Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politik’ Category

Eva Hamilton gillar inte att bli kritiserad, i alla fall inte när det kommer till sändningsbeslut.

DN rapporterar att SVT mottagit ett starkt kritiskt brev (PDF-varning), apropå att SVT sände den kritiserade dokumentären Staden som offrades. Brevets avsändare är Krigsförbrytartribunalen, eller rättare sagt The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Men det stämmer inte riktigt heller, för avsändaren är egentligen Nerma Jelačić, chefen på avdelningen för Outreach, det vill säga kommunikationsansvarig.

Gravstenar vid minnesmärkret vid Potočari, nära Srebrenica

Varför är detta då så viktigt? Jo, därför att Eva Hamilton drar på sig yttrandefrihetskoftan i samband med en intervju med Resumé.

I min värld ska en domstol döma, inte med olika skrivelser försöka påverka journalistiken och det fria ordet. Här kräver man uttryckligen av det man kallar statstelevisionen, det vill säga SVT, att nästa gång vi gör ett program om folkmordet i Srebrenica, så ska företrädare för domstolen intervjuas.

Låt oss börja från början, det här med att en domstol försöker påverka journalistiken. Vi kan konstatera att avsändaren inte är på något sätt den dömande delen av ICTY, istället är det deras kommunikationsavdelning.

Kommunikationsavdelningen, eller Outreach, verkar främst i området som tidigare kallades Jugoslavien. Främsta uppgiften är att öka transparensen i tribunalens arbete och informera om vad som sker. Men deras uppgift är att också (min förstärkning):

In addition to responding to inquiries, Outreach endeavours to be pro-active in that it follows events in the region closely and responds to possible misperceptions and misrepresentations of the Tribunal’s work by addressing these issues and providing accurate and timely information on relevant topics. Outreach officers provide information to the media and serve as Tribunal spokespersons in respective countries.

Det vill säga att en av uppgifterna är att informera i de fall som tribunalens arbete har missuppfattats eller på annats sätt förvrängs.

Sista satsen i Hamiltons försvar, att kravet på att företrädare för tribunalen ska intervjuas, återfinns inte i brevet. Det man begär är att man ges möjlighet att rätta direkta felaktigheter kring tribunalens arbete (min förstärkning):

I would, however, ask that should you decide to broadcast any further material which contradicts facts irrefutably established by the ICTY including those related to the Srebrenica genocide, that the ICTY be given the opportunity to present its findings.

Alltså, företrädare från kommunikationsavdelningen ber att få möjligheten att berätta om vad tribunalen kommit fram till. Knappast ”ska” och ”kräver”. Faktum är att brevskrivaren går förhållandevis långt för att understryka att det inte handlar om att styra vad SVT sänder:

The Outreach Programme does not question the right to freedom of expression and editiorial choice and it would be beyond my remit to comment on a decision by a state broadcaster to air a particular documentary.

Vad som sen följer är en lång förklaring till varför brevet skickats, att en dokumentär som tar upp folkmordet i Srebrenica utan att ta upp tribunalens arbete och roll i Srebrenica-fallet är anmärkningsvärt.

Utgrävning i närheten av Srebrenica, 2007

Mer från intervjun i Resumé:

Hamilton säger att brevskrivaren inte visar på några faktafel i filmen, utan beskriver utförligt att de domar i Haag som slagit fast att katastrofen i Srebrenica var just ett folkmord.

Detta uttalande får mig att fundera på om Hamilton a) läst brevet över huvud taget eller b) bara skummat igenom det. För på brevets näst sista sida återfinns följande:

It therefore follows that the genocide ruling also contradicts the following explicit and implied points made in the documentary:

(a) That the Bosnian Muslim attack on Visnjica on 26. June 1995 was a ‘marching order l8, for the Bosnian Serbs, somehow provoking the events that followed the fall of Srebrenica. Proceedings before the Tribunal have proven beyond a reasonable doubt that Srebrenica was a planned killing operation and not a spontaneous act ofrevenge.

(b) That arms supplied to Srebrenica were connected to its ultimate fate and the implication that the male inhabitants of Srebrenica could have been spared, had they agreed to lay down their arms. Evidence from the exhumations that the Trial Chamber reviewed in the Krstic case shows that most ofthe victims were not killed in combat but in mass executions.

(c) That only c.2000 individuals were executed in the first 48 hours following the fall of Srebrenica and the implication that the remaining numbers killed afterwards were killed as military targets – that those killed were ‘company to battalion size groups trying to break through, with civilians with them, to their second core lines around Tuzla, who were ‘just killed in large numbers by artillery fire, by machine gun fire because the Serbs were able to locate them.

Till detta återfinns fotnoter till punkt 18-24 där tidpunkten i dokumentären anges. Tillsammans med den genomgång av vad tribunalen fastslagit så bildar detta ett rätt konkret påvisande av vad man anser är felaktigheter i dokumentären, något Hamilton påstår inte finns i brevet.

Sammanfattning

Reaktionen på brevet från Eva Hamilton, som representant för SVT, känns väldigt stingslig. Inte minst då hon på SVTs webbplats uttrycker sig än hårdare över brevets avsändare än i Resuméintervjun:

– Haagtribunalen ska inte uppträda som en censor av fria media.

Tankebrotts reaktion är: var i brevet återfinns detta försök till censur? Skulle det inte vara av intresse för SVT att just ge ICTY-representanter chans till genmäle, att driva denna fråga och diskutera vår nutidshistoria? Tillhör det inte till och med god journalistisk sed att låta motparten komma till tals, eller ge en chans till replik? Ska man tro vad Journalistförbundet skriver på sin hemsida så är det precis det man ska beakta.

Som statlig television har man ett publicistiskt ansvar, då också när kritik inkommer på sänt material. Att vifta bort kritiken som ”censuriver” och liknande är inte bara dumt, det är kontraproduktivt och man får stå med en dumstrut på sig i slutänden.

Read Full Post »

Medlemmar av föreningen Vetenskap och Folkbildning genomförde igår ett PR-stunt med knorr under politikerveckan i Almedalen. Tveklöst den mest kände av dem, rymdfararen Christer Fuglesang, överdoserade tillsammans med de övriga skeptikerna ett sömnmedel. För den normalt funtade låter det ofattbart dumdristigt, men nu var det inte sömnmedel i någon vanlig mening. Det var homeopatiskt sömnmedel, närmare bestämt Coffea Alfaplex (D6), vilket gör överdoseringen både ofarlig och förutsägbar. Det händer ingenting.

Homeopati är läran om att lika botar lika. Ett preparat som ger liknande symptom som det du lider av ska spädas ut i astronomiska proportioner tills inget, eller försumbara mängder, av det finns kvar, men också skakas på ett magiskt sätt vid varje utspädning. Detta ska enligt förespråkarna fungera, eftersom de påstår att vattnet minns den aktiva substansen (som alltså inte finns kvar längre). Orsaken till att homeopatikan trots denna till synes (och de facto) verklighetsfrämmande behandling sägs fungera är den så kallade potentieringen, som alltså är skakningarna, tillsammans med det påstådda vattenminnet.

Coffea Alfaplex är, eller benämns som, sömnmedel. Man blir pigg av koffein, och enligt homeopatins lagar ska då utspätt (och skakat!) koffein råda bot på sömnproblemen. Fullständigt glasklart och rimligt, väl?

Samuel Hahnemann uppfann homeopati under första halvan av 1800-talet. Medicinvetenskapen var fortfarande i sin linda, om ens född, och på den tiden kunde rentav sockerpiller och utspätt vatten vara bättre än många av de behandlingar som ordinerades mot diverse sjukdomar. Det kunde med andra ord i vissa fall vara bättre att göra ingenting än att göra något direkt skadligt.

Kemins och fysikens lagar säger oss en hel del om verklighetens natur, men sådana trivialiteter stoppar sällan falangerna inom alternativmedicin. Homeopatiförespråkarna är inget undantag när de bortser från känd kemi och fysik, för att inte tala om de otaliga välgjorda studier som har gett denna förvetenskapliga behandlingsmetod en chans och undersökt den. Den saknar effekt utöver placebo, kort sagt.

Det finns, som homeopater gärna påpekar, studier som visar effekt. Dessa studier är vanligtvis dåligt utförda (bristande eller obefintlig placebokontroll, eller andra metodologiska brister) eller så är tolkningen av studierna felaktig. Inte sällan rör det sig om både ock.

Hur spännande det än är att fortsätta piska den döda hästen som är homeopatins ”funktion” och metodik lämnar jag det därhän. Det jag istället tänker bemöta är ett axplock av argument man ofta stöter på när homeopati diskuteras.

Valfrihet

Ett av de vanligaste argumenten är att folket måste få välja, att vår valfrihet inte ska naggas i kanten. Det både låter som och kan vara ett bra argument, om det hade varit tal om valfrihet i allmänhet. Modern sjukvård handlar i avsevärd grad om att erbjuda verksamma metoder, med dokumenterade effekter. I synnerhet när skattepengar finansierar behandlingarna.

Det är lustigt att tillskyndare av detta argument verkar mena att det inte är eventuell effekt som avgör om ett preparat är värt att skattefinansiera, eller att använda över huvud taget. Snarare framhålls valmöjligheten nästan som som en viktigare fråga i sammanhanget.

Det står alla fritt att välja vilken behandling de vill, eller avstå från behandling. Valet bör dock rimligen vara baserat på kunskap och stå mellan behandlingar som är både rimliga och som inte står i strid med så mycket vi faktiskt vet. När man ska avgöra vad som ska vara skattefinansierat måste man dra en gräns. Den går förslagsvis vid dokumenterad effekt, förutom att vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Drar man inte en sådan gräns kan man inte heller på goda grunder säga nej till någon annan mer eller mindre orimlig (eller overksam) behandling och Harry Potter-medicinen kan därmed göra sitt intåg.

Ofarligt

Det är inte ovanligt att homeopater eller förespråkare därav menar att homeopatika inte vore tillåtet om det var skadligt, vilket också homeopaten Gunnar Jansson påpekade i SVT Debatt. En annan invändning brukar vara att det inte har några biverkningar. Svänger man sig med dessa argument har man missförstått kritiken, bland annat. Det är mycket enkelt. Homeopati kritiseras för att det är overksamt, för att det saknar effekt, men oftast marknadsförs som något annat än det kvacksalveri det faktiskt är.

Livsmedelsverket och andra berörda myndigheter godkänner rutinmässigt produkter som är ofarliga och klassar dem därför så också, något annat vore märkligt. Detta innebär naturligtvis inte att produkterna i fråga därigenom får den effekt som påstås.

Att homeopatika inte har några biverkningar är också ett vanligt säljknep och argument. Om ett preparat saknar biverkningar saknar det också i regel verkningar. Ett medel som påverkar din kropp på något vis kan i allmänhet också antingen påverka för mycket, om dosen överskrider den för ändamålet tänkta dosen (andra skäl såsom allergier och överkänslighet förekommer också, naturligtvis), eller påverka på ett annat och möjligen oväntat sätt.

Vanligt

Ja, homeopatika är vanligt i Europa och andra delar av världen. Det kan betyda många saker, däribland att andra länder har andra regelverk eller att reglerna och föreskrifterna inte följs eller ens innefattar homeopater. Det kan också betyda att traditionella ”mediciner” har frikort, eller att de inte ens marknadsförs som (verksamma) mediciner. Listan av möjliga skäl och förklaringar till varför det är vanligt kan göras lång, men att inkludera ”för att homeopati fungerar” är inte nödvändigtvis rätt.

Man kan fundera på hur vanligt något måste vara för att det homeopater ska betrakta det som fungerande eller sant. Att hänvisa till popularitet är ingen vinnande strategi, och visar än en gång att eftersom man inte kan visa att det fungerar, så måste man hemfalla till att det åtminstone är populärt.

Bemötande

Här får homeopaterna nästan inga mothugg. Tyvärr är det så, att sjukvården idag lider av bristande resurser. Läkare och annan sjukvårdspersonal har pressade scheman och därför inte tid att ägna 60 minuter eller mer åt varje patient. Att på grund av denna fråga om resurser dra slutatsen att homeopati eller annan alternativmedicin fungerar är absurt.

Homeopati, och all annan påstått verksam behandling, ska stå på egna ben. En metod blir inte effektiv bara för att någon annan har brister.

Alternativmedicinska utövare har mycket riktigt ofta mer tid (eftersom det ingår i konceptet och affärsmodellen) för patienterna. Man känner sig sedd, man får uppmärksamhet för sina problem och sin livssituation. Det kan sjukvården säkerligen lära sig mer om, men det är inte en fråga om okunskap i första hand, utan om bristande resurser. Mer tid och mer personal skulle ge sjukvården möjlighet att ägna mer tid åt patienterna.

Men precis som det felaktiga resonemanget om att det är så vanligt haltar även detta argument. Uppmärksamheten som alternativmedicinare erbjuder gör inte behandlingarna i sig effektiva. Framför allt gör inte den bristande tiden sjukvården har att fördela på patienter alternativa behandlingsmetoder verksamma i sig.

Överdos

Homeopater kritiserar i sin tur överdoseringskampanjer, eftersom de påstår att homeopatika inte går att överdosera. Först och främst är det sant, eftersom den påstådda effekten inte existerar, så t.ex. ett homeopatiskt sömmedel får dig inte att somna in för gott om du får i dig för kraftig dos. För att försöka förklara varför man inte kan överdosera hänvisar Dagens Homeopati till Natural News, där man kan läsa följande:

But homeopathy isn’t a chemical. It’s a resonance. A vibration, or a harmony. It’s the restructuring of water to resonate with the particular energy of a plant or substance. We can get into the physics of it in a subsequent article, but for now it’s easy to recognize that even from a conventional physics point of view, liquid water has tremendous energy, and it’s constantly in motion, not just at the molecular level but also at the level of its subatomic particles and so-called ”orbiting electrons” which aren’t even orbiting in the first place. Electrons are vibrations and not physical objects.

[…]

But getting back to water and vibrations, which isn’t magic but rather vibrational physics, you can’t overdose on a harmony. If you have one violin playing a note in your room, and you add ten more violins — or a hundred more — it’s all still the same harmony (with all its complex higher frequencies, too). There’s no toxicity to it.

Förklaringen väcker fler frågor än den besvarar, men man undrar hur dessa homeopater vet detta, och varför det inte någon gång är mer än påståenden utan belägg. Det är i varje fall en välbevarad hemlighet för alla utom just upplysta homeopater, om det är sant. Toxicitet är en fråga om dos, inte enbart om vilken substans det handlar om. Här återkommer biverkningsfrågan igen. Om något har effekt är också generellt möjligt att överdosera. Det är dock lätt att bortförklara och avfärda eller bortse ifrån kunskap inom medicin och andra alla andra fält, när man inte rör sig inom samma verklighet som denna kunskapsbas befinner sig. Varför man inte vill röra sig inom samma verklighet är en fråga som inte behöver besvaras.

För att försöka sammanfatta ett på intet sätt komplett bemötande av den aldrig sinande strömmen av dåliga argument för homeopati:

  • Att valfriheten får stå ohotad innebär inte att (skattefinansierad) medicin, som normalt sett bedöms efter effekt och risker, ska innefatta allt som människor kan tänkas vilja välja.
  • Homeopati saknar vetenskapligt stöd och motsägs av, bland annat, kemi och fysik. Välgjorda placebokontrollerade studier har undersökt homeopatins påstådda effekt, men visar gång efter annan att den saknas. Eller, den uteblir åtminstone när man undersöker om den finns.
  • Att homeopatika inte är skadligt eller att det saknar biverkningar är inte ett argument vare sig för dess påstådda effekt eller för att det bör erbjudas som (skattefinansierat) vårdalternativ.
  • Att utövare av homeopati har tid för patienterna, eller bemöter dem på ett trevligare sätt än en stressade läkare på vårdcentralen gör säger endast det och inget om själva behandlingsmetodens effekt.
  • Om en behandling är verksam kan detta rimligen upptäckas på något vis. Hur vet man det annars? Homeopatins påstådda effekt verkar endast återfinnas som subjektiva bedömningar eller okontrollerade och okontrollerbara anekdoter, och aldrig i några systematiska, grundliga samt metodologiskt oklanderliga undersökningar där man försöker eliminera felkällor och subjektiva tolkningar. Det talar starkt för att det inte har någon effekt utöver placebo.
  • Att man måste ta till grundlösa och intetsägande förklaringar (såsom harmonier och vibrationer) gör hela fältet än mindre trovärdigt. Genom att använda obelagda förklaringsmodeller för att ge stöd åt en behandlingsmetod vars effekt också är obelagd är minst sagt problematiskt.
Det råder ingen tvekan om att dessa eller varianter av dem och flera andra argument med största sannolikhet kommer att dyka upp i ett kommentarsfält nära dig, men tills dess: Ät gärna sockerpiller, men kalla dem för godis i så fall. Inte verksam medicin.

Debattartikel i SvD: Därför tar jag en överdos
Svenska Dagbladet: Fuglesang genomförde sitt ”självmordsförsök”
Aftonbladet Webb-TV: Kollektivt självmordsförsök i Almedalen
Martin Ingvar: Homeopati gör pengar på en lögn

Read Full Post »

Den 7:e september publicerades debattartikeln Skattebetalarnas pengar ska inte gå till sockerpiller, signerad föreningen Vetenskap och Folkbildning, Artikeln ifrågasätter skattesubventionerad alternativmedicin, och detta med all rätt.

Det torde vara uppenbart att det som allmänna medel finansierar, det ska också ha visad effekt och bygga på det uttjatade, men viktiga, ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det sistnämnda  används inte sällan lite felaktigt, som om det var ett ”eller” istället för ett ”och” mellan de två kriterierna. Vetenskap eller beprövad erfarenhet klingar bättre om man inte riktigt har vetenskapen på sin sida, och istället bara kan erbjuda anekdotisk bevisning och ytterst bristfällig forskning.

Debattartikeln tog skruv. I skrivande stund har den 578 kommentarer av varierande kvalitet och skarpsinne med tillhörande konspirationsteorikrydda samt några skopor vetenskapsförakt. Polariseringen är dock tydlig. Antingen är man för och rentav propagerar för alternativmedicin, eller så är man återhållsam, kritisk och efterfrågar evidensbaserade behandlingar.

Den antroposofiska medicinens högborg i Sverige, Vidarkliniken i Järna, fick klä skott i artikeln. Behandlingarna på Vidarkliniken utgörs av konventionella skolmedicinska sådana, men också av de mer alternativa sorterna, såsom homeopati och t.ex. ”diet, konstterapi, eurytmi, massage och hydroterapi” (exakt vilka behandlingar som erbjuds idag vet jag inte, men det vore förvånande om antroposofiska eurytmidansen och andra esoteriska behandlingar har fått stryka på foten). Vidarkliniken har dessutom fortsatt dispens för att få sälja sina antroposofiska mediciner.

Debattartikeln attackerar och kritiserar rättframt en stor del av Vidarklinikens verksamhet och behandlingar, vilket givetvis föranleder repliken Osakliga påhopp på antroposofisk- och komplementärmedicin som — inte oväntat — missar målet och poängen. De anonyma skribenterna inleder starkt:

I DN Debatt den 7 september gick föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) återigen till angrepp mot komplementära vårdformer.

VoF gick till angrepp, men komplementära vårdformer är en annan sak än det debattartikeln riktade sin kritik mot. Petitesser måhända, men även ett sätt att subtilt flytta fokus från sakfrågan, som är att inte ”slösa skattebetalarnas pengar på verkningslösa behandlingar eller ge en gräddfil till alternativa behandlingsformer genom att bevilja dispenser eller subventioner”.

De fortsätter:

VoF gör bland annat ett allvarligt övertramp mot antroposofisk medicin när man utan omsvep ger en bild av att denna beprövade vårdform både saknar effekt och rent av är farlig för patienterna. Vi förutsätter att alla vet att behandling med konventionella mediciner självklart ingår inom antroposofisk medicin som koncept. Detta gäller inte minst för våra cancerpatienter.

Redan i andra meningen i repliken stöter vi på användandet av ”beprövad vårdform” och vi anar ett ”eller” mellan det och vetenskap. Också det en detalj, men symptomatisk, eftersom Vidarkliniken inte direkt kan beskyllas för att ha gedigna studier att backa upp sina behandlingar med.

Att konventionell medicin ingår är naturligtvis glädjande och berömvärt, men antroposofisk medicin står i skarp kontrast till skolmedicinen. Cancerpatienter är ett kapitel för sig i och med Iscador, ett mistelpreparat som används som cancerbehandling.

Läkaren Mats Reimers genomgång av Iscador rekommenderas. I artikeln Mistlar, andevetenskap och ockult fysiologi ställer han bland annat frågan:

Varför skall vi år 2010 acceptera att legitimerade läkare i Sverige sysslar med pseudomedicinska åtgärder som bygger på vidskepelse och religiösa uppenbarelser för hundra år sedan?

Från Vidarklinikens replik igen:

Värt att notera är att ingen av dem som undertecknat VoFs artikel är läkare. VoF drar sig i artikeln inte heller för att utnyttja och skrämmas med en avliden cancerpatient. Det här är ohederligt, vilseledande och typiskt för hur VoF agerar.

Att ingen av författarna till VoF:s debattartikel är läkare är förstås irrelevant, men det är värt att nämna att Vidarkliniken uppenbarligen inte godkänner titlarna nutritionist och doktor i medicinsk vetenskap samt forskare i farmakologi (gällande Aija Sadurskis respektive Dan Larhammar). Varför det är irrelevant huruvida signaturerna är läkare är för att det inte kräver medicinsk skolning att kräva att vård som skattesubventioneras ska vara testad och visat effektiv.

Anekdoten med den avlidna cancerpatienten är precis det; en anekdot utan vetenskapligt bevisvärde. Men samtidigt illustrerar den en viktig poäng som ofta utnyttjas av förespråkare av alternativmedicin; anekdoter upplevs väga tyngre än vetenskapliga bevis. Man förlitar sig på sådana, och drar sig inte för att framhäva en solskenshistoria om ett mirakulöst tillfrisknande och detta påstås då ha skett tack vare alternativmedicin. Två fel gör inte ett rätt, men för opinionsbildning är känsloargument viktiga. Anekdoten i det aktuella fallet märks, den känns och visar hur fel det kan gå. Man reagerar. Det är retoriskt viktigt.

Att det skulle vara VoF:s signum, att förlita sig på anekdoter och ovetenskaplig kritik, är väl nästan att betrakta som en projektion av egna tilkortakommanden från Vidarklinikens sida.

Man går vidare, och ägnar ett helt stycke åt det logiska felslutet argumentum ad populum, genom att hänvisa till popularitet som om det skulle betyda att något fungerar:

Antroposofisk medicin är en väletablerad och välbeprövad vårdform som bygger på skolmedicin och ges av legitimerade läkare, sjuksköterskor och terapeuter – och når goda resultat. Läkare med utbildning inom antroposofisk medicin finns i cirka 30 länder. Inom EU finns cirka 30 000 läkare som förskriver antroposofiska medel. I flera länder är antroposofisk medicin integrerad i den offentliga vården, bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland, Italien, England och USA. I Tyskland och Schweiz finns även antroposofiska universitetssjukhus.

Naturligtvis är inte antalet anhängare en garant för att något fungerar. Särskilt inte om anhängarna är antroposofer, och därmed redan tror på behandlingarna och filosofin bakom. Vi har fortfarande inte fått se röken av det vetenskapliga stöd som verkar finns här någonstans.

I Sverige gör den antroposofiskt inriktade Vidarkliniken rutinmässiga patientutvärderingar och EQ-5D-mätningar som visar mycket goda resultat. Även utvärderingar gjorda av landsting visar mycket goda resultat. På Vidarkliniken arbetar läkare, sjuksköterskor och terapeuter i team på ett sätt som länge efterlysts i Sverige.

Patientutvärderingar och EQ-5D-mätningar (ett livskvalitetsinstrument med syfte att mäta hälsoutfall) i all ära. Eftersom de själva medger att de använder skolmedicin och alternativmedicin tillsammans, förefaller det svårt att tillskriva de alternativa behandlingarna de goda resultaten. Säkerligen är också arbetsättet med förmodligen sammansvetsade och välfungerande team positivt, men knappast något som är kan anses vara alternativmedicin. Snarare är det en organisatorisk fråga.

Flera regeringar har konstaterat att Vidarkliniken är en verksamhet av riksintresse, bland annat därför att den kompletterar den konventionella medicinen med den antroposofiska medicinens individinriktade diagnostisering och terapi.

När lovord kommer från regeringen (ickeläkare) accepteras det, men kritik från ickeläkare (dock medicinskt skolade personer) viftas bort. Att den antroposofiska medicinen kompletterar skolmedicinen upprepas, men då frågar man sig, är det skolmedicinen som fungerar rent medicinskt och antro-medicinen som skänker ”det där lilla extra” i form av trivsel och välbehag? Eller är det så att antroposofisk medicin har en påvisbar läkande effekt?

Om man ska lita på Vidarkliniken verkar det så, när repliken fortsätter:

Det finns mycket klinisk erfarenhet och en hel del vetenskapliga studier inklusive en ”Health Technology Assessement” rapport (motsvarande en SBU-rapport) där man på uppdrag av regeringen i Schweiz genomfört en medicinsk utvärdering av antroposofisk medicin. I denna sammanfattar, granskar och värderar man sammantaget 195 kliniska prövningar och gör en helhetsbedömning av evidensläget. Rapporten indikerar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kostnadseffektiva men att mer högkvalitativ forskning behövs.

Av ovanstående kan man lätt dra slutsatsen att VoF:s och andras kritik mot Vidarkliniken är orättvis, men Jesper Jerkert har tittat närmare på den så kallade ”motsvarande SBU”-rapporten, och sammanfattar det hela:

När Vidar-folket säger att rapporten kan jämföras med en SBU-rapport så är det naturligtvis grovt vilseledande — SBU skulle aldrig ge tre antroposofer i uppdrag att utreda den antroposofiska medicinen, utan skulle anlita oberoende och ojävig expertis.

Man måste ändå beundra antroposofernas genomtänkta taktik: när kritiker säger att det saknas belägg för den antroposofiska medicinens förträfflighet så kan de genast peka på belägg — det är bara det att beläggen har tagits fram av antroposoferna själva och med ej vetenskapligt accepterad metodik. Vips så kan man skapa intrycket att det är omdiskuterat inom vetenskapen huruvida det finns stöd för antroposofisk medicin eller ej, och att man därför kan välja att tro vad man vill. Ganska smart gjort.

Envar sitt eget forskningsinstitut.

Repliken tycks vara skriven för att få oss att tro att antroposofisk medicin är effektiv och har vetenskapligt stöd. Om det är det som är syftet är det sannerligen oklart varför Vidarkliniken söker, och får, dispens för sina behandlingar. Har man vetenskapligt stöd för sina behandlingar eller ej? Lustigt är att man medger att mer forskning och dessutom högkvalitativ forskning behövs. Vad sänder det för signaler om den forskning som man säger redan finns?

I Sverige bedrivs nu också ett intensifierat forskningsarbete genom ett nyinstiftat fristående forskningsinstitut, Vidarinstitutet. Syftet är att både i egen regi och i samarbete med olika universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt opartiskt utvärdera den antroposofiska integrativa vården, från molekyl till samhälle, och att bistå hälso- och sjukvården med evidensbaserade beslutsunderlag.

Man kan ifrågasätta det opartiska och objektiva i ett forskningsinstitut som även till namnet bär stora likheter med Vidarkliniken. Forskning är alltid bra, men enbart att forskning bedrivs innebär inte att effekt finns och att resultaten per automatik talar till Vidarklinikens fördel. Detta får forskningsresultaten utvisa.

Skenheligheten blir överväldigande när följande stycke levereras:

Vidarkliniken är mycket positiv till fler utvärderingar och studier, både kvantitativa och kvalitativa, för att ytterligare påvisa effekt av olika behandlingar.

Här talar man för det första inte om att undersöka om effekt finns, bara om att ytterligare visa på påstådd effekt, men den påvisade effekten är inte direkt tillförlitlig. Man är antaligen inte ”mycket positiv” till de otaliga studier som gjorts på t.ex. homeopati som sammantaget visar att homeopati saknar effekt utöver placebo. Skribenten Pekka på bloggen Orsakverkan har liksom Jerkert tittat på ”motsvarande SBU”-rapporten och hittat stora svagheter:

För det första exkluderas användningen av homeopatiska preparat från rapportens underlag (Pdf). Med all sannolikhet gynnades antroposoferna av detta i rapportens slutsatser. Rapporten berör därmed inte heller den kritik som VoF riktade mot bruk av homeopatika.

För det andra verkade rapportförfattarna inte ha några som helst krav på de studier som inkluderades i bedömningsunderlaget (Pdf). Alla studier med syfte att undersöka effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet inkluderades. Det fanns inga metodologiska krav, t ex på randomisering, placebokontroll, blindning, osv. Till och med icke-publicerade studier fick inkluderas. Av de 195 inkluderade studierna var 18 av RCT-typ (Randomized Control Trial) och av dessa var endast 6 dubbelblindade.

Pekka nämner att författarna till rapporten ägnar ett kapitel åt att ”problematisera och nedvärdera evidensbaserad medicin (EBM)”, och att de talar om en skillnad mellan EBM och ”medicinska verkligheten”. vilket i sig visar vilken inställning de själva har till det som rapporten påstås utgöra.

Om detta utgör det underlag man stöder sin replik på är det tämligen svagt. Detta kan knappast kallas för stöd i någon vetenskaplig mening, så högkvalitativ forskning behövs onekligen om Vidarkliniken vill kunna stoltsera med stöd för sina antroposofiska behandlingar.

Repliken avslutas med en vädjan till människors valfrihet:

Men det VoF egentligen vill, att i praktiken stoppa all komplementärmedicin, går emot vad miljoner patienter i Europa vill och är enligt vår mening otidsenligt och odemokratiskt. Och det faller på sin egen orimlighet. Vi pratar här om vårdformer som tillämpats under mycket lång tid i hela världen och som i många länder inklusive Sverige efterfrågas av mellan 20 och 70 procent av befolkningarna. Bara inom EU uppskattar man att det finns cirka 100 miljoner användare av komplementärmedicin.

Vi på Tankebrott ställer oss också frågan vem som påstår att uppåt 100 miljoner invånare inom EU använder så kallad alternativmedicin. Kan det möjligen vara så att man, liksom i tidigare undersökningar, räknar in massage i denna siffra, för att höja den till klart mer imponerande nivåer? Att räkna in massage som en alternativ terapiform är idag en vanlig metod för att blåsa upp sina siffror ytterligare. Räknar man bort denna väldigt vardagliga avslappningsform blir nyttjandegraden oftast desto mindre imponerande.

Att människor vill ha alternativmedicin är det ingen som ifrågasätter, men en behandlings effekt bestäms inte genom handuppräckning och inte heller avgörs den av hur länge behandlingen har funnits. Det finns otaliga exempel på behandlingar från förr som har visats sakna effekt eller vara skadliga, som med tiden har sållats bort med hjälp av modern medicin och vetenskapligt granskande. Ett talande exempel är homeopati, som saknar något som helst stöd, och dessutom strider mot känd fysik, kemi, fysiologi etc etc.

Ska otestade eller testade och overksamma ”behandlingar” verkligen skattefinansieras? Är inte det minsta man kan kräva att skatten ska gå till behandlingar med påvisad effekt? Vilka alternativa behandlingsmetoder ska man tillåta, om skattens ska finansiera dem? Det är en smal sak att hitta på en egen, eller ändra lite i en befintlig och hänvisa till popularitet eller att behandlingen funnits sedan sumerernas tid.

Så länge den saknar vetenskapligt visad effekt kan den klassas som alternativ.

Vidarklinikens replik kan sammanfattas som vag, svag och som en stor miss. Den väcker inte bara frågor, den berättigar också ifrågasättande av det de själva hävdar, samt blottar stora brister i det som framhålls som starkt stöd.

Även Jonas Weiszkos på Vetenskap och Folkbildnings blogg ger en bra analys av Vidarklinikens replik.

Read Full Post »

DN.se skriver om det absurda och otidsenliga i successionsordningen, d.v.s. att våra regenter i kungahuset, särskilt den som ska ärva tronen, bland annat måste  fördöma islam.

I den grundlag som reglerar tronföljden, successionsordningen från 1809, står att medlemmar av kungahuset måste vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

För en längre genomgång och tidigare — fortfarande gällande — diskussion kring detta rekommenderas den tidigare artikeln: Ett sekulärt samhälle, men inte för alla

Men vi noterar i alla fall att TT:s redaktion alltså bara hunnit till februari 2009 i Tankebrott-arkivet. De har säkert mycket annat att läsa också.

Read Full Post »

För ett tag sedan skrev vi om att riksdagsledamoten Egon Frid (v) hade skrivit på ett upprop för vidare utredning av 11 septemberattackerna. Naturligtvis blev det ståhej om att en parlamentariker ger sig in på den så kallade ”sanningsrörelsens” sida, mestadels från denna rörelses sida. Och om man ska vara lite välvilligt inställd tror vi att inte heller Egon Frid riktigt förstod vad han skrev under och gav sig in på.

Men nu har denne Frid tagit tillbaka sitt stöd för detta upprop:

Om jag då ett halvår tidigare vetat det jag vet i dag och med den insikt jag i dag har kring att ha blivit en del av frågan 11 september hade jag naturligtvis inte skrivit på uppropet. Det var en missbedömning att tro att ett till det yttre oskyldigt upprop inte skulle få några ytterligare konsekvenser för mig.
Jag har inga belägg för att en ytterligare utredning skulle kunna förändra någonting. Den officiella slutsatsen att det var ett terroristattentat måste få stå som förklaring.

Förutom den sista meningen (varför ”måste”? Räcker inte bevisen i sig?) så är det ingen överraskande slutsats. Att ge sig in i det träsk som den så kallade ”sanningsrörelsen” är, framför allt när man har en så pass hög titel som Frid ändå har, ytterst marigt. Hur som, Frid fortsätter:

Mitt namn och min position som riksdagsledamot har används som intäkt av olika intressen och olika organisationer som för fram alternativa förklaringar. Dessa konsekvenser kunde jag inte se då jag skrev under uppropet men har nu fått se mig bli sammankopplade med rörelser som jag inte är och aldrig har varit en del av och åsikter som jag aldrig har eller kommer att dela.
Jag ångrar att jag skrev på uppropet. Jag har begärt att mitt namn tas bort från uppropet. Jag har inte tidigare, nu eller i framtiden befattat mig med något mer än att skriva på uppropet.

Naturligtvis har Frid blivit intervjuad av Kalla Fakta då de gjorde sitt program om den svenska delen av den så kallade ”sanningsrörelsen”, och det är därför han passar på att förekomma kritiken innan programmet sänds imorgon söndag. Men fundera över detta lite nu; en riksdagsledamot erkänner misstaget att associera sig med den här typen av rörelse och säger att han inte alls tror på det som de förespråkar. Blir det några nyheter på Infowars eller Vaken.se av detta? ”Svensk riksdagsledamot säger att vi har fel”?

Självklart inte, dels kommer hans utspel enkom tolkas som en avbön under galgen, dels tolkas det som att även han har blivit påhoppad av NWO/USA/Illuminati/C.O.B.R.A. för att han exponerade världens största konspiration. Vad det absolut inte kommer tas för är vad det högst troligen är; en ärlig kommentar kring något man ändrat åsikt om. För det är ju otänkbart i den så kallade ”sanningsrörelsens” värld. För det är ju en konspiration, det är bara en fråga om hur långt ned kaninhålet sträcker sig.

Och tror ni att han verkligen kommer försvinna från alla dessa förbannade ”testimonials”-sidor? Självklart inte. Däremot kan det bli spännande att se vad som händer efter Kalla Fakta, om herr Frid kommer få lägga detta bakom sig eller om de två tornen kommer spöka en bra tid fram över i denne mans liv. Kalla oss cyniker men vi har våra pessimistiska gissningar…

Tillägg: Där vaknade Aftonbladet, ett halvår hit eller dit spelar ju ingen roll. I och för sig bättre än SvD/DN som inte skrivit något om den här lilla vattenglasstormen i dagsläget…

Read Full Post »

Vi tipsar om en debattartikel på SVT Debatt om  konspirationsteorier och vilken påverkan de har på sakfrågor och samhället i stort.

Vad tycker ni om saken? Kommentera gärna här och låt oss läsa era åsikter om ämnet i fråga.

Read Full Post »

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

I dessa vaccineringstider florerar den ena konspirationsteorin efter den andra felaktigheten om vaccin och svininfluensan. Som om det inte räckte med diverse tveksamma och ogenomtänkta uttalanden från alla håll och kanter, har det även cirkulerat ett mail som gör anspråk på att presentera någon sorts seriösa fakta. I vissa tappningar har mailet varit signerat Torbjörn Sassersson (som driver bl.a. Soul Travel), men i andra fall har andra signaturer förekommit. Det må vara som det är med frågan om ursprungsförfattaren, men Sassersson har i alla fall en artikel på Soul Travel som är väldigt lik det brev som åsyftas.

Mailet  utgörs av åtta punkter, alla bestående av olika grader av felaktigheter och/eller felslut. Fler av punkterna tangerar och överlappar dessutom påståenden som redan har bemötts under artikeln Lathund till vaccin (och svininfluensa). Men, Olle bör motas i grind så fort chansen ges.

Vi hugger i.

1. Jag har varit i kontakt med en person som arbetar för Crusell SBL (den ledande vaccindistributören i Sverige). Personen kommer inte själv att vaccinera sig för denne vet att vaccinet ger “allvarliga biverkningar”.

Kontakten mellan skribenten och den Crusell-anställda är det inget att orda om, den kan mycket väl  ha skett. Det som däremot får varningsklockan att ringa är 1) auktoritetsargumentet som det faktiskt är, och 2) avsaknaden av belägg för allvarliga biverkningar. Visst, det är sant att Pandemrix har biverkningar, men risken att drabbas av dessa är liten, och ännu mindre för de riktigt allvarliga. Detta gäller för alla vaccin och alla mediciner. Vad som här måste tas i beaktning är riskbedömningen; vaccinets risker kontra sjukdomens risker, och alla bedömningar (host, trovärdiga sådana) hittills pekar på att vaccinet bör användas.

2. Influensan kallad svininfluensan består egentligen av genetiskt material från svininfluensa, människoinfluensa och fågelinfluensa. Det är hur enkelt som helst att verifiera det genom att studera vad som skrivits i den vanliga pressen. Många tror att genblandningen beror på att virus i naturen korsar sig med varandra. Eftersom jag läst mikrobiologi och genetik vid Stockholms universitet vet jag att det är en omöjlighet eftersom virus inte förökar sig sexuellt. Virus förökar sig genom replikation. Korsning i naturen förutsätter sexuell förökning. Då tänker de flesta: men det vet ju alla att virus muterar i naturen. Ja, men det har ingenting med korsning och förökning att göra.

Jag har försökt förklara denna enkla grundkunskap i biologi för en SvD journalist som fortfarande inte förstår vad jag pratar om. Misstänker att de politiker som ligger bakom beslutet att köpa in 18 miljoner influensa “shots” inte heller förstår detta.

Konsekvensen av att vi förstår att ett virus bestående av genmaterial från svin, människa och fågel är omvälvande. Det kan nämligen endast betyda en sak. Viruset är fabricerat, tillverkat av människan.

Här stoltserar man med en utbildning i mikrobiologi och genetik, vilket återigen är en sorts auktoritetsargument, men det faller väldigt platt till marken när resten av stycket talar om något som borde vara välkänt för en mikrobiolog och genetiker värd namnet, nämligen antigenic shift. Ett utsnitt ur artikeln om antigenic shift säger följande:

Pigs can be infected with both human and avian influenza viruses in addition to swine influenza viruses. Infected pigs get symptoms similar to humans, such as cough, fever, and runny nose. Because pigs are susceptible to avian, human and swine influenza viruses, they potentially may be infected with influenza viruses from different species (e.g., ducks and humans) at the same time. If this happens, it is possible for the genes of these viruses to mix and create a new virus.

For example, if a pig was infected with a human influenza virus and an avian influenza virus at the same time, an antigenic shift could occur, producing a new virus that had most of the genes from the human virus, but a hemagglutinin or neuraminidase from the avian virus. The resulting new virus would likely be able to infect humans and spread from person to person, but it would have surface proteins (hemagglutinin and/or neuraminidase) not previously seen in influenza viruses that infect humans, and therefore to which most people have little or no immune protection. If this new virus causes illness in people and can be transmitted easily from person to person, an influenza pandemic can occur.

(min förstärkning)

Med det i åtanke verkar resten av punkt 2 genast något krystat och som taget ur en manual för konspirationsteoretiker. Punkt 3 baseras på punkt 2, där allt som fabulerats ihop under den tidigare punkten påstås vara allmän kännedom bland sakkunniga.

3. Genetiker, biologer och läkare känner till detta, men de är förhindrade att uttala det öppet i media. För i samma ögonblick som de påpekar att viruset är fabricerat kan dessa förlora jobbet. Så enkelt är det. Istället försöker läkare bla i Sverige (via DN, SvD) mer inlindat ifrågasätta behovet av massvaccination. Så mitt råd är: läs mellan raderna. Dessa läkare försöker förmå människor att ifrågasätta dels behovet av vaccination, dels politikernas felaktiga beslut och dels läkemedelsbolagens vinstintressen.

När vi nu sett att det som dessa yrkeskategorier ”känner till” till stor del baseras på ”mailförfattarens”  (alltså antagligen Sassersson) bristande kunskaper i genetik känns det också som att resten får en unken, lite stickande, men fadd smak. Här ser vi i alla fall prov på det så typiska inom konspirationsteorisvängen; alla andra är belagda med munkavle, endast Eder Noble Räddare I Nöden har full kännedom om vad som pågår. Det är givetvist absurt att ens föreställa sig ett sådant scenario som målas upp. Och om en genetiker eller kompetent läkare skulle drista sig till att yppa sådant som blottar deras bristande kunnande om välkända genetiska fenomen, ja, då kan man trots allt ifrågasätta deras anställning.

Läkemedelbolagens vinsintresse är också lite missvissande och orättvist att ta upp, eftersom det är rätt svårt att hitta ett enda företag som inte vill gå med vinst. I det sammanhanget kan man också fråga sig om det inte vore mer lukrativt att hålla människor vid liv, än att förgöra dem med allsköns dödsvaccin.

4. En ingrediens i Pandremix (svininfluensavaccinet) är thimerosal (konserveringsmedel) som innehåller kvicksilver (ethylkvicksilver). Jag fick uppgiften från Läkemedelsverket. Enligt Oxfords keminfosidor är thimerosal klassat som ett gift.

Amalgamfonden har varnat för samma form av kvicksilver eftersom formen på kvicksilvermolekylen är av typen etylkvicksilver (nära släkt med metylkvicksilver), en molekyl som lätt tar sig in hjärna och nervsystem. Förbud mot kvicksilver i amalgam infördes i Sverige 2009-06-01. Beslutet att köpa in vaccin som innehåller thimerosal till svenska folket togs 2009-07-24. I ena stunden totalförbjuds kvicksilver i munnen och i nästa stund är det okey att spruta in en liknande form av kvicksilver i blodbanorna. Nu är det helt plötsligt inte farligt alls.

I punkt 4 lyser återigen bristande kunskaper igenom. Det är välkänt att ett ämnes giftighet, eller toxicitet, bestäms av dosen, ej av blotta förekomsten allena. Vaccinet innehåller även vatten, som också är giftigt (i tillräckligt stor dos, det vill säga).

Har man följt tiomersal-kontroverserna har man säkert hittat till Läkemedelsverkets sida som heter Sammanfattning av kunskapsläget för tiomersal. Där kan man, bland annat, läsa att

[man sammanfattningsvis kan] dra slutsatsen att mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 mikrogram, ligger betydligt under vad man normalt får i sig via födan under en vecka, och långt under den nivå som anses säker för alla individer och på vilken gränsvärden för innehåll i föda har baserats. Detta är även sant om man tar hänsyn till möjliga toxikologiska skillnader mellan det etylkvicksilver som bildas från tiomersal i vaccinet och det metylkvicksilver som finns i föda.

Det kan inte uteslutas att den mängd kvicksilverförening som ingår i vaccinet kan leda till en överkänslighetsreaktion. Tiomersal kan ge lokala reaktioner med svullnad och rodnad på injektionsstället. Sådana reaktioner är vanligtvis milda och kvarstår några få dagar.

Som att dra av ett plåster — vi fortsätter raskt och får det gjort.

5. Vaccinet är ej testat på människor. Stat och Landsting varken tänker eller agerar logiskt. De enda som tjänar på hela pandemicirkusen är läkemedelsbolagen som kontraktsmässigt gjort sig ansvarsfria om människor får skador av ett vaccin i en prototypmodell som inte testats på människor. Svenska läkare har gått ut via SvD och starkt ifrågasatt detta.

Vaccinet i fråga bygger på ett tidigare godkänt prototypvaccin. Det man har ändrat är virusstammen, till den virusstam som den aktuella influensan tillhör. Detta är ett vanligt förfarande, och görs t.ex. för vaccinet mot den vanliga säsongsinfluensan. Den som är intresserad av trivialiteter som faktiska uppgifter om hur det ligger till kan få sådant t.ex. här. Att det inte skulle vara testat är också en ren lögn, vilket framgår av källan som redogör för detta.

6. Har du hört att svenska läkare avråder äggallergiker att ta vaccinet? Varför? Jo, för vaccinet är tillverkat mha ägg. Vad som är känt men ej debatterat i media är att vaccinet därför innehåller djur-RNA och DNA rester från produktionsledet av vaccin (äggen). Dessa gensträngar fäster an vid kroppsceller efter att de sprutats in i kroppen. Vårt immunförsvar identifierar de främmande gensträngarna och angriper. Problemet är att gensträngarna fäst an vid kroppsceller med följden av att immunförsvaret angriper kroppsceller med anfäst djur-RNA/DNA. Slutresultatet är autoimmuna sjukdomar av typen MS, ALS (en neurodegenerativ nervsjukdom), fibromyalgi, artralgi och en rad andra besläktade “inre allergisjukdomar”. Det är alltså inte konstigt att det tom står i biverkningslistan från Läkemedelsverket nedan. Man känner alltså till de autoimmuna reaktionerna i kroppen, men man håller tyst om det.

För det första: Fibromyalgi nämns inte överhuvudtaget i det som anges som källa för dessa biverkningar, utan bara myalgi. Det är inte samma sak. Detsamma gäller MS och  ALS — de nämns inte heller. Överhuvudtaget. Artralgi är för övrigt en icke-inflammatorisk ledvärk… som man även kan få av svininfluensan, och det är i vaccineringsfallet t.o.m. övergående.

Och även om de skulle vara reella biverkningar och man listade dem där, ja — då håller man ju inte tyst om dem. Läser man vidare i källan ser man att det man skrämmer upp folk med i mailet isåfall hamnar under kategorin Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 användare).

Verkar det som att kritiken som framförs är särskilt trovärdig?

Efter sedvanlig riskanalys struntar sakkunniga och Läkemedelsverket i tramserier som ovanstående och anger således i sina senaste risk-nytta-bedömningar alltjämt att Pandemrix kan och bör administreras.

7. Det återkommande mantrat som stat och landsting upprepar är: “Det är bättre att några få dör eller bli skadade av vaccinet än att långt fler dör och blir skadade av influensan.” Problemet är att slogan är ogenomtänkt och högst spekulativ och den enda part som tjänar på den är läkemedelsbolagen som dessutom gjort sig ansvarsfria.

Vaccinering är en fråga om riskanalys, ja. Det är alltid en fråga om att väga risker mot varandra. I vaccineringsfall är riskerna med vaccinering mindre allvarliga och (mycket) mer sällan förekommande än de risker man löper om man inte vaccinerar sig och istället får sjukdomen. Och om svininfluensan verkligen får den spridning den befaras få, då blir dess risker ännu mer påtagliga och större i absoluta siffror räknat.

Att läkemedelsbolaget skulle vara ansvarsfritt är som så mycket annat i detta svammelmail en ren lögn, och har behandlats och bemötts tidigare här.

8. Jag anser att Landstingets och politikernas okunnighet och godtrogenhet har nått farsartade proportioner. Nu är tåget satt i rullning och de varken kan eller klarar av att stoppa ekipaget. Prestige spelar naturligtvis in i bilden. De enda vi kan hoppas på är att folk tar sitt förnuft till fånga och låter kroppens immunförsvar skapa immunitet mot viruset genom att ha influensan. Inget vaccin behövs. Det är så naturen skapat oss och det har fungerat i miljoner år.

Vems okunnighet är det som egentligen bör lyftas fram?

Att här också framhäva det naturliga som vore det en garant för hälsa och välstånd visar på en otroligt skev världsbild, och en sannerligen kall människosyn. Enligt det tankesättet var det rätt att miljoner och åter miljoner människor dog i Spanska sjukan, eftersom de inte vaccinerades innan de fick sjukdomen.

Allt som är naturligt är inte bra. Eller tycker Sassersson att uran är nyttigt? Att ebolavirus ska få härja fritt? Att vi bör äta våra missbildade nyfödda, eftersom många djur gör så i det fria? Tycker han att vi ska förkasta allt som medicinvetenskapen gett oss och återgå till ett stenålderssamhälle och förvänta oss en halverad medellivslängd igen?

Ni som får detta mail skickat till er, släng det direkt där det hör hemma.

Read Full Post »

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

Apropå påståendet att läkemedelsbolagen skulle sett till att få någon form av immunitet för skador som skulle kunna uppstå i och med vaccinering med t.ex. Pandremix.

Man har grävt fram ett dokument (pdf-varning) från EU-kommissionen som behandlar A(H1N1)-influensan och WHOs klassificering av denna som pandemi. I detta dokument hittar man en formulering som man anser är svart på vitt att läkemedelsbolagen kommer undan med… allt.

In such a case marketing authorisation holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or administrative liability for any consequences resulting from the use of a vaccine when such use of an unauthorised vaccine is recommended or required by a competent authority in response to the pandemic situation

Låter rätt allvarligt, va’? Inget ansvar och icke-godkänt läkemedel. Och visst, det är vad som sägs i dokumentet. Men… det brukar alltid komma ett men i dessa meningar. Men, låt oss titta på vad man säger i stycket innan:

Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents. This encompasses pandemic situations, such as the Influenza A (H1N1) 2009 pandemic.

Notera att det står ”member states may”, alltså kan (vid behov). Notera sen också när detta behov infaller (när t.ex. en pandemi inträffar). Och notera också formuleringen om läkemedlet, ”unauthorized” (alltså otestat/icke godkänt). Är Pandremix otestat? Nej, bevisligen inte (pdf-varning).

Och tittar vi lite extra noga på det citerade stycket så finns det också en fotnot som i sin tur hänvisar till artikel 5 i EU-direktiv 2001/83/EC, DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 NOVEMBER 2001 ON THE COMMUNITY CODE RELATING TO MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE.

Varför är detta nu intressant? Jo, det märks rätt snart varför man hänvisar hit. Vi plockar fram paragraf 2, på sidan sjutton i direktivet och läser (eller, här, citerar):

2. Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents, toxins, chemical agents or nuclear radiation any of which could cause harm.

Alltså, det handlar helt enkelt om att medlemsstater har rätt att köpa in och använda läkemedel som ej testats fullt ut i extrema nödfall. Nödfall såsom sjukdomar, gifter eller radioaktivt nedfall. Ta gärna en titt på när dokumentet upprättades (november, 2001) och fundera hur världen såg ut i det läget. Larm om ricin, antrax och smutsiga bomber tillhörde vardagen, då är det knappast konstigt att man ser till att göra utrymme för nödsituationer inom EU. Och om man nu tar till dessa läkemedel sp kan inte tillverkarna hållas ansvariga för följderna, föga förvånande. Naturligtvis diskuteras det i direktivet även det faktum att beslut tas av experter och berörda parter, men det är utanför denna diskussion.

Således kan vi alltså svara; nej, GSK har fortfarande ansvar för Pandremix och kan mycket väl ställas till svars om nu något skulle vara konstigt med produkten.

Read Full Post »

I Sverige har vi inte varit särskilt belastade utav valfusk eller andra oegentligheter under valtider. Å andra sidan så tenderar de fall som dyker upp att få desto mer uppmärksamhet. Så var till exempel fallet med de två valarbetarna som riggade ett val på ett äldreboende 2002, och så var det med den socialdemokratiska valarbetaren i Surahammar 2006.

Just det sistnämnda fallet är lite av en lokal angelägenhet då det tilldrar sig inte särskilt långt ifrån Tankebrott HQ (den södra delen, that is). Och med viss insyn i fallet så finns det några intressanta aspekter att ta upp, utöver det som redan avhandlats i media.

Men låt oss börja i grunderna, kring juridiken och vad lagen säger om det här med påverkan vid val. I 8: kapitlet av vallagen (SFS 2005:837) hittar vi;

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Ganska rättfram, eller hur? Alltså, inget agiterande i röstningslokalen eller i direkt anslutning. Inte heller får man påverka folks möjlighet att rösta, genom att till exempel undanröja valsedlar eller på annat sätt hindra folk från att välja det parti de vill bli representerade av.

I Surahammar ertappades en socialdemokratisk valarbetare med att lägga ner valsedlar för SD i sin väska. Hon konfronterades av en väljare som krävde att hon skulle lägga tillbaka valsedlarna. Svaret var att hon skulle göra det ”sen”, ett svar som inte ansågs vara tillräckligt. Kontakt togs med valförrättare och en anmälan upprättades. I samband med detta får väljaren som uppmärksammar detta en telefon i handen av valarbetaren där en man (oklart vem) från arbetarkommunen försöker lösa situationen.  Detta godtas inte och rättsprocessen har sin gilla gång. 18 oktober meddelar tingsrätten i Västmanland sin dom; otillbörligt verkande vid röstning. Tingsrättens omdöme kring det inträffande är förhållandevis hårt:

Redan åtgärden hon vidtagit att avlägsna ett visst parties valsedlar och därmed omintetgöra den röstberättigades möjlighet att välja detta partis valsedlar är ett grundskott mot en av demokratins grundvalar, nämligen att fritt få rösta på den man vill.

Utöver detta allvarliga konstaterande slår också tingsrätten fast att normalt sett vore straffet för ett tilltag av detta mått fängelsestraff:

Tingsrätten skriver också att förljderna [sic] av Monika Rydins agerande i sig är så allvarliga att ett fängelsestraff vore motiverat men mot bakgrund av särskilda förhållanden i målet yrkade åklagaren endast på böter.

Efter domen beslutar så valarbetaren för att lämna alla sina politiska uppdrag, för egen och partiets skull. Och det är här det blir lite knepigt, för jag blir inte riktigt klok på hur man kan lämna sina politiska uppdrag och samtidigt sitta som ledamot i arbetarkommunens styrelse.

Sen, som en liten passus kanske det bör nämnas att ordföranden för arbetarkommunen och riksdagsledamoten Olle Thorell uppmärksammas för stor frånvaro från voteringar i riksdagen. Men kanske är det vad som återfinns en bit ner i exemplen över utfört arbete som kan få en och annan att dra på mungiporna:

– Valobservatör i Fillipinerna, jag ingick i ett team av valobservatörer som bevakade valet i ett av de mest korrumperade distrikten.

– Valobservatör i Nepal – ingick i ett team av valobservatörer från socialistinternationalen som bevakade landets första demokratiska val sedan maoistgerillan lade ner sina vapen.

Read Full Post »

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Efter 11 september-lektionen (och tillika lathund) började tankarna snurra kring vad man skulle kunna titta på efter 11 september hade avverkats grundligt här på Tankebrott. Ganska snart efter detta började jag återigen läsa Gerald Posners Case Closed och slogs av att vi här har ett perfekt ämne att avhandla i lathundsformat. Det är en konspiration som väldigt många, även i Sverige, känner till. Det är också ett ämne där väldigt många ”vet” vad som egentligen hände (dvs. att det var fler skyttar och/eller att Oswald var oskyldig).  Mycket har skrivits om Lee Harvey Oswald och från konspirationshåll finns det olika syn på hur denne man passar in i den stora konspirationen. Vissa hävdar att Oswad inte fanns i närheten av ett gevär eller ens var kapabel till att skjuta, andra menar att han förvisso var inblandad men att det var andra som låg bakom hans engagemang.

Som alltid bör det dock påpekas att den här artikeln på intet sätt kan gripa över hela konspirationsteoriserandet kring mordet på John F. Kennedy. Antalet teorier tycks vara oändligt, således har jag valt att koncentrera mig på de absolut vanligaste frågeställningarna och teorierna kring JFK, Lee Harvey Oswald samt den ödesdigra dagen i Dallas, 1963.

Konspirationsteori: Oswald var inte våldsam av sig, inte heller visade han några särskilda tendenser åt det hållet.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald hade en trasslig barndom och växte upp förhållandevis svåra omständigheter. Fram till sin 18-årsdag hade han bott på 22 platser runt omkring New Orleans, Dallas och New York. Hans uppväxt var till största delen faderslös (hans biologiska far dog två månader innan Oswald föddes, i oktober 1939) och mellan 1942 och 1943 sattes barnen i familjen på barnhem då hans mor inte kunde försörja dem alla.

Under sin i uppväxt var Oswald något av en enstöring, undandragen och svår att få kontakt med. Hans problem i skolan i New York ledde till en beordrad psykiatrisk utvärdering där läkaren bedömde Oswald som:

… personality pattern disturbance with schizoid features and passive–aggressive.  Lee has to be seen as an emotionally, quite disturbed youngster who suffers under the impact of really existing emotional isolation and deprivation; lack of affection, absence of family life and rejection by a self-involved and conflicted mother.

Slutsatsen i utvärderingen var också att Oswald skulle fortsätta behandlas inom den psykiatriska vården. Detta skedde dock inte då hans mor såg till att ta med honom tillbaka till New Orleans innan någon behandling kunde påbörjas. Även om Oswald var tillbakadragen med andra visade han våldsamma tendenser gentemot sin mor, som han slog ett antal gånger under uppväxten.

I vuxen ålder fortsatte Oswald att visa tendenser på att kunna ta till våld då det framkom att han slog sin ryska fru vid upprepade tillfällen. Dessutom visade han upp den tidigare omnämnda passiva-aggressiva tendenserna då han vägrade att lära sin ryskspråkiga fru engelska utav rädsla att hon skulle vändas mot honom.

Utöver dessa drag och incidenter finns också mordförsöket på General Walker (se Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker nedan) där bevisen pekar på att det var utfört av Oswald.

Konspirationsteori: Oswald utbildades förvisso på skytte i marinkåren men han visade sig inte vara någon särdeles duktig skytt. Detta skulle innebära att han inte kunde skjuta så pass bra som krävdes från fönstret vid boklagret.

Motpåstående: Efter tre veckors utbildning på M1 Garand-geväret sköt Oswald en serie som renderade i en poäng på 212, två poäng över nivån för att klassas som sharpshooter (osäker på om den svenska rollen som ”skarpskytt” motsvarar detta), den näst högsta nivån inom marinkåren vid den här tiden. Denna grad innebar att han kunde träffa ett mål på 10 tum (~25 cm) från ett avstånd på 200 yards (~183 meter) 8 gånger av 10.

Utbildningspersonal i marinkåren, ansvariga för skjututbildningen, konstaterar att baserat på Oswalds genomförande av utbildningen och skjutresultaten var det inga problem för honom att utföra mordet på Kennedy.

Konspirationsteori: Oswald hade inget gevär hemma, det som hittades i boklagret var planterat eller så tillhandahölls geväret av andra aktörer.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald höll sig med en alternativ identitet, Alex J. Hidell, som han använde till bland annat till sin postbox. Denne Hidell beställde ett Carcano-gevär (kaliber 6.5 mm)  med kikarsikte. Bevisen som pekar på att det var Oswald som beställde (och mottog) geväret är flera. Skrivstilen på beställningen på geväret matchar Oswalds handstil, leverans skedde till postboxen som Oswald hyrde samt det faktum att Oswald poserar med geväret på flera kort som hans fru tog.

Carcano 6.5 mm

Carcano 6.5 mm

Efter mordet genomgick geväret noggranna undersökningar som visade att fiber från Oswalds tröja återfanns i gevärskolvens ändplatta, på kolven fanns också ett avtryck från en handflata som identifieras som Oswalds.

Geväret förvarades invirad i en filt i ett garage vid det hus som hans fru bodde i för tillfället. På morddagen såg flera personer Oswald bära på ett paket, invirat i en filt. Mannen som körde Oswald till jobbet den morgonen trodde det var campingutrustning medan Oswald ska ha sagt till kollegorna på boklagrat att paketet innehöll gardinstänger.

Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker

Edwin Walker var en pensionerad general som var känd för sin starka antikommunistiska övertygelse och segregationsvänliga inställning. Walker avskedas från sin tjänstgöring i Väst-Tyskland då han hade spritt extremistpropaganda till sina mannar. Tack vare Walkers engagemang mot kommunismen fick Oswald upp ögonen för generalen och dennes farlighet.

I Oswalds ögon var Walker en tvättäkta fascist som företrädde en fascistisk organisation. Han jämförde till och med mordförsöket på Walker med den teoretiska möjligheten att mörda Hitler.

Generalmajor Edwin Walker

Generalmajor Edwin Walker

På kvällen 10 april 1963 besköts Walker när denne satt vid ett skrivbord i dennes matsal. Kulan hade dödat generalen om det inte hade varit för att kulan träffade fönsterkarmen och på så sätt ändrades dess bana. Istället skadades Walker i armen av den nu splittrade kulan.

Det som binder Oswald till dådet är dels ett avskedsbrev han hade skrivit till sin fru och dels kulan som hittades vid brottsplatsen. Brevet skrevs  i händelse att han skulle gripas efter att mordet genomförts (brevet hittades först i december 1963). Kulan från mordförsöket var så pass skadad att inga ballistiska test kunde göras, däremot utfördes neutronaktiveringstest på kulan. Dessa tester visade att det med absolut största säkerhet var en kula från samma tillverkningsomgång som de två kulor som träffade president Kennedy.

Konspirationsteori: De kort som frun sägs ha tagit på med Oswald och geväret, det kan mycket väl vara en förfalskning. Om det nu är en förfalskning så faller en stor del av beviset för att Oswald ägt geväret.

Motpåstående: De omtalade korten är en av de stora hörnpelarna inom konspirationsteorierna kring Kennedymordet. Det är egentligen det enda ”fysiska” beviset som alltså binder Oswald till vapnet innan mordet begicks. Frågor har ställts om allt från skuggors vinklar till huruvida det verkligen är Oswald som håller i geväret, eller om ansiktet är inklistrat i efterhand.

Fotona ifråga togs i mars 1963 och visar Oswald ståendes i sin trädgård med geväret, en revolver samt två stycken marxistiska nyhetsblad (The Worker samt The Militant). Fotona togs av Oswalds fru Marina med parets egna kamera, en Imperial Reflex Duo-Lens 620.

När fotona visades för Oswald efter mordet förnekade han att det var han på korten samt sa att de var förfalskade. Detta motsägs av både Marina Oswald (som säger sig ha tagit korten) och Oswalds mor, modern berättade att hon sett ett av korten och att Marina brände kortet på dagen efter mordet.

När House Select Committee gjorde sin undersökning av fotona fick man tag på ett kort som Oswald gett till en bekant där han skrivit ”Fascistjägare – ha ha ha” (på ryska) samt ”To my friend George, Lee Oswald, 5/IV/63”. Handstilen studerades av experter, medan man inte kunde binda den ryska texten till Oswald hävdade man däremot med att den engelska texten var skriven av Oswald.

Under House Select-arbetet undersöktes korten av ett team av fotoexperter som hade en helt annan möjlighet att undersöka korten än vad Warrenkommissionen hade ifråga om kortens äkthet. Man identifierade unika märken som kameran lämnade efter sig på negativen, så pass unika var dessa märken att man kunde utesluta ”vilken annan kamera som helst”.

Utöver detta tittade man på skärpedjup, kornsammansättning, exponering och andra tekniker som skulle kunna peka på om korten var förfalskade eller inte. Tjugoen frågor som ställts innan undersökningen bemöttes, ingen fråga lämnades obesvarad eller ledde till någon slutsats om att det inte var Oswald samt korrekt gevär på bilderna.

Oswald med geväret som döda Kennedy

Oswald med geväret som dödade Kennedy

Konspirationsteori: Geväret som påstods ha skjutit Kennedy har en så pass långsam laddningsmekanism att det aldrig kunde ha använts för att skjuta tre skott. Det måste finnas fler skyttar.

Motpåstående: Beroende på vilken källa man ska sätta sin tillit till så behövde Oswald mellan 4.8 och 5.6 sekunder på sig att skjuta tre gånger samt ladda två gånger (första kulan låg redan i loppet). Kritiker hävdar att det inte gick att utföra detta moment och samtidigt kunna skjuta med precision.

Ett antal försök har visat att det går (4.1 sekunder utav personer som inte kan geväret, ända ner till 3.3 sekunder i House Select Committee-test) att utföra dessa moment med precision men egentligen är det ovidkommande.  Utförliga analyser av Zapruderfilmen visar att Oswald hade närmare 8 sekunder på sig, totalt, för att sikta, skjuta och ladda om.

Differensen i tid kommer från Warrenkommissionens antagande att det första skottet träffar Kennedy i nacken och guvernör Connally i bröst och hand, andra missar och tredje träffar Kennedy i huvudet. Analyser visar att det med absolut största sannolikhet är det första skottet som missar, andra skottet tar i nacken på Kennedy och guvenör Connallys bröst och hand samt det tredje som träffar Kennedy i huvudet.

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i första kortet)

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i övre rutan)

Konspirationsteori: När Kennedys huvud träffas ser man tydligt hur det kastas tillbaka, som om skottet kom från sidan eller framifrån. Det är inte möjligt med sådan huvudrörelse om skottet kommer bakifrån.

Motpåstående: Även om det ser konstigt ut så är det en korrekt fysisk reaktion som stämmer överens med vad som borde hända med en höghastighetskula som träffar ett tunt skal med mycket mjuk materia, fjärran från flygande kroppar som i Hollywoodfilmer. Kortfattat kan man säga att den materia som Carcanokulan tar med sig på vägen ut agerar som ett utlopp (”jetstråle”) vilket leder till att huvudet tvingas bakåt. Detta exemplifieras bra i denna video från Bullshit.

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Konspirationsteori: Hur kan en enda kula röra sig såsom hävdas av Warrenkommissionen? Det är fysiskt omöjligt, se på illustrationen ovan.

Motpåstående: Ja, det är fysiskt omöjligt om det vore så att man tagit i beaktande två faktorer; kläderna samt placeringen i bilen. Den korta förklaringen är att man utgått från skotthål i kläderna samt att Kennedy och guvernör Connally satt i linje och på samma höjd när skottet föll (se bilden ovan), dock var så inte fallet.

Om man utgår från Kennedys kläder och tittar på in- och utgångshål går skottet in längre ned och utgångshålet högre upp på kroppen än som var fallet. Vid obuktionen kom man fram till att presidenten träffats av två kulor, en i ryggen och en i bakhuvudet. Vid obduktionens början kunde läkarna inte hitta något utgångshål i halsen (man hade inte sett presidentens skjorta), detta var till stor del på grund av den trakeotomi som gjordes på presidenten i samband med upplivningsförsöken. Röntgenbilder visade dock på vilken väg som kulan tagit; från hålet i ryggen passerar kullan precis intill bröstkorgens första ryggkota (som skadas) och ut genom halsen, precis vid slipsknuten.

Placering i bilen vid skott nummer två

Placering i bilen vid skott nummer två

Vid försök och simuleringar har man kommit fram till att kulan träffade Kennedy med en hastighet av 1 700-1 800 feet/sekund (518-548 m/s). Kulan går in i Kennedys rygg, passerar ryggkotan och går ut genom halsen (notera att inga bendelar har träffats). I det här läget, när kulan lämnar Kennedys kropp, har den börjat tumla (gör ”kullerbyttor” i luften), så när Connally träffas ligger kulan på sidan, detta antyds bland annat av ingångshålet i Connallys axel.

När kulan träffar Connally har den tappat mycket lite fart (då inga bendelar träffades), men väl inne i Connally slår kulan mot ett revben (högre, femte) och går ut under höger bröstvårta på Connally. Kulan träffar sedan den höjda, högra armen. Fortfarande tumlande går den in baklänges och träffar strålbenet i armen. Slutligen går kulan ut ur armen, på dess ”undersida” och har tillräckligt med fart för att precis penetrera vänstra låret.

Konspirationsteori: Om det nu inte är en konspiration, hur kommer det sig att House Select Committees undersökning slog fast att det fanns två skyttar och att denne befann sig vid Grassy Knoll?

Motpåstående: Uttalandet om flera skyttar (och ett fjärde skott) lutar sig mot den akustiska analys man gjorde av inspelning från polisradion hos Dallaspolisen. Efter analys tyckte man sig kunna höra ett fjärde skott, varpå detta togs med i slutsatsen. Dock visade det sig vid närmare granskning att inspelningen vad gjord flera minuter efter mordet på Kennedy.

1982 tillsattes en grupp av National Academy of Science för att studera huruvida man gjort en korrekt bedömning av tillgängligt ljudmaterial. Deras slutsats var att det fanns stora brister med föregående kommittés arbet och slutsats.

Konspirationsteori: Hur kom det sig att Jack Ruby bara kunde gå in och ”råka” befinna sig vid den plats där Oswald togs ut 24 november? Att det var en ren slump att han var beväpnad och kunde befinna sig längst fram är lite för otroligt.

Motpåstående: För att den här teorin ska fungera finns det en viktig detalj i det här som måste fungera; Jack Ruby måste veta när Oswald skulle komma ut genom dörren i garaget under polishuset. Då det var ett ytterst kort ögonblick som Oswald var exponerad för folk så handlar det om exakt timing i en tid före mobiltelefoner, instant messaging och liknande.

Jack Ruby var en nattklubbsägare i Dallas som drev den inte alltför framgångsrika klubben Carousel. Klubben, som var något av en burlesqueklubb mätt i dagens mått, gjorde att han hade kontakter över hela Dallas, både med polismän och med yrkeskriminella. Det finns de som hävdar att Ruby hade mer än ”kontakter” med yrkeskriminella men det föreligger inga bevis för detta, istället handlar det troligen om gemensamma bekanta eller dylikt.

I och med att Ruby hade kontakter inom polisstyrkan i Dallas samt det faktum att han var en väldigt entusiastisk och ”gåpåig” person lyckades han ta sig in i polishuset på kvällen till den 22:a och bevittnade en presskonferens (där han även fastnade på bild). Ruby var så uppriven av mordet på Kennedy att han gav order om att hålla nattklubben stängd utav respekt för den avlidne presidenten och var därmed ”ledig” att bevittna presskonferensen. Väl på plats interagerade han även med presskåren och pratade med poliser och åklagare på plats.

Folk runt omkring Ruby upplevde att han snabbt verkade tappa det mentala fotfäste han hade i verkligheten efter mordet. Han började mumla för sig själv, han verkade disträ och allmänt bortkopplad. Något hade klickat i huvudet på Ruby, helt enkelt. Den 24:e november blev Ruby uppringd av en av sina anställda, hon behövde få ut sin lön, vilket Ruby gick med på och lovade att ordna under dagen. Han åkte ned till Dallas centrum och gick in på ett Western Union-kontor för att ordna med utbetalning.

Slump eller illvillig konspiration?

Slump eller illvillig konspiration?

Medan Ruby ordnade med överföringen befann sig Oswald fortfarande i häktet. Den överföring som var planerad till klockan 10 på morgonen hade skjutits på flera gånger och först vid klockan 11 var man klar med förhören. Då man meddelade Oswald att överföringen skulle påbörjas bad Oswald om att få byta kläder, vilket ordnades.

Ruby var klar vid Western Union-kontoret vid 11:17 och befann sig då bara en kort promenad från polishuset. Medan polisen ordnade med en falsk transport för att försöka minska trycket på den riktiga transporten smet Ruby förbi den vaktande polismannen via en serviceinfart. 30 sekunder innan Oswald sköts var Ruby alltså inne i huset, inte ens framme vid pressuppbådet och dörren där Oswald togs ut. Resten av händelseförloppet är tragiskt uppenbart.

Om vi tittar på händelseförloppet och kraven för att en konspiration skulle skulle fungera så skulle den anställda på Rubys klubb vara med på det hela, dessutom skulle framskjutandet av transporten synkroniseras med Ruby (på något sätt), Rubys ärende på Western Union skulle också hanteras på sådant sätt att det föll perfekt samman med den bil som strax efter ställde sig utanför polishuset så att han kunde smita in. Dessutom måste Oswald själv varit med på konspirationen då hans klädbyte tog så pass lång tid att Ruby precis hann anlända vid dörren.

Ruby visade tecken på att vara fjärmad från verkligheten direkt efter mordet. I stort sett varje polis han mötte på väg till cellen fick frågan om de inte kände igen honom, han var ju Jack Ruby!

På frågan om varför han sköt svarade Ruby till en början att han gjorde det för att bespara Jacqueline Kennedy den smärtsamma processen att återvända till Dallas. Senare drog dock Ruby tillbaka detta uttalande och hävdade att det var en av hans försvarare som kom med det påståendet. Detta har dock motbevisats då Ruby gav denna beskrivning till den som behagade lyssna innan försvararen ens hunnit anlända. Mycket pekar på att Ruby tog till denna anklagelse på grund av frustration och besvikelse med sitt försvar, enligt honom själv var det en självklarhet att han skulle bli den hjälte han såg sig som.

Rubys brott var faktiskt en fantastisk räcka av slumpmässiga händelser, det hade räckt med en aktivitet som tog lite längre (eller kortare) tid för att hela händelsekedjan skulle ta en annan väg. Men att påstå att det är en konspiration gör det hela än mer fantastiskt då det inte går att planera så pass mycket slump utan att det kör ihop sig utmed vägen. Ibland händer faktiskt saker bara, utan en illvillig hand i bakgrunden som styr.

Slutsats

Det finns hyllkilometer på hyllkilometer skrivet om Kennedymordet, både prokonspiration och mer verklighetsbaserat (eller vad man ska kalla det). Med tanke på hur extremt invävd konspirationen är med populärkultur idag lär den aldrig dö ut, oavsett hur mycket man debunkar. Det finns alltid fler ”okända” faktorer att ta upp, fler än de som avverkats i denna artikel.

Jag har medvetet valt att inte ta upp de mer flyktiga och skakiga teorierna, som Oswaldkopian, Oswalds påstådda underrättelsetjänstarbete (kort tid som radaroperatör i det militära), Oswalds tid i Ryssland samt hans försök att åka till Kuba. Dessa aspekter är förvisso närvarande bland konspirationsteorierna, men så pass omfattande att de inte passar i en lathund. Dessutom är det inte riktigt de teorier som är de mest välkända bland gemene man.

Vill man läsa på mer som finns det oändligt mycket att gräva sig genom där ute. Här nedan finns det ett antal länkar för ett börja med, kan också rekommendera Posners bok Case Closed. Läs den och se om det fortfarande håller att hävda att det fanns fler skyttar, att Ruby var beordrad att döda Oswald, att Oswald arbetade för CIA/FBI/KGB/GRU eller andra mer eller mindre välformulerade teorier.

– Tack för idag, slut för idag! –

Källor som användes för denna artikel:

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: