelse. Detta ska inte betraktas som en förolämpning av de mer tillbakalutade troende som läser detta, bara som en uppmaning till att själv försöka dra en skiljelinje, och se vilka kriterier man anger för att en trosuppfattning ska gränsa till (eller vara en) villfarelse. Ett tankeexperiment som väcker många frågor och ger upphov till intressanta diskussionsunderlag.

Vidare kan man fråga sig om försvarsadvokat Silverman menar att om man är anhängare av en religion därmed per automatik inte kan vara desillusionerad, men även i det fallet blir varken det ena eller det andra godtagbart eftersom dådet var religiöst betingat.

I det aktuella fallet är det alltså utom allt tvivel att religionen bär skuld. Det var tack vare, på grund av och trots den som ett barn bragdes om livet. Det var dess föreställning om vad som är rätt och fel att göra (att säga amen är tydligen det som väntas) och dess uppfattning om att Gud kunde återuppliva barnet som orsakade hela situationen. Det går, och kommer säkert att hävdas att om det inte varit för religionen så hade det kunnat vara en annan sorts sekt eller hjärntvätt som orsakade tragedin. Det medhålles att så må vara, men två fel gör inte ett rätt. En religiös föreställning blir inte ursäktad eller mindre framträdande bara för att det hade kunnat vara andra orsaker som låg bakom.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

[I dessa ystra prinsessbröllopstider har ämnet aktualiserats igen.  DN tar i artikeln Kungahuset måste fördöma islam fasta på det absurda och otidsenliga i successionsordningen. Återstår bara att se hur lagen följs…]

Som prins eller prinsessa har man nog ett ganska så bekymmersfritt liv,  med alla tänkbara bekvämligheter och påpassningar man kan tänka sig. Men det man inte undgår är tvånget att bekänna sig till en religiös tro, mer specifikt den evangeliska läran, enligt den Augsburgiska bekännelsen.

en intervju med Pär Westberg läser vi att

[kronprinsessan Victoria inte har] religionsfrihet, men hennes blivande make, Daniel Westling får tillhöra vilken religion han vill. – Barnen däremot måste fostras i den evangeliska tron.

Ska det kanske mest sekulära samhället i världen tvinga barn att inte bara bekänna sig till, men också uppfostras i, en specifik tro? Ska ett samhälle med grundlagsskyddad religionsfrihet verkligen göra undantag för vissa? Låt vara att de inte behöver bli praktiserande frikyrkopredikanter, men att avkräva en sådan bekännelse tillhör en svunnen tid och står i stark kontrast till ett samhälle där ingen ska påtvingas eller indoktrineras i en tro om de inte själva väljer det.

För att få behålla sin plats i successionsordningen måste en av kunglig släkt alltså tvingas bekänna en tro som de kanske varken har eller vill ha. Man kan orda om monarkins vara eller icke-vara till dags ände, men tydligt är att delar av de historiska och traditionella delarna av dess innehåll är helt enkelt uppenbart förlegade. Ett sekulärt samhälle måste gälla för alla; ingen ska påtvingas en tro, och inte heller ska tro (i synnerhet inte en specifik) vara ett krav för individer, som inte valt grupptillhörigheten, för att godkännas.

I dagens monarkfamilj är de religiösa inslagen förmodligen inte särskilt framträdande eller centrala, men grundprincipen är så fundamentalt fel. Barn ska inte tvingas in i en tro. De ska, om de själva vill, få upptäcka tron och bestämma sig för dess plats i deras liv.

En harmlös detalj, kan man tycka, men implikationen är att det är acceptabelt att tvångsindoktrinera barn. Det är nog mer lämpat för totalitära stater än för ett modernt sekulärt samhälle som Sverige. Denna kvarleva kan också få intressanta följder för det mångkulturella samhälle vi lever i, i det att bekännelsen dikterar att

[…] man fördömer ”alla kätterier” såsom ”manikéerna, […] valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. I teorin betyder detta att det svenska statsöverhuvudet enligt lag måste ställa sig mot islam och fördöma denna religion, i praktiken har denna lydelse aldrig haft någon praktisk betydelse.

Nu kan man fråga sig, varför uppmärksammas inte detta? Det är givetvis inte så att konungen utlyser krig mot oliktänkande eller liknande, men detta är ändå vad lagen säger, och eftersom han uppenbarligen inte följer direktiven, vad nytta gör det då att ha kvar en sådan relik som de facto inte fyller någon som helst funktion idag?

Trots vissa brister tror jag allas vår knug har uppfostrat sina barn med mer integritet än så och att de därmed också slipper detta tvång privat, även om de tvingas gå under eventuellt falskt flagg hela sina liv, förutsatt att de vill behålla kölappen i successionsorndningen). Men främst hoppas jag att de kungliga barnbarnen lär sig tänka kritiskt och självständigt, oavsett mer eller mindre påtvingad tro.

Tillägg: Även Dagen håller med om det principiellt felaktiga i att tvingas in i en tro. Mer om detta i ledaren.

Read Full Post »

Den förmodligen redan klassiska nyheten om den brutalt men ack så öppet ateistiske VD:n för 118800-smstjänsten väcker inte bara de religiösas nyfikenhet och stridslust — även de mest vetenskapligt illiterata tyckarna tangentbordsvomerar fram sina missuppfattningar och gravt felaktiga tolkningar av vetenskap, och givetvis detsamma gällande ateism. Tack och lov ger prästen i sms-historian mer balanserade kommentarer under två andra artiklar på denna sida. Läs mer här och här.

Marcus Svensson skriver

I konsten att minska sitt kundunderlag är den ”rationelle” ateisten och företagaren Markus Öhman en förebild. Människor med en tro är enligt honom ”galna”. Därför sprider han nu ”sanningen” med hjälp av sin teletjänst.

Notera att Svensson med illa dold avsky för rationalitet använder sig av citationstecken runt egenskapen som den frispråkige Markus Öhman uppvisar. Svensson menar också att Öhmans sms-svar är felaktigt. Jag utmanar härmed, på stående fot, Svensson att övertyga mig om motsatsen; att kristendomen inte är en saga; att den är sann, såsom den är beskriven i Bibeln. Det är, som vanligt, på de troende som bevisbördans ok vilar.

Svensson fortsätter, i väntad anda:

Öhman har, troligen omedvetet, utsatt sig själv för en logisk kontradiktion. Eftersom ateister genom tro utesluter möjligheten av en högre existens är de givetvis också att klassa som troende.

Den enda kontradiktionen som här finnes är den som Svensson själv framhåller; att ateism vore en tro. Jag vet inte hur många gånger man måste poängtera felaktigheten i det påståendet för att det ska gå fram. Frustrationen gör sig påmind, sannerligen. Att vara ateist är att inte ha en tro (på en eller flera gudar). Oftast på grund av avsaknad av goda, sunda och (ja) rationella skäl att tro att en gud existerar. I mitt fall tar jag ett steg längre, särskilt om guden som kristendomen beskriver är den framhållna övervakande och styrande makten, och beskriver mig som antiteist.

Jag tar det i enklare ordalag. Ateism är att inte ha en tro. Det är inte en tro på en icke-tro. Det är en icke-tro. Jag har ingen tro. Jag har inga goda skäl att tro på en eller flera gudar, och inga sådana skäl har heller någonsin presenterats någonstans, så därför har jag ingen tro på någon gud. Frågan om guds existens ställs även här, och besvaras på ett, med fotnoten i beaktande, synnerligen korrekt sätt.

Svensson gräver i nästa stycke sedan en grop åt sig själv när han (helt riktigt) påstår att

Vetenskapen [inte kan] bevisa en högre existens, men heller inte med bevis utesluta en sådan.

På den punkten ger jag honom stöd, men frågar samtidigt ”Varför då tro på något som det inte finns belägg eller bevis för?”. Det är för mig obegripligt. Det är väl det rationella tänkandet som gör mig sådan, att jag inte tror på vad som helst utan goda skäl för det.

Var kommer då den fullständiga okunskapen om vetenskap in då? Vi läser vidare:

Man måste dessutom tro för att förstå. Credo ut intelligam, som det heter. En forskare måste allltid göra antaganden och i ”tro” pröva sig fram. En del försöker göra tro och vetande till varandras motpoler. I själva verket är de varandras förutsättningar.

Det tjusiga latinska ordstävet till trots, felaktigheten består. ”En forskare”, d.v.s. vetenskapsman, måste göra antaganden, det kallas hypoteser, men på intet sätt kommer tro in i bilden. I varje fall inte tro som i meningen religiös tro, alltså utan rationella och välgrundade skäl för den tron. Den vetenskapliga metoden går i korthet ut på prövning av hypoteser. Man testar hypotesen/-erna med experiment eller tester. Visar dessa att hypotesen är felaktig, då förkastar man den, och om man så vill, fortsätter med en ny hypotes. Därigenom skaffar man sig kunskap om omvärlden.

Väsenskilt från detta förfarande är religion, där man har en ”sanning” i sin heliga skrift. Den är orubblig och står för den enda rätta världsbilden, oavsett hur mycket som motbevisar eller ifrågasätter den. Nåja, vi ser nog hur ni väljer bort delar som inte passar, lägger till egna personliga tolkningar, och vrider och vänder på skrifterna så de ska passa er i rådande tider. Vari ligger egentligen det heliga i Den Heliga Skrift?

Det berömda vi-och-dom-tänkandet ger sig också till känna i Svensson inlägg. Vad vore väl en text skriven av en vad jag måste anta är en religiös person utan det?

När Öhman SMS:ar ut sanningen, så är det hans ”sanning”.

Här implicerar Svensson alltså att hans ”vi” är bärare av den riktiga ”sanningen” medans ”dom” står för den felaktiga. Här står det åter de religiösa fritt att visa varför deras sanning är den rätta, och inte får ifrågasättas.

Vem är intresserad av den?

Alla som inte delar den religiösa tron; alla som sätter värde på rationellt fritänkande och auktoritetskritik. Alla som har en världsbild som tål granskning.

Inte jag.

Jag kommer aldrig att använda Markus Öhmans infantila teletjänst.

Marknadsekonomins fördelar är tydliga; välj bort det som inte passar. Men välj bort det på goda grunder. Tjänstens effektivitet är inte på något sätt avhängigt huruvida den tillgodoser just dina religiösa föreställningar och andra vidskepelser.

Behåll gärna din privata tro, njut av den om den ger dig tröst. Men tvinga den inte på andra, och kritisera inte kritiken mot den. Och läs gärna en bok eller två om vetenskap.

Read Full Post »

Känner ni? Förändringarnas vindar blåser!

USA:s nya president, Mr Barack Obama, verkar vara en fritänkare med stor integritet. Inte nog med att han uttryckligen inkluderade ”nonbelievers” i sitt installationstal, när han svor presidenteden på nytt (efter att ha missat lite, pga nervositet, antar jag) i Vita Huset gick det inte bara felfritt, han gjorde det utan att inbegripa sagor i svärandet:

After a flawless recitation that included no Bible and took 25 seconds, Roberts smiled and said, ”Congratulations, again.”

(källa: Washington Post)

Sannerligen, gratulerar! Obama visar prov på mod och självständighet och visar att han vågar gå mot det konservativa etablissemanget. Det må vara en liten detalj att inte svära på bibeln, men det signalerar att USA nu går mot en mer sekulär era.

Obama said, ”Thank you, sir,” and then added: ”All right. The bad news for the [reporters] is there’s 12 more balls.”

Ja, someone got balls, helt klart.

Read Full Post »

Sällan skådar man så intressanta resultat från studier rörande religiositet som de Dagen.se presenterade häromdagen!

Studierna som det refereras till säger, i korthet, att unga amerikaner idag skapar sin egen religion; de väljer själva vad som är bra i Bibeln och hur den ska tolkas. Inget nytt egentligen för den som någonsin har pratat med en religiös som inte är bokstavstroende, men att få det svart på vitt är alltid bra.

Barna Group, en seriös och rättskaffens organisation som bedriver studier kring just religiösa frågor, redovisar i studien med rubriken Christianity Is No Longer Americans’ Default Faith en del märkvärdiga resultat. Sammanfattningen säger att

[t]he study discovered that half of all adults now contend that Christianity is just one of many options that Americans choose from and that a huge majority of adults pick and choose what they believe rather than adopt a church or denomination’s slate of beliefs. Still, most people say their faith is becoming increasingly important as a source of personal moral guidance.

Den inledningen väcker onekligen nyfikenhet, så vi går vidare till mer detaljerad redovisning.

The survey shows half of Americans believe the Christian faith no longer has a lock on people’s hearts. Overall, 50% of the adults interviewed agreed that Christianity is no longer the faith that Americans automatically accept as their personal faith, while just 44% disagreed and 6% were not sure.

Two-thirds of evangelical Christians (64%) and three out of every five Hispanics (60%) embraced that position, making them the groups most convinced of the shift in America’s default faith. The study also showed that residents of the Northeast and West were much more likely than those from the South and Midwest to assert that Christianity has lost its place as the first faith option people consider. People who said they are politically conservative, however, saw things differently than did the rest of the country: a slight majority of conservatives claimed that Christianity remains the natural choice of most Americans.

Det förvånar inte att den konservativa delen av demografin håller fast vid det gamla (hence the name conservative, Sherlock!), men att övriga delar erkänner andra religioner än deras traditionellt egna kan tyda på några saker. Antingen är de övriga från en annan kultur, och därmed är också religionen förmodligen annan. Eller så har de helt enkelt tröttnat på dogmatiska dekret om Den Rätta Tron, och vågar sig ut på nya jaktmarker efter ”svar”. Detta kan, om man drar det till sin spets, leda till att en folklig rationalism är i antågande, eftersom De Gamla Svaren inte längre tydligen duger. Jag hoppas det ligger något i den tolkningen, och att utforskandet av De Nya Svaren fortlöper i rask takt så Sökarna äntligen kan hamna i en plats utan vidskepelse och sagoväsen.

Studien sökte också svar på hur moralen påverkas av respondenternas religiositet.

By an overwhelming margin – 74% to 23% – adults agreed that their religious faith was becoming even more important to them than it used to be as a source of objective and reliable moral guidance.

[…]

A sizeable majority of almost every subgroup of the population accepted this perspective as an accurate representation of their personal experience.

Ovanstående är uppseendeväckande, minst sagt. Att basera sin moral på en samling av i grunden så omoraliska och motsägelsefulla doktriner och dekret är löjeväckande. Att påstå att Bibeln står för en objektiv moral är att visa sig vara slav under någon annans åsikter om vad som är rätt och fel, d.v.s. att inte kunna tänka själv. Jag undrar om dessa 74 % tycker att allt som står i Bibeln är objektiva moraliska rättesnören, eller om bara en del är det, och hur de isåfall avgör skillnaden. Här vill jag påminna läsaren om Euthyphros dilemma.

By a three to one margin (71% to 26%) adults noted that they are personally more likely to develop their own set of religious beliefs than to accept a comprehensive set of beliefs taught by a particular church. Although born again Christians were among the segments least likely to adopt the a la carte approach to beliefs, a considerable majority even of born again adults (61%) has taken that route. Leading the charge in the move to customize one’s package of beliefs are people under the age of 25, among whom more than four out of five (82%) said they develop their own combination of beliefs rather than adopt a set proposed by a church.

En intressant utveckling, verkligen. Men det kan bara betyda att i förlängningen ifrågasätter man sin tro som sådan, om en initial kritisk tangegång har inletts, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Den Heliga Skrift är inte så helig längre; bara för att det står i Bibeln betyder inte att det är sant. Men det rimmar samtidigt lite illa med den ökade tilltron till Bibeln som moraliskt rättesnöre.

Andra resultat från studien:

 • Av de som beskrev sig som kristna tror nästan hälften att Satan inte finns, eller, mer än hälften tror att Satan existerar, beroende på vilken vinkling man vill göra.
 • En tredjedel tvivlar på att Jesus syndade (när han levde). [Min anm: Om han levde, that is.]
 • 40 % tycker inte att de har något ansvar att missionera.
 • 25 % avvisar tanken att Bibeln är ofelbar och oklanderlig i det den förespråkar.

Värt att poängtera är alltså att en betydande andel av de ”nya kristna” inte tycker att faller på deras lott att sprida ordet om något som de anser har brister och inte är fullt korrekt och rätt.

I tankarna kring studiens implikationer nämner George Barna att en konsekvens av den nya formen av kristendom är  att

[g]rowing numbers of people now serve as their own theologian-in-residence. One consequence is that Americans are embracing an unpredictable and contradictory body of beliefs.

(min förstärkning)

Ja, du läste rätt. Herr Barna menar, antar jag, att Bibeln i sig inte är motsägelsefull och att huvudpersonen, i alla fall i Gamla Testamentet, inte är lynnig och har ett svängande humör. I beg to differ, som Barnas landsmän säger. Men det är ett ämne för en annan , mycket längre, artikel. Jag nöjer mig med att påpeka att den som påstår sådant, den har inte läst Bibeln eller ägnar sig åt avancerade och intellektuellt ohederliga försköningar och teologiska undanmanövrar.

Det fastlås också att den nya religionen har baserats på

personal combinations of theology drawn from a smattering of world religions such as Christianity, Buddhism, Judaism, Hinduism, and Islam as well as secularism.

Det glädjer mig att se att sekulära idéer fick vara med på ett hörn, eftersom det torde vara det självklara valet för en modern demokrati. Sammantaget är siffrorna fortfarande i mitt tycke fortfarande för höga med avseende på tjusningen av religion och tendenser till tro, men utveckling av dessa aspekter är positiv, då De Nya Troende väljer sin egen väg, de tar inte skrivna dogmer för sanning. De tänker självständigt.


Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: